Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Faktum

Helseinstitusjon A oppdaget ved kontrolltelling følgende svinn av vanedannende legemidler over en periode på ca ett år:

 • Paralgin forte, 9621 tabletter
 • Zopiclone 7,5 mg, 5152 tabletter
 • Zopiclone 5 mg, 4302 tabletter

Kort tid senere ble ett parti A-preparater med utgått dato klargjort for destruksjon, og plassert i en returkasse på medisinrommet. Ved opptelling på morgenen påfølgende dag, ble følgende svinn registrert:

 • Morfin 10 mg, 20 tabletter
 • OxyContin 20 mg, 28 tabletter
 • OxyContin 10 mg, 42 tabletter

Dørloggen viste at kun én sykepleier var på medisinrommet i det aktuelle tidsrommet.

Helseinstitusjon B oppdaget ved kontrolltelling følgende svinn av vanedannende legemidler over en periode på ca et halvt år:

 • Paralgin forte, ca 650 tabletter
 • Zopiclone 5 mg, ca 250 tabletter
 • Zopiclone 7,5 mg, ca 950 tabletter

Begge helseinstitusjonene anmeldte tyveriene. Man mistenkte en bestemt sykepleier som var ansatt begge steder.

Ved politiets ransaking av sykepleierens bopel ble følgende legemidler beslaglagt:

 • Paracet tabletter 500 mg, ca 1300
 • Apocillin, 101 tabletter
 • Pinex, 20 tabletter
 • Paralgin forte, ca 250 tabletter
 • Zopiclone Actavis, 200 tabletter
 • Zopiclone, 60 tabletter
 • OxyContin, 74 tabletter
 • Alopam, 205 tabletter
 • Sobril, 100 tabletter
 • Morfin 10 mg, 20 tabletter

Sykepleieren ble pågrepet av politiet samme dag. Følgende legemidler ble beslaglagt fra vedkommendes arbeidsfrakk og ryggsekk:

 • Paralgin forte, 12 tabletter
 • Alopam 10 mg, 5 tabletter
 • Zopiclone Activis 5 mg, 12 tabletter
 • Nobligan retard 100 mg, 12 tabletter
 • Nobligan retard 200 mg, 8 tabletter

Sykepleieren avla urin- og blodprøve hvor analysen påviste kodein i blod, samt kodein og morfin i urin. I politiavhør nektet sykepleieren for å ha stjålet legemidlene, og hevdet at disse tilhørte hennes avdøde far.

I brev fra sykepleierens advokat til Statens helsetilsyn fremgikk det at sykepleieren erkjente å ha stjålet 20 tabletter Morfin 10 mg, 28 tabletter OxyContin 20 mg og 42 tabletter OxyContin 10 mg fra helseinstitusjon B.

Statens helsetilsyn var kjent med at det tidligere hadde vært en tilsynssak knyttet til vedkommendes virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjaldt mistanke om tyveri av legemidler. Helsetilsynet i fylket avsluttet saken uten administrativ reaksjon, da de ikke fant det tilstrekkelig sannsynliggjort at det var den aktuelle sykepleieren som var ansvarlig for svinnet.

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57. Bestemmelsens første ledd lyder: 

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

De sentrale vurderingstemaene var hvorvidt sykepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning og/eller om tyveri av legemidler er en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn vurderte først hvorvidt sykepleieren måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

På bakgrunn av helsepersonellets innrømmelser la Statens helsetilsyn til grunn at sykepleieren hadde stjålet 20 tabletter morfin 10 mg, 28 tabletter OxyContin 20 mg og 42 tabletter OxyContin 10 mg fra helseinstitusjon B. Videre viste Statens helsetilsyn til at det ble funnet et stort antall narkotiske og vanedannende legemidler under ransaking av sykepleierens bopel, og at det ble beslaglagt et stort antall vanedannende legemidler fra vedkommendes arbeidsfrakk og ryggsekk. Det ble også påvist kodein, morfin og oxazepam i urin- og blodprøve. Det fremgikk ikke av sakens dokumenter at sykepleieren videresolgte legemidler, og vi la derfor til grunn at vedkommende hadde et legemiddelmisbruksproblem.

Statens helsetilsyn påpekte at virksomhet som sykepleier blant annet krever gode kognitive og manuelle ferdigheter, og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere komplekse situasjoner og handle rask og adekvat i forhold til dette er også en forutsetning for å utøve forsvarlig sykepleie. Bruk av rusmidler fører til at funksjoner som koordinasjon og hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes, evner som er nødvendig for å kunne utføre forsvarlig sykepleievirksomhet.

Statens helsetilsyn hadde ikke dokumentasjon i saken som tilsa at sykepleieren hadde vært rusmiddelpåvirket i arbeidstiden, eller gjort faglige feil i tjenesten. Statens helsetilsyn viste imidlertid til lovens forarbeider som er tydelige på at det er ikke noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet. Det avgjørende for vår vurdering er om helsepersonells bruk av vanedannende legemidler utgjør en sikkerhetsrisiko for fremtidige pasienter.

På bakgrunn av at sykepleieren hadde stjålet et stort kvantum narkotiske og vanedannende legemidler fra sine arbeidsgivere, noe som indikerer at vedkommende hadde et omfattende legemiddel-misbruksproblem, fant Statens helsetilsyn at sykepleieren måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke som sykepleier forvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, jf. helsepersonelloven § 57.

Statens helsetilsyn vurderte deretter hvorvidt tyveri av legemidler er en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier.

Statens helsetilsyn viste til at sykepleieren hadde erkjent å ha stjålet totalt 90 narkotiske og vanedannende tabletter fra helseinstitusjon B. Statens helsetilsyn fant imidlertid å legge til grunn at vedkommende hadde stjålet mer enn hun hadde innrømmet. I denne vurderingen la vi vekt på at det ved politiets ransaking ble funnet et stort kvantum narkotiske og vanedannende legemidler, både på vedkommendes bopel og person, som samsvarte med registrert svinn i narkotikaregnskapet på begge arbeidsplasser. Statens helsetilsyn merket seg også at sykepleieren først nektet for tyveriet. Først når sykepleieren ble konfrontert med at det sist registrerte svinnet var identisk med legemidler funnet hjemme hos henne, innrømmet hun forholdet. Det var også påfallende at tidspunktet for registrert svinn ved helseinstitusjon A korresponderte med vedkommendes ansettelse.

I vurderingen så også Statens helsetilsyn hen til tidligere tilsynssak, der sykepleieren også var mistenkt for å ha stjålet legemidler fra sin daværende arbeidsplass.

Statens helsetilsyn påpekte at håndtering av legemidler er en viktig del av sykepleiefunksjonen. Sykepleierne er gitt tillit til å håndtere legemidler av arbeidsgiver og samfunnet, og det gir yrkesgruppen lett tilgang til legemidler. Sykepleieren hadde tilgang til legemiddellageret på sine arbeidsplasser, og hun misbrukte denne tilliten til ulovlig å tilegne seg vanedannende og narkotiske legemidler til eget bruk. Disse handlingene stod etter Statens helsetilsyns oppfatning i sterk kontrast med hva som forventes av autoriserte sykepleiere. Slike handlinger er et grovt tillitsbrudd både overfor arbeidsgiver og arbeidskolleger, og er egnet til å svekke den allmenne tillit til helsepersonellet, til sykepleieryrket og til helsetjenesten generelt.

Statens Helsetilsyn fant at sykepleieren ved å stjele legemidler fra sine arbeidsgivere hadde utvist en atferd som anses uforenlig med hennes yrkesutøvelse som sykepleier, jf. helsepersonelloven § 57.

Konklusjon

Statens helsetilsyn tilbakekalte sykepleierens autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, og på grunn av en atferd som anses uforenlig virksomhet som sykepleier.

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker