Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som vernepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som vernepleier. Tilsynssaken gjelder opplysninger om at du har innledet et seksuelt forhold til en pasient.  

Du ble ved brev av XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som vernepleier, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.  

Den XXXX var du i møte i Statens helsetilsyn.

I brev av XXXX kommenterte du referat fra møtet, som du fikk tilsendt ved vårt brev av XXXX.  

Statens helsetilsyn har i oversendelsen fra Sykehuset XXXX av XXXX mottatt journaldokumentasjon fra pasientens opphold ved Sykehuset XXXX HF, psykiatrisk avdeling.

Saksforholdet

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Du er utdannet ved Høyskolen i XXXX, og fikk autorisasjon som vernepleier den XXXX. På det tidspunktet den aktuelle hendelsen fant sted var du gruppeleder ved XXXX behandlingssenter.

Helsetilsynet i XXXX fikk XXXX brev fra XXXXXXXX med informasjon om at du i XXXX innledet et seksuelt forhold til en pasient på XXXX behandlingssenter, hvor du da var ansatt. XXXX er XXXX til pasienten, XXXX (heretter pasienten).

XXXX behandlingssenter er i dag en psykiatrisk avdeling ved XXXX sykehus HF.

I brev av XXXX fra XXXX sykehus HF ble det bekreftet at du innledet et kjærlighetsforhold til pasienten mens du var ansatt der i stilling som gruppeleder. Du ble suspendert, og sa selv opp stillingen ved XXXX i påvente av avskjedsvedtak. Det fremgår av brev XXXX fra arbeidsgiver til deg at Helsetilsynet i XXXX skal ha vært muntlig orientert om forholdet. Helsetilsynet i XXXX har imidlertid ikke registrert dette eller noen tidligere sak som gjelder deg.

Du bekrefter i uttalelsen oversendt i brev fra advokat XXXX XXXX at du og pasienten flørtet og at XXXX. Ifølge dine opplysninger arbeidet du som avdelingsleder og hadde ikke noe nært forhold til pasienten som behandler. Pasienten flyttet inn hos deg kort tid etter at XXXX ble skrevet ut fra XXXX behandlingssenter. XXXX ( 2 linjer sladdet). Etter samlivsbrudd i XXXX. Du skriver at du hele tiden har vært åpen og ærlig med det som skjedde i XXXX, og at du er fullstendig klar over at det som skjedde aldri burde skjedd. Du er i dag avdelingsleder på XXXX bo- og omsorgssenter, som er et XXXX senter for personer med psykiske lidelser.

I dom avsagt XXXX fra XXXX tingrett (vedlagt brevet fra advokat XXXX) vises det til epikrise fra XXXX, XXXX sykehus for den aktuelle innleggelsen i XXXX. Det skal fremgå av epikrisen at pasienten tidligere hadde vært innlagt XXXX sykehus på grunn av XXXX (3 linjer sladdet).

I møtet med Statens helsetilsyn XXXX opplyste du at du var ansatt på XXXX behandlingssenter fra XXXX til denne saken kom opp i XXXX. Du arbeidet først i turnus, og fikk etter hvert stilling som avdelingsleder. I møtet bekreftet du at det var feil å innlede et forhold til en pasient, og at det var beklagelig at dette skjedde. Du mente likevel at det var vanskelig å forstå at det etter XXXX år skulle bli så mye oppstyr. Du hevdet at dette forholdet var meldt til Helsetilsynet i XXXX i XXXX, men at Helsetilsynet ikke forfulgte dette videre. Du orienterte også om at dette var en stor sak i riksdekkende media. Videre sa du at du aldri mottok brev fra arbeidsgiver om suspensjon. Etter dine opplysninger hadde de en samtale med deg hvor du ble fortalt at det ville være til din fordel om du sa opp arbeidsforholdet selv, da de om nødvendig ville gå rettens vei for å få deg oppsagt. Du fremhevet også at denne saken er kommet opp som følge av mange løgner fra XXXXXXXX som var sint fordi du XXXX. På spørsmål om hva som var løgner, viste du til din uttalelse til Helsetilsynet i XXXX.

På nytt spørsmål om hvordan du kunne forklare det å innlede et forhold til en pasient, svarte du at det var uforståelig. Du beskrev pasienten som en person du fikk veldig godhet for, og en person det var lett å bli glad i. Pasienten hadde sagt til deg at XXXX var veldig forelsket i deg. Ifølge dine opplysninger gikk du da til din overordnede og tok opp dette, men du fikk ikke gehør derfra. Pasienten hadde en dag XXXX og sagt at det XXXX egentlig ønsket, var å bli med deg hjem XXXX. I møtet med Statens helsetilsyn forklarte du at ”det bare klikket” for deg da du svarte pasienten ”så gjør det da”. Du sa at du følte for å ta vare på pasienten.

Pasienten var innlagt ved XXXX i ca. XXXX før du tok med deg pasienten hjem XXXX. Du forklarte i møtet at du ikke hadde nær behandlerrelasjon til pasienten, og du kjente bare delvis til XXXX sykehistorie. Imidlertid hadde du kjennskap til at pasienten hadde XXXX, og at XXXX hadde vært innlagt på XXXX for dette. I møtet beskrev du også pasientens vanskelige XXXX. Du sa at etter at du og pasienten hadde opprettet kontakt, hadde pasienten ikke XXXX. Likevel hadde du fått høre at du hadde utnyttet din stilling. Du sa at du aldri hadde ”lagt deg etter XXXX” eller påvirket XXXX.

I dine kommentarer til møtereferatet fremhever du at du ser alvoret i den feilen du har begått, og at det ikke skjedde med tanke på å skade pasienten. Du påpeker at du har diskutert dette med pasienten. Ifølge dine merknader skal XXXX ha sagt at XXXX var i full stand til å ta egne avgjørelser på det tidspunktet, og at det var XXXX ønske å bli med deg hjem XXXX.

Du påpeker i merknadene at dette i utgangspunktet var en medmenneskelig relasjon som dessverre utviklet seg til noe mer der og da.

Videre opplyser du at du har diskutert det å miste autorisasjonen med legen din og andre som jobber innenfor fagfeltet, og at de stiller seg uforstående til det nå etter så lang tid. Du presiserer at du er lei for alt som har skjedd, og at du nå forsøker å få til et rolig liv med XXXX igjen.

Det vises for øvrig til sakens dokumenter.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som vernepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som vernepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Innholdet i forsvarlighetskravet er nærmere definert i helsepersonelloven § 4 første og annet ledd som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du den aktuelle XXXX inviterte med deg pasienten hjem XXXX, og at du innledet et seksuelt forhold til pasienten. Dette har du selv bekreftet, og dere XXXX (1 linje sladdet).

Uforsvarlig virksomhet og/eller grov mangel på faglig innsikt

Ethvert møte mellom mennesker fører med seg opplevelser og følelser av ulik art og styrke. Dette gjelder også i profesjonelle relasjoner mellom helsepersonell som yter helsehjelp og pasienter. Som helsepersonell er det derfor avgjørende at man er i stand til å vise pasienter nærhet, støtte og omsorg, uten å bruke denne relasjonen til å tilfredsstille egne følelsesmessige, sosiale eller seksuelle behov. 

Som helsepersonell må man være oppmerksom på at pasienten befinner seg i en situasjon der det forventes eller forutsettes at pasienten blottlegger sider ved seg selv som vanligvis er skjult for andre. Dette skaper en spesiell form for sårbarhet og avhengighet som helsepersonell ikke må nyttiggjøre seg til egne personlige formål, uavhengig av om pasienten ønsker en slik utvikling. 

Enkelte pasienter vil i løpet av en behandling kunne oppleve at helsepersonell representerer en unik form for forståelse, bekreftelse og nærhet. Dette kan medføre at pasienten blir tiltrukket av helsepersonellet på et personlig plan. Det er ikke uvanlig at pasienter i slike situasjoner ønsker å omgjøre en slik relasjonen til en personlig, intim relasjon. Det er helsepersonellets oppgave å ha kunnskap om, og innsikt i, at dette kan skje, og å iverksette relevante tiltak for å beskytte pasienten når dette oppstår. I situasjoner der helsepersonell erfarer at egne følelser overfor en pasient er til hinder for å opprettholde et profesjonelt forhold, forventes det at helsepersonellet tar initiativ til å søke råd og veiledning og til å avslutte relasjonen.

Et følelsesmessig forhold mellom pasient og helsepersonell kan i utgangspunktet oppleves som likeverdig av de involverte. Det er likevel slik at pasienten befinner seg i et avhengighetsforhold til helsepersonell, og helsepersonellet kommer i en maktposisjon overfor pasienten. Dersom helsepersonellet utnytter en slik posisjon ved å privatisere eller seksualisere relasjonen, vil dette utgjøre et grovt tillitsbrudd og et svik mot pasienten. Pasienten kan påføres alvorlige psykiske traumer i tillegg til allerede eksisterende problemer. Ingen årsak, situasjon eller omstendighet vil derfor kunne legitimere eller begrunne etablering av private eller seksuelle relasjoner/ handlinger mellom helsepersonell og pasient. Dette gjelder uavhengig av om det er snakk om pågående eller avsluttet behandling, om det er helsepersonellet eller pasienten som tar initiativ til å innlede slike relasjoner, eller om pasienten opplever relasjonen som positiv.

Statens helsetilsyn finner at grenseoverskridelsen er spesielt alvorlig, idet det var kjent at pasienten var XXXX, var svært sårbar/ustabil og hadde alvorlige psykiske symptomer. Helsepersonell som møter slike pasienter skal være spesielt aktpågivne da disse pasientene ofte har redusert evne til å vurdere andre personer i et sosialt samspill og store vanskeligheter med å ivareta egne grenser og behov. Som det fremgår ovenfor, var XXXX XXXX sykehus på grunn av XXXX (2 linjer sladdet). 

Ved at du som helsepersonell innledet en seksuell relasjon til pasienten, finner Statens helsetilsyn at du handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet, og utviste grov mangel på faglig innsikt. Vi finner også at denne typen handlinger er egnet til å svekke den allmenne tillit til helsepersonell og helsetjenester i betydelig grad. Vi finner det ikke relevant at pasienten i ettertid skal ha uttalt til deg at XXXX var i full stand til å ta egne avgjørelser på det tidspunktet, og at det var XXXX ønske om å bli med deg hjem XXXX. Det avgjørende i saken er at du som helsepersonell og behandler har innledet et seksuelt forhold til pasienten.

Statens helsetilsyn finner videre ikke å kunne vektlegge at det har XXXX år siden forholdet ble innledet. Det er ikke uvanlig i denne typen saker at de først kommer til tilsynsmyndighetens kunnskap flere år etter at forholdet oppstod.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven § 57 vurderes som oppfylt.

Vurdering av om din autorisasjon som vernepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du må anses uegnet til å utføre virksomhet som vernepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som vernepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som vernepleier.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som vernepleier i medhold av helsepersonelloven § 57, på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Vi ber deg sende oss ditt autorisasjonsdokument omgående.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX
XXXX

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009, Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Kopi:
Helsetilsynet i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker