Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Faktum

Et sykehus oppdaget et uvanlig stort forbruk av Pinex forte ved akuttmottaket. Avdelingssjefen anmeldte forholdet til politiet, og opplyste samtidig at han mistenkte en bestemt sykepleier for å være ansvarlig for det store forbruket. I politiavhør innrømmet sykepleieren tyveri av Pinex forte tabletter. Hun fortalte at hun hadde tilegnet seg 200-300 tabletter over en periode på ca to måneder, og at dette skyldtes ryggsmerter. Politiet siktet imidlertid sykepleieren for å ha stjålet og brukt ca 1000 tabletter Pinex forte over en periode på fire måneder. Det forelå ingen opplysninger om at vedkommende hadde vært ruset i tjenesten. 

Rettslig grunnlag

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57. Bestemmelsens første ledd lyder:

      Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

Den rettslige problemstillingen var hvorvidt sykepleieren måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av narkotika eller midler med lignende virkning, og/eller om hun måtte anses uegnet til å utøve yrket som sykepleier på grunn av en atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn vurderte først hvorvidt sykepleieren måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn bruk av narkotika eller midler med lignende virkning.

På bakgrunn av sakens opplysninger la Statens helsetilsyn til grunn at sykepleieren over en periode på flere måneder brukte store mengder Pinex forte tabletter. Det store forbruket indikerte etter vår oppfatning at sykepleieren hadde et legemiddelmisbruksproblem.

Statens helsetilsyn påpekte at man som sykepleier må ha gode kognitive og manuelle ferdigheter, og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere komplekse situasjoner og handle raskt og adekvat i forhold til dette er en forutsetning for å utøve forsvarlig sykepleie. Bruk av rusmidler fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes.

Statens helsetilsyn hadde ikke dokumentasjon som tilsa at sykepleieren hadde vært rusmiddelpåvirket i arbeidstiden, eller gjort faglige feil i tjenesten. Statens helsetilsyn viste imidlertid til lovforarbeidene som er tydelig på at det er ikke noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet. Det avgjørende for Statens helsetilsyns vurdering er om helsepersonells bruk av vanedannende legemidler utgjør en sikkerhetsrisiko for fremtidige pasienter.

Etter Statens helsetilsyns oppfatning representerte sykepleierens misbruk av vanedannende legemidler fortsatt en fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn viste til at vedkommende hadde misbrukt vanedannende legemidler over en periode på flere måneder. Det forelå også opplysninger i saken om at sykepleieren også tidligere hadde hatt et legemiddelmisbruksproblem.

På denne bakgrunn fant Statens helsetilsyn at sykepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av narkotika eller midler med lignende virkning.

Statens helsetilsyn vurderte deretter hvorvidt sykepleieren måtte anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av en atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

På bakgrunn av sakens dokumenter la Statens helsetilsyn til grunn at sykepleieren i løpet av en periode på flere måneder stjal store mengder Pinex forte fra sin arbeidsgiver.

Det ble påpekt at det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helsetjenesten. Pasienter og samfunnet for øvrig skal kunne være trygge på at denne tilliten ikke misbrukes slik at helsepersonellet ivaretar egne behov på pasientenes og helsetjenestens bekostning. Videre er tyveri nevnt som et av flere forhold som må anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen i helsepersonellovens forarbeider, jf. Ot. prp. nr. 13 (1998-99).

Statens helsetilsyn understrekte at vi ser alvorlig på tyveri av legemidler, og særlig vanedannende legemidler, fra arbeidsgiver. Ved å stjele vanedannende legemidler fra sin arbeidsplass, utviser man en atferd som vi anser for å være et markant avvik i forhold forventet atferd fra en sykepleier. Slike handlinger er et grovt tillitsbrudd både overfor arbeidsgiver og arbeidskolleger, og er egnet til å svekke den allmenne tillit til helsepersonellet, til sykepleieryrket og til helsetjenesten generelt.

Statens helsetilsyn bemerket at sykepleiere er gitt særlig tillit og ansvar når det gjelder legemiddelhåndtering. Av den grunn vil kravet til allmenn tillit være særlig stort for denne yrkesgruppen. 

På denne bakgrunn fant Statens helsetilsyn at sykepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Konklusjon

Statens helsetilsyn tilbakekalte sykepleierens autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning og på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelse som sykepleier.

Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker