Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som lege.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av 2. november 2010 fra Helsetilsynet i Hedmark oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder mistanke om flere alvorlige straffbare handlinger.

Du ble ved brev av 9. november 2010 orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.

Din advokat Krister Øie Braute anmodet i brev av 23. november 2010 om at det ble gitt utvidet svarfrist til å besvare varselet. I brevet fremgår det at din opptreden ikke har noen forbindelse med din virksomhet som lege. Det understrekes videre at saken slik den har blitt presentert i media, ikke er representativ for de forhold du har erkjent straffeskyld for. Det anføres at vilkårene for å frata deg autorisasjonen ikke er tilstede, da saken fremdeles er under etterforskning og at det ennå må påregnes en god tid før dom i saken vil foreligge. Først da vil en kunne ta stilling til hvorvidt din opptreden er uforenlig med det å være lege.

På bakgrunn av at advokat Braute først fikk ettersendt kopi av sakens dokumenter den 24. november 2010, ble svarfristen utsatt med en uke, til 7. desember 2010.

I brev av 7. desember 2010 uttaler advokat Braute at du ønsker å benytte deg av retten til et møte med Statens helsetilsyn før vi fatter vedtak i saken. Advokat Braute mener at et endelig vedtak nå er prematurt og ensidig basert på de opplysninger som er innhentet fra politiet og media. Med referanse til saksdokumentene minner Braute om at kravene til skjellig grunn til mistanke i forhold til den vurdering lagmannsretten har gjort, er vesentlig annerledes enn den vurdering retten skal foreta i en eventuell straffesak.

Advokat Braute viser videre til at politiet har uttalt at de vil frafalle siktelsen om frihetsberøvelse. Sakens omfang og hvilke forhold du eventuelt vil bli tiltalt og dømt for, er ifølge Braute derfor uklart, og de anførte forholdene har uansett ikke tilknytning til ditt yrke som lege. Braute uttaler videre at det er underlig at Statens helsetilsyn mener å måtte gå til det skritt å tilbakekalle din autorisasjon før det foreligger rettskraftig dom i en straffesak. En suspensjon av autorisasjon vil ifølge advokat Braute være tilstrekkelig til å ivareta den tillit som tilsynet søker å verne.

Saksforholdet

Du er utdannet i Tyskland og fikk autorisasjon i Norge som lege den 9. august 2002. Du var på det tidspunktet hendelsen fant sted anestesilege ved Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum-Hamar. Du var også ansatt som vikar ved Norsk luftambulanses ambulansehelikopterbase på Dombås.

Du ble suspendert fra din stilling ved Sykehuset Innlandet HF den 27. oktober 2010.

Den 8. desember 2010 ble Statens helsetilsyn informert om at du var avskjediget fra din stilling ved Sykehuset Innlandet HF.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Du ble arrestert av politiet på Dombås mens du var på jobb på ambulansehelikopter-basen der den 25. oktober 2010. Statens helsetilsyn har fått oversendt siktelsen datert 18. oktober 2010, kjennelsen fra Sunnmøre tingrett etter fengslingsmøtet den 27. oktober 2010, og kjennelsen etter ankebehandlingen i Frostating lagmannsrett den 29. oktober 2010.

Av siktelsen datert 18. oktober 2010 fremgår det at du er siktet for følgende forhold:

  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX

I følge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett datert 27. oktober 2010 har du erkjent straffeskyld for de forhold som fremkommer av siktelsen. På denne bakgrunn ble du løslatt fra varetekt samme dag. Påtalemyndigheten anket beslutningen om løslatelse til Frostating lagmannsrett, som den 29. oktober 2010 fant grunnlag for å varetekts-fengsle deg i fire uker på grunn av fare for bevisforspillelse.

Varetektsfengslingen ble den 22. november 2010 forlenget til den 20. desember 2010. Bakgrunnen for den forlengede varetekstfengslingen var nye funn i saken.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. Autorisasjon som lege skal fungerer som en kvalitetskontroll fra myndighetenes side, og bidra til å sikre at leger har faglige og personlige kvalifikasjoner som gjør at de har samfunnets og helsemyndighetenes tillit.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Det sentrale vurderingstema i denne saken er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Vilkåret om ”atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen” skiller seg fra de andre tapsvilkårene ved at det omhandler allmennhetens tillit til deg som helsepersonell og ikke hvorvidt du faglig sett kan anses skikket til å utøve forsvarlig legevirksomhet.

Virksomhet som lege forutsetter en betydelig grad av allmenn tillit. At man både i og utenfor yrkesutøvelsen opererer i tråd med allment aksepterte etiske normer anses som en avgjørende forutsetning for å ivareta nødvendig tillit blant pasienter, kollegaer og allmennheten forøvrig.

Det følger av forarbeidene til helsepersonelloven at atferd som ikke har direkte tilknytning til utøvelsen av yrket, kan ha betydning for autorisasjonen dersom atferden er av så alvorlig karakter at tilliten til vedkommende blir svekket i betydelig grad. Det blir således et spørsmål om dine handlinger er egnet til å svekke tilliten til deg som lege spesielt, og til helsevesenet generelt i betydelig grad.

I forarbeidene til helsepersonelloven (Ot prp nr 13 (1998-99)) sies det følgende om kritikkverdig atferd som ikke er knyttet til selve yrkesutførelsen:

”Kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør tilsynsmyndigheten i utgangspunktet avstå fra å gripe inn overfor, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare handlinger som tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel.”

Det sies videre i forarbeidene til helsepersonelloven at det vil variere i hvor stor grad autorisert helsepersonell krever allmenn tillit. Statens helsetilsyn legger til grunn at legeyrket er et yrke som i særlig grad krever allmenn tillit.

I det følgende vil Statens helsetilsyn drøfte hvorvidt de forhold som fremkommer av sakens dokumenter er egnet til å svekke den allmenne tillit til deg som lege:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Statens helsetilsyn finner at nevnte handlinger må anses som sannsynliggjort ved at du i politiavhør har erkjent straffeskyld for disse.

Statens helsetilsyn finner etter dette at din handlemåte må anses som et alvorlig brudd på de etiske holdninger og atferd som forventes av leger. XXXX Handlingene er åpenbart egnet til å svekke den allmenne tillit til deg som lege i betydelig grad og må derfor anses som atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som lege.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Samlet sett representerer de forhold du har erkjent straffeskyld for, et betydelig avvik fra de krav som må stilles til en lege. Statens helsetilsyn finner at handlingene er egnet til å svekke den allmenne tillit til deg i en slik grad at du må anses å være uegnet som lege på grunn av atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vilkårene for tilbakekall av din autorisasjon som lege er oppfylt, jf helsepersonelloven § 57.

Saksbehandlingen i Statens helsetilsyn

Din advokat har anført at du vil benytte deg av retten til å møte for Statens helsetilsyn før tilsynssaken avgjøres. Til dette vil Statens helsetilsyn bemerke at du ikke har en rett til å møte Statens helsetilsyn. Et slikt møte er et tilbud som rutinemessig gis helsepersonell med det formål å opplyse tilsynssaker. I ditt tilfelle har det så langt ikke vært mulig å gjennomføre et slikt møte som følge av at du har vært varetektsfengslet under store deler av den tiden vi har behandlet tilsynssaken mot deg. På bakgrunn av sakens opplysninger fremstår uklart når du kan forventes å slippe ut av varetekt.

Ved en vurdering av om vi skal avvente avgjørelsen i tilsynssaken inntil det blir mulig å gjennomføre et møte med deg, vil det være avgjørende å vurdere, om saken slik den fremstår i dag, er tilstrekkelig opplyst for å kunne fatte et vedtak.

Statens helsetilsyn er kommet til at de forhold du har erkjent straffeskyld for, må anses tilstrekkelig til å behandle spørsmålet om tilbakekall av din autorisasjon som lege.

Din advokat har videre anført at vilkårene for å frata deg autorisasjonen ikke er tilstede, da saken fremdeles er under etterforskning og at det ennå må påregnes en god tid før dom i saken vil foreligge. Statens helsetilsyn vil i den anledning vise til følgende i Høyesteretts dom av 8. september 2004 (HR-2004-01487-A) vedrørende tilsynsmyndigheten:

“Systemet løper i utgangspunktet parallelt med det strafferettslige reaksjonssystemet, noe som har sammenheng med ulike skyldkrav i de to systemene, og med at formål og vurderingstema er forskjellig, jf Ot. prp nr. 13 (1998-99) side 185 og side 187. Det er forutsatt at tilsynsmyndigheten i utgangspunktet står fritt til å vurdere tilbakekall, selv om helsepersonell ikke har blitt idømt rettighetstap i en straffesak. Det understrekes at tilsynsmyndigheten skal være opptatt av å beskytte pasienter mot ukvalifiserte utøvere, ikke av å straffe”.

Statens helsetilsyn finner derfor at det for vår behandling av saken ikke har betydning at det ikke foreligger en dom i saken, da sakene behandles etter to ulike lover med ulike formål.

At Statens helsetilsyn har valgt å vurdere om din autorisasjon som lege skal tilbakekalles og ikke suspenderes, skyldes at de forhold som er dokumentert, etter vår vurdering gir tilstrekkelig grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

Vurdering av om din autorisasjon som lege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er til stede, jf helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan.

Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten.

Etter vår vurdering, er de straffbare handlingene du har erkjent straffeskyld for, av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonel-loven § 57, på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helse-personelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Etterforskningen av saken mot deg er ennå ikke avsluttet. Statens helsetilsyn vil presisere at eventuelle utvidelser av siktelsen mot deg, og/eller om det skulle falle dom i saken som omfatter flere straffbare forhold enn de som er nevnt i dette vedtak, og som vil være relevante for våre vurderinger, vil bli tillagt vekt ved en eventuell fremtidig søknad om å få tilbake autorisasjonen som lege.

Med hilsen

Geir-Sverre Braut (etter fullmakt)
ass. direktør

Vivi Opdal
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg:

Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK 1/2009
Helsetilsynet i Hedmark
Advokat Krister Øie Braute, Postboks 377 Sentrum, 6001 Ålesund.
Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Vivi Opdal, tlf. 21 52 99 38
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Bjørn Jamtli, tlf. 21 52 99 39

Se også nyhet:

Tilbakekall av autorisasjon fra lege
Statens helsetilsyn har tilbakekalt autorisasjonen som lege på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Vedkommende var anestesilege... 15.12.2010

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker