Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har fått oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som tannlege fra Helsetilsynet i XXXX. Tilsynssaken gjelder uforsvarlig virksomhet og grove pliktbrudd etter helsepersonelloven. (Brev fra Helsetilsynet i XXXX datert XXXX og XXXX.)

Bakgrunnen for saken er klager fra to av dine pasienter (XXXX og XXXX), og funnene Helsetilsynet i XXXX gjorde ved tilsynsbesøk i dine kontorer
XXXX. (Tilsynsrapport XXXX).

Vi orienterte deg i brev av XXXX om at vi på bakgrunn av sakens opplysninger ville vurdere å tilbakekalle, eventuelt suspendere din autorisasjon. Vedtak om suspensjon ble fattet den XXXX.

Din advokat, XXXX, påklaget suspensjonsvedtaket den XXXX og utdypet klagen i brev av XXXX. Advokat XXXX anmodet samtidig om at vedtaket skulle gis oppsettende virkning. Dette avslo vi.

Advokat XXXX begjærte den XXXX midlertidig forføyning overfor Helse og omsorgsdepartementet med påstand om at vårt vedtak om suspensjon ikke kunne iverksettes. Det ble gjennomført muntlig forhandling i saken den XXXX. Rettens slutning var at den midlertidige forføyningen ikke kunne tas til følge. (Kjennelse fra XXXX XXXX.)

Vi sendte din klage over vårt suspensjonsvedtak til Statens helsepersonellnemnd den
XXXX.

Helsetilsynet i XXXX oversendte til oss den XXXX opplysninger om en ny klage de hadde mottatt fra din tidligere pasient XXXX, med uttalelse fra XXXX nåværende tannlege XXXX, datert XXXX.

Vi ba om dine kommentarer til påstandene om manglende kvittering for behandling og faglig uforsvarlig arbeid, og orienterte deg om at de nye forholdene ville bli tatt med i vurderingen av tilsynssaken. Vi ba deg sende inn journal og røntgenbilder hvis du hadde dette. Frist for oversendelse av dokumentasjon og kommentarer var
XXXX. Journal, kvittering og uttalelse ble sendt oss den XXXX.

Helsetilsynet i XXXX oversendte oss også kopier av en eldre tilsynssak mot deg fra XXXX, der det ble vurdert om din forskrivning av A og B preparater var forsvarlig. Saken ble avsluttet XXXX fordi det ikke ble funnet brudd på forsvarlighetskravet. Vi har ikke funnet grunnlag for å forfølge denne problemstillingen videre, og har derfor ikke bedt deg om uttalelse om dette forholdet.

Saksforholdet som legges til grunn for vurderingen

På bakgrunn av tilsynsrapporten, XXXX kjennelse og sakens øvrige dokumenter legger vi følgende til grunn:

Bakgrunn

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som tannlege den XXXX. Du har drevet privat tannlegepraksis i XXXX (enkeltmannsforetak), har ansvarsforsikring i XXXX og er XXXX.

Tidligere administrative reaksjoner

Den XXXX fikk du en tilrettevisning fra Statens helsetilsyn etter tannlegeloven § 47 første ledd, jf. §§ 25 og 40 på grunn av uforsvarlig tannbehandling og journalføring i forbindelse med behandling av pasient XXXX i perioden XXXX. Pasienten hadde en medfødt leppe-ganespalte, var mentalt tilbakestående og var ikke i stand til å ivareta sin egen tannhelse. Journalføringen var sterkt mangelfull og unøyaktig. Røntgenbilder var ikke navnet og udatert. Den dårlige journalføringen kvalifiserte i seg selv til en tilrettevisning.
(Statens helsetilsyns vedtak av XXXX.)

Hygiene

Ved tilsynsbesøk i dine lokaler den XXXX konstaterte Helsetilsynet i XXXX at du steriliserte instrumentene i en hybelkomfyr, uten tilfredsstillende kontroll av temperaturen. Det ble funnet instrumenter i en oppvaskmaskin som var skitten og som samtidig også ble brukt til å vaske vanlig servise. Håndinstrumenter og ekstraksjonstenger lå åpent i skuffer. Noe av dette utstyret var ikke rengjort skikkelig, blant annet ble det funnet sementrester på noen av dem. Skuffene der instrumentene ble oppbevart var skitne, og overflatene på instrumentskapene var heller ikke rengjort skikkelig. I en av skuffene lå spredte bomullsruller. I mange av skuffene på kontoret lå det skitne røntgenbilder. I kjøleskapet fant man både røntgenvæske og fyllingsmateriale sammen med diverse matvarer. Det ble funnet en plastpose under et brukt håndkle i skittentøykurven. Posen inneholdt i tillegg en bunke med journaler og to løse, brukte sprøyter.

Det ble bekreftet under rettsmøtet den XXXX at du benytter en vanlig oppvaskmaskin til vask av utstyret, og ikke en dentaloppvaskmaskin. Den vanlige oppvaskmaskinen holder kun 65 grader.

Til sterilisering av utstyret benyttes en stekeovn. Dette er en vanlig hybelkomfyr som ikke er laget til steriliseringsformål. Du opplyste i din forklaring at alt utstyr først blir vasket i oppvaskmaskin, deretter tørrsterilisert i 90 minutter på 170 grader i stekovnen. Tannpleier XXXX, sa i sin vitneforklaring at utstyret blir tørrsterilisert i stekeovnen på 150-170 grader C i 90 minutter.

Du forklarte videre at de roterende instrumentene vaskes og legges i sterile bad, men at du ikke rengjør de roterende instrumentene innvendig. Du har ikke rutiner for løpende kontroll av utstyrets sterilitet.

Oppbevaring av taushetsbelagte opplysninger

Av tilsynsrapporten fremgikk det at diverse taushetsbelagte opplysninger lå spredt rundt omkring på kontoret. I mange av skuffene på kontoret lå det skitne røntgenbilder. I tillegg fant Helsetilsynet i XXXX røntgenbilder i søppla. Låsen på journalskapet var ødelagt og skapet kunne derfor ikke låses. I tillegg fant man som nevnt en bunke journaler i en plastpose i skittentøykurven.

Journalføring

Helsetilsynet i XXXX valgte ut 12 tilfeldige journaler fra journalskapet. Disse journaler tilhører følgende pasienter: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX og XXXX.

I tillegg har Helsetilsynet i XXXX oversendt journalen til klager XXXX og XXXX. Advokat XXXX har sendt oss journalen til pasient XXXX.

Journalene er håndskrevne og noen er vanskelige å tyde. Nesten samtlige journaler inneholder kun en kort opplysning om når pasienten har møtt, hva behandlingen har kostet og hva som har blitt betalt. Det finnes omtrent ingen opplysninger om selve behandlingen, hvilken informasjon pasienten har fått i forbindelse med behandlingen eller anamnesiske opplysninger.

Virksomhetens organisasjon for øvrig

Helsetilsynet i XXXX påpeker i sin rapport at systemet for oppbevaring av instrumenter virket tilfeldig, og at mange av disse lå spredt i forskjellige skuffer. Du manglet et vanlig instrument som lommedybdemåler. De fant heller ikke kvitteringsblokker, pc eller kassaapparat på kontoret.

Pasient XXXX

Helsetilsynet i XXXX mottok klage fra pasient XXXX den XXXX. XXXX klaget over smerter i over- og underkjeve, ising og lekkasje. XXXX klaget også over at XXXX følte seg latterliggjort på grunn av hudfarge og sitt dårlige tannsett. Klagen ble grunngitt med at du hadde dårlig hygiene og at det var vanskelig å få en ordentlig kvittering fra deg for utført behandling. Pasienten vedla bilder, journal og uttalelse fra sin nye tannlege, XXXX.

Helsetilsynet i XXXX ba deg om uttalelse og journal den XXXX. Denne besvarte du ikke innen fristen på tre uker. Det ble sendt purring XXXX og XXXX. Den siste purringen ble sendt rekommandert, men ble returnert som ”ikke hentet”.

Saken ble oversendt til Statens helsetilsyn XXXX for vurdering av administrativ reaksjon etter helsepersonelloven § 56, jf. § 30.

Den XXXX mottok vi kopi av brev fra advokatfirmaet XXXX om at det var inngått et forlik mellom deg og pasienten, og at saken overfor forsikringsselskapet derfor skulle trekkes. Når det gjaldt tilsynets purringer på opplysninger opplyste du at det hadde vært flere innbrudd i postkassen i bygget.

Den XXXX fikk du fra oss varsel om at manglende opplysninger til tilsynsmyndighetene var et brudd på helsepersonelloven § 30 som kunne medføre administrative reaksjoner. Du fikk en to ukers frist til å innlevere den aktuelle dokumentasjon.

Vi mottok ikke den etterspurte dokumentasjonen, og fikk pr telefon den XXXX informasjon om at Helsetilsynet i XXXX heller ikke hadde mottatt noe fra deg. I ettertid viste det seg at dette var feil. Vi traff vedtak om å gi deg en advarsel for brudd på opplysningsplikten i helsepersonelloven § 30 den XXXX.

Den XXXX mottok vi de etterspurte dokumentene. Det viste seg at Helsetilsynet i XXXX hadde mottatt disse den XXXX. Vedtaket om advarsel ble på bakgrunn av dette omgjort. Du ble orientert om at Helsetilsynet i XXXX ville fortsette behandlingen av tilsynssaken i forbindelse med klagen fra XXXX. (Vedtak ”Avslutning av tilsynssak” datert XXXX).

Pasient XXXX

Den XXXX mottok Helsetilsynet i XXXX klage fra din pasient XXXX. XXXX skal ha hatt karies og behov for rotfyllinger. Klagen ble blant annet begrunnet med at du hadde gjort en ”halvveisjobb”, at det sjelden ble tatt røntgenbilder, at du helst ville ha kontant betaling og at klager aldri fikk kvittering fra deg. (Klage fra XXXX av XXXX)

Helsetilsynet ba i brev av XXXX om din uttalelse i saken, samt oversendelse av pasientens journal innen tre uker. (Brev fra Helsetilsynet i XXXX av XXXX)

Kopi av pasientjournal fra XXXX ble oversendt, samt enkelte røntgenbilder. Din uttalelse til i saken lød:

”Det er en selvfølge for meg å erstatte for feilbehandling. Hadde det ikke vært like greit med en telefon først?”
(Uttalelse og røntgenbilder mottatt den XXXX)

Etter anmodning fikk Helsetilsynet i XXXX også oversendt pasientjournal og røntgenbilder fra pasientens nye tannlege, XXXX. Advokatfirmaet til pasienten har opplyst at de hadde store problemer med å få utlevert pasientens journal fra deg og opplysninger om hvilket forsikringsselskap du var ansvarsforsikret i slik at det kunne fremmes erstatningskrav.

Advokat XXXX opplyste oss den XXXX at ditt forsikringsselskap XXXX har tilbudt XXXX en minnelig løsning med et redusert erstatningsbeløp.

Pasient XXXX

Din tidligere pasient XXXX har klaget på behandlingen XXXX fikk hos deg. Klagen gjelder faglig uforsvarlig arbeid, og at XXXX ikke fikk kvittering for behandling. XXXX nåværende tannlege XXXX har også uttalt seg.

Du har i din uttalelse opplyst at pasienten kom til deg i XXXX med tannpine fra -6 og +6. Fyllingene var ekstremt dype og i nærheten av pulpa. Rotkanalene var svært trange og vanskelige å komme ned i. Pasienten skulle prøve å gå en stund for å se hvordan det gikk, men hadde ikke kommet tilbake. Sammen med uttalelsen ble det vedlagt journal.

Statens helsetilsyns vurdering

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Statens helsetilsyn har på bakgrunn av ovennevnte saksforhold funnet grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som tannlege skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57.

Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grove pliktbrudd etter helsepersonelloven.

En viktig bestemmelse i denne vurderingen er helsepersonelloven § 4 første og annet ledd, som lyder:
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Vi har også vurdert din virksomhet opp mot helsepersonelloven § 21 om taushetsplikt, og § 40 om journalføringsplikten.

Disse bestemmelsene lyder slik:

Helsepersonelloven § 21 om taushetsplikt
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Helsepersonelloven § 40 første ledd
Journal skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert personell.

Uforsvarlig virksomhet

Det første vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av ”uforsvarlig virksomhet”.

Uforsvarlig virksomhet er omtalt i forarbeidene til helsepersonelloven Ot.prp. nr 13. (1998-99) s 175 flg:

”Uforsvarlig virksomhet er et vidt begrep som forutsetter virksomhet som strider med de til enhver tid gjeldende faglige krav og regler. Uforsvarlig virksomhet kan dreie seg om helsepersonell som driver virksomhet med generelt mangelfull journalføring eller hvor forsvarlighetskravene til organisering av tjenesten, inkludert f eks hygienerutiner, generelt ikke blir forstått og fulgt. Helsepersonell som i strid med taushetsplikten gir informasjon om pasienter til uvedkommende og hvor dette har et ikke ubetydelig omfang, driver ikke forsvarlig virksomhet.”

Manglende hygiene, sviktende oppbevaringsrutiner for taushetsbelagte opplysninger, mangelfull journalføring og sviktende orden kommer inn under vurderingen av om du driver ”uforsvarlig virksomhet”.

Hygiene

Tannlegevirksomhet er i utgangspunktet en høyrisikovirksomhet fordi det innebærer hyppig kontakt med pasienters spytt og blod, kombinert med en relativ stor pasientgjennomstrømning. Spytt regnes som smitteførende ved tannlegevirksomhet fordi det nesten alltid er blodtilblandet. Risikoen for smitte gjelder både mellom pasienter, og mellom pasienter og tannlege. Tilfredsstillende hygiene er derfor et grunnleggende krav til forsvarlig tannlegevirksomhet. Alle tannleger må ha kunnskap om hvordan man beskytter seg selv og pasientene mot blodsmitte. Alle gjenstander som er kontaminert med pasientens blod og spytt skal være fri for smittestoff innen de benyttes på en ny pasient. Behovet for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering vil avhenge av bruksområdet.

Etter tilsynsloven § 3 har alle tannleger plikt til å etablere et internkontrollsystem for sin virksomhet.

Statens helsetilsyn har gitt ut en veileder, Smittevernloven Veileder, Forebygging av blodsmitte i helsevesenet (heretter kalt veileder) med status som rundskriv. Veilederen gir uttrykk for nasjonale krav for å sikre gjennomgående kvalitet i tjenesten.

Det følger av ovennevnte veileder pkt 5.5:
”Desinfeksjon har som formål å drepe patogene mikroorganismer. Til desinfeksjon benyttes varme eller kjemiske midler.”

Av pkt 5.6. følger det videre:
”5.6. Desinfeksjon i praksis
Varmedesinfeksjon
Desinfeksjon med varmt vann eller damp (85-100 grader C) er en sikker, billig og miljøvennlig desinfeksjonsmetode. Varmedesinfeksjon bør alltid benyttes fremfor kjemisk desinfeksjon der det er mulig. Standard temperatur (minimum 85 grader C) og prosedyrer for varmedesinfeksjon er tilstrekkelig til å hindre smitteoverføring med HB V, HCV og hiv og vital hemoragisk feber.”

Avpkt. 5.7. følger det:
”Sterilisering har som formål å drepe alt smittestoff. Sterilisering utføres i vanndampautoklav (121 grader C i minst 20 minutter, 134 grader C i minst 5 minutter), tørrsterilisator (160 grader C i minst 2 timer, 180 grader C i minst 30 minutter), formalinautoklav (70-80 grader C) eller etylenoksidautoklav (37-55 grader C). Hvilken prosess som skal velges er avhengig av hva instrumenter og utstyr tåler Alle prosesser gir likeverdig resultat, men vanndampautoklavering er å foretrekke dersom utstyret tåler dette.”

Av pkt. 6.4 følger det:
”Roterende instrumenter
Ved tannbehandling er det et absolutt krav at roterende instrumenter ikke innebærer smittefare. (..) Tannlegen må etablere rutiner for løpende kontroll av sitt steriliseringsutstyr, f. eks. ved bruk av sporeprøver.

Fremgangsmåte
Umiddelbart etter bruk bør roterende instrumenter alltid kjøres to sek over spyttfontenen. Det er meget viktig at de rengjøres både innvendig og utvendig straks etter bruk slik at smittestoff ikke tørker inn og blir vanskelig å fjerne senere…
Smittefrihet oppnås slik:

  1. Utvendig rengjøring i dental vaskemaskin eller manuelt. Ved manuell rengjøring må man på forhånd desinfisere synlig blod med klorpreparat.
  2. Innvending rengjøring og smøring med rense/smøreapparat evt. Rense/smøreboks.
  3. Autoklavering ved 121 grader C-134 grader C” 

Når det gjelder selve utstyret som benyttes til desinfisering og sterilisering, har du anført at dette er tilstrekkelig selv om det ikke er profesjonelt utstyr.

Du har benyttet en vanlig oppvaskmaskin som holder 65 grader til vask av utstyret. Dette er ikke tilstrekkelig til å desinfisere utstyr. (veilederens pkt 5.6). For å oppnå sterilitet har du derfor tørrsterilisert utstyret i hybelkomfyren på 150-170 grader i ca 90 minutter. Roterende instrumenter skal være sterile før bruk og disse har du vasket og lagt i sterile bad. Ved bruk av sterile bad må steriliseringsvæsken tilpasses formålet og det må kontrolleres at instrumentene ligger der i tilstrekkelig tid.

Vi utelukker ikke at utstyret (oppvaskmaskinen og hybelkomfyren) du har brukt kan gjøre samme nytten som profesjonelt utstyr som autoklav og dentalvaskemaskin såfremt temperaturene virkelig holder den temperaturen du oppga. Kvalitetssikringen vil imidlertid ikke være tilsvarende som ved bruk av profesjonelt medisinsk utstyr, og det fordrer at det foretas ekstra kvalitetskontroller for å sikre at instrumentene faktisk er sterile. Det er på det rene at du ikke har hatt noen rutiner for kontroll av at utstyret ditt faktisk har blitt sterilt ved de metodene du brukte f. eks ved jevnlige temperatur- og sporekontroller, jf. veilederen pkt. 5.7.

Det er også andre forhold ved din virksomhet som gjør at vi mener at din håndtering av utstyr ligger langt under akseptert norm, og at den utsetter pasienter for smittefare og risiko.

Selv om du har forklart at du rengjør og varmebehandler utstyr ble det ved tilsynsbesøket funnet utstyr som ikke var rent med tydelige sementrester. Det følger av veilederens pkt 5.6. at utstyret etter rengjøring må kontrolleres og være synlig rent. Dette har du åpenbart ikke gjort. Videre har du forklart at du ikke rengjør det roterende utstyret innvendig noe det er krav om i veilederen pkt 6.4.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved om utstyret etter renhold og sterilisering faktisk har bevart sin sterilitet ved måten det har blitt oppbevart på. I tilsynsrapporten fremgikk det at en del instrumenter lå åpent i skuffer. Sterilt utstyr må oppbevares tørt og kjølig. Maksimal lagringstid avhenger av hvilken emballasje utstyret er pakket inn i etter steriliseringen. Emballasjen bør datomerkes og før et instrument brukes må en sjekke at pakningen er hel og at holdbarhetsgrensen er overholdt.

I retten kom det frem at du ikke var kjent med internkontrollforskriften som du er pålagt å følge. Dette kunne vært bøtet på hvis du gjennom dine faktiske rutiner overholdt kravene, men som vi har vist over, har du ikke hatt rutiner for internkontroll.

At det ikke konkret er påvist personer som er blitt syke av å bli behandlet hos deg, eller at du selv er blitt smittet av dine pasienter, er ikke avgjørende. Det er risikoen ved den måten virksomheten drives på og skadepotensialet ved bruk av utstyr som ikke er tilstrekkelig sterilisert, som tillegges betydning.

Vi finner på bakgrunn av det over nevnte at din hygienepraksis i forbindelse med tannlegevirksomheten var et brudd på kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Grove pliktbrudd

Det andre vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av ”grove pliktbrudd”.

Mangelfull oppbevaring av taushetsbelagt opplysninger

Av hensyn til blant annet pasientens personvern og allmennhetens tillit til helsetjenesten stilles det strenge krav til forsvarlig oppbevaring av helseopplysninger. Journaler skal oppbevares slik at ikke uvedkommende får tilgang til dem. Dette gjelder både ved bruk og arkivering. Et system som innebærer at journalene ikke kan låses inn, og at de ligger spredt rundt i praksislokalene, er et grovt brudd på bestemmelsene om taushetsplikten i helsepersonelloven § 21. Vi mener at dine anførsler om at kontordøra og ytterdøra hadde lås, og at du alltid var tilstede når pasientene var i lokalet slik at de ikke kunne lese andres journaler, mener vi ikke er tilstrekkelig sikkerhet. Oppbevaring av journaler i søppelkurven er også et pliktbrudd.

Røntgenbilder som er merket med pasienters navn er også taushetsbelagte opplysninger, og skal arkiveres på en betryggende måte når de ikke er i bruk under behandlingen. Dersom det ikke lenger finnes terapeutiske grunner til å arkivere eller oppbevare disse, bør de makuleres på en forsvarlig måte. Det å kaste navnede bilder i søppelkurven, eller ha de liggende rundt omkring i praksislokalene, er et grovt brudd på taushetsplikten, jf. helsepersonelloven § 21. Du har benektet at navnede røntgenbilder har havnet i søppla eller har ligget rundt på kontoret. Tilsynsrapporten gir ikke dekkende informasjon om røntgenbildene til klart å påpeke et brudd på taushetsplikten. Vi vil likevel kommentere at vi syns praksisen med å ha røntgenbilder liggende rundt, selv om de er umerkede, gir inntrykk av en uryddig praksis.

Ad journalføring

En fortløpende og oppdatert journal skal gi en tannlege nødvendig informasjon om pasienten, og mulighet for refleksjon i forhold til å håndtere aktuelle problemstillinger best mulig. Den skal gi en oversikt over hvilke observasjoner, funn og vurderinger som er gjort og hvilken informasjon pasienten har fått om sin tannhelse og behandlingen. I tillegg vil pasientjournalen kunne være en viktig informasjonskilde i tilfelle pasienten skifter tannlege, eller kommer i behandling hos annet helsepersonell. Journalføringsplikten er dessuten begrunnet med hensyn til muligheten for etterprøvbarhet av den tannlegehjelpen som er gitt. Den skriftlige dokumentasjonen som foreligger er således både et virkemiddel for kvalitetssikring, og en indikator på kvalitet av det arbeidet som utføres.

Samtlige av de vilkårlige journaler Helsetilsynet i XXXX har plukket ut fra ditt journalarkiv, og de tre journalene vi har innhentet i forbindelse med pasientklagene, mangler grunnleggende opplysninger om diagnoser, symptomer, behandlingsvalg, prognose og hvilken informasjon pasienten har fått. De bærer preg av kun å være et hjelpemiddel for å notere pris på behandlingen og betalingen som er mottatt. Fra de opplysningene som foreligger fremgår at du i realitet praktisk talt ikke fører journal på de fleste av dine pasienter. Dette er et brudd på journalføringsplikten i helsepersonelloven § 40 og er grov uforsvarlig virksomhet.
Vi finner at din mangelfulle oppbevaring av taushetsbelagte opplysninger og din mangelfulle journalføring utgjør grove pliktbrudd. Den mangelfulle journalføringen er også brudd på kravet til forsvarlig virksomhet.

Pasientene

Vi vil kort kommentere klagene om uforsvarlig tannbehandling fra pasientene: XXXX, XXXX og XXXX. Stort sett gjelder klagene fra disse pasientene de samme forsømmelser i behandlingen som du fikk en tilrettevisning for uforsvarlig behandling den XXXX i saken mot en pasient med leppe-ganespalte.

To av klagerne skal ha inngått forlik med deg i forbindelse med at de har fremmet erstatningskrav overfor deg/ditt forsikringsselskap. Vi finner at du i saken mot XXXX har innrømmet at du har gitt feilbehandling ”Det er en selvfølge for meg å erstatte for feilbehandling”. I saken mot pasient XXXX har du også inngått forlik og pasienten skal ha trukket sin sak mot forsikringsselskapet.

Når det gjelder journalføringen viser sakens dokumenter at den er svært mangelfull. Klagesakene er vanskelig å vurdere i detalj på grunn av den manglende dokumentasjonen i journalene. Gjennomgående finnes det i journalene ingen bemerkninger om årsakene til pasientenes tannplager, eventuelle risikofaktorer de har (sykdommer, medisinbruk, røykevaner, tannhygiene osv), forebyggende tiltak som er gjort eller bør gjøres, hvilken informasjon du har gitt til pasientene, hvilke vurderinger av risiko du har gjort i forbindelse med valg av behandling, hvilke materialer som er brukt i behandlingen eller hvilken nærmere oppfølging du har planlagt for pasienten.

Statens helsetilsyn finner at du på grunn av manglende undersøkelser av pasientene, og usikkerhet angående hvilken behandling som er gitt pasientene, ikke har gitt en forsvarlig behandling.

Vi finner videre at manglende undersøkelse, diagnose og usikkerhet vedrørende hvilken behandling som ble gitt disse pasientene har ført til betydelig belastning og har bidratt til at forholdene sannsynligvis har forverret seg for pasientene.

Statens helsetilsyn finner på bakgrunn av alle de ovennevnte forhold at du må anses uegnet til å utføre virksomhet som tannlege på grunn av uforsvarlig virksomhet og grove brudd på helselovgivningen, jf helsepersonelloven § 57 første ledd jf. helsepersonelloven §§ 4, 21 og 40.

God hygiene, journalføring og journaloppbevaring er grunnleggende i en tannlegevirksomhet. Når du bryter de pliktene helselovgivningen har pålagt deg som tannlege på disse områdene er det ikke mulig å drive en forsvarlig tannlegevirksomhet. I ditt tilfelle viser de gjentatte pasientklagene og tilsynsbesøket at svikten har pågått over lang tid. Det at du har fått en tilrettevisning for de samme forholdene tidligere viser at du har manglende bevissthet om de grunnleggende kravene til forsvarlig tannlegevirksomhet og at du er uegnet som tannlege.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering, hvor hensynet til tillit og kvalitet i helsetjenesten tillegges avgjørende vekt. Etter vår vurdering er de aktuelle pliktbruddene av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Vi har i vår vurdering ansett det skjerpende at du tidligere har mottatt en tilrettevisning for lignende forhold uten at du har tatt lærdom av dette.

Konklusjon

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av brudd på helsepersonelloven §§ 4, 21 og 40.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser. Det vises til vår melding av i dag som følger vedlagt i kopi.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Vedtaket kan ifølge helsepersonelloven § 68 påklages til Statens helsepersonellnemnd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet, jf. vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage. En eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn.

I medhold av forvaltningsloven § 27 b, jf. helsepersonelloven § 71, setter Statens helsetilsyn krav om at klagemuligheten må benyttes før det eventuelt reises søksmål om gyldigheten av vedtaket.

Med hilsen

XXXX
XXXX

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
IK-3/01

Kopi til:
XXXX
XXXX

Det er sendt et eget informasjonsbrev om sakens utfall til pasientene.

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker