Helsetilsynet

Statens helsetilsyn viser til ditt brev av XXXXXX der du på vegne av din klient XXXXXX søker om at han gis lisens som turnuslege.

Statens helsetilsyn tilbakekalte hans lisens som turnuslege i vedtak av XXXXXX. Vedtaket ble klaget inn til Statens helsepersonellnemnd som opprettholdt vedtaket den XXXXXX.

XXXXXX har tidligere søkt om å få ny lisens den XXXXXX, men Statens helsetilsyn avslo søknaden den XXXXXX. Avslaget ble klaget inn for Statens helsepersonellnemnd som i vedtak XXXXXX stadfestet avslaget.

Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter

XXXXXX er utdannet cand.med. og var turnuslege ved XXXXXX sykehus, medisinsk avdeling, da han etter straffelovens § 204, første ledd bokstav d) ble dømt til 120 dagers fengsel for besittelse av barnepornografi den XXXXXX. (XXXXXX tingretts dom av XXXXXX sak nr XXXXXX).

Han forklarte i retten at han kom over barnepornografiske bilder første gang i XXXXXX i perioden XXXXXX. Han hadde søkt på ord som ”preteen” og lignende, men funnet lite. I XXXXXX, fant han stikkord som gjorde at han fant mange bilder av barnepornografisk karakter. Han lastet ned det han fant for å se nærmere på hva det var, og han flyttet bildene over på en lagringsenhet. Han var i retten usikker på hvor mange søk og nedlastinger han hadde foretatt mht barnepornografi, men trodde det kunne dreie seg om ca. 10-20 ganger.

Politiet beslagla 620 bilder av barn lagret på datafiler som fremstiller gutter og jenter på en utuktig og pornografisk måte i ransaking hjemme hos han den XXXXXX. Bildene viste barn i seksuelle situasjoner både med andre barn og med voksne. Barna ble anslått å være i alderen 3-4 til 15-16 år. Politiet kategoriserte bildene slik:

 • Bilder av barn i seksuelle situasjoner med andre barn; 65 stk
 • Barn i seksuelle situasjoner med voksne, 
  - Sædavgang; 10 stk
  - Penetrering; 78 stk
  - Penetrering med gjenstand; 3 stk
  - Oralt; 20 stk
 • Barn i seksuelt betonte poseringssituasjoner; 345 stk
 • Barn i seksuelle situasjoner alene; 24 stk

XXXXXX ga en uforbeholden tilståelse i tingretten.

XXXXXX ble tatt ut av turnus XXXXXX og ble fratatt lisensen som turnuslege i vedtak XXXXXX. I møtet med Statens helsetilsyn XXXXXX forklarte han at bildene var lastet ned ved en tilfeldighet, og i sitt brev av XXXXXX til Statens helsetilsyn hevdet han at det dreide seg om ”en enkeltstående episode”.

XXXXXX anket straffeutmålingen til XXXXXX lagmannsrett, som i dom XXXXXX, reduserte straffen til 60 dager, hvorav 30 dager ubetinget.

Etter klage opprettholdt Statens helsepersonellnemnd vedtaket om tap av lisens som turnuslege den XXXXXX.

XXXXXX søkte om å få tilbake lisensen den XXXXXX, og vedla uttalelser fra psykiater XXXXXX, sin kone, en studievenn/kollega og ledelsen ved medisinsk avdeling der han hadde hatt turnus.

Statens helsetilsyn avslo søknaden XXXXXX. Avslaget ble begrunnet med at det hadde gått for kort tid fra han mistet lisensen til at den allmenne tilliten skulle ha blitt gjenopprettet. De positive uttalelsene om han, fra ektefellen og en kollega, ble ikke tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om hans allmenne tillit var gjenopprettet fordi de ikke representerte ”allmennheten”, men var nærstående uten den nødvendige objektivitet til saken. Samtalene XXXXXX hadde hatt med psykiater XXXXXX ble heller ikke tillagt vekt. Samtalene gikk over en kort periode, og det var uklart om de hadde det terapeutiske omfang og innhold som gjorde at psykiateren hadde kunnet gi en kvalifisert vurdering. Til slutt ble det lagt vekt på at hans egne uttalelser i møte med Statens helsetilsyn ikke talte for å gi han lisensen tilbake. I Statens helsetilsyns avslagsvedtak ble det anbefalt at han gikk inn i terapeutisk opplegg over tid.

I Statens helsepersonellnemnds vedtak XXXXXX ble avslaget stadfestet, men nemnda delte seg i et flertall og mindretall. Nemndas flertall fant ikke at den kontakten XXXXXX hadde hatt med behandlingsapparatet var tilstrekkelig til å sannsynliggjøre hans skikkethet. Mindretallet la vekt på XXXXXX forklaring om at bildene ble nedlastet ved en tilfeldighet, at de aktive søk han gjorde var for å spore hvor bildene kom fra, og at bildene ikke ble brukt etter nedlastingen.

Statens helsetilsyn gjør oppmerksom på at hverken Statens helsetilsyn eller Statens helsepersonellnemnd hadde hele tingrettens dom tilgjengelig da de traff sin avgjørelse. Side 2 og 3 av dommen, der det fremgår at XXXXXX hadde tilstått å ha lastet ned barnepornografiske bilder i XXXXXX under studietiden, og at han hadde innrømmet å aktivt ha lett etter dette på nettet, manglet. I forbindelse med behandlingen av hans siste søknad om lisens har vi lyktes å få tilsendt hele saksmappen fra politiet med avhør og den fullstendige dommen.

Politidokumentene og tingrettsdommen viser at han har lastet ned barneporno i lengre tid enn det vi la til grunn da han mistet lisensen. Han begynte med søk etter barnepornografi under studier i XXXXXX i ca XXXXXX. Nedlastingen var heller ikke tilfeldig i det han overfor politiet innrømmet å ha brukt bestemte søkeord for systematisk å finne barnepornografi. Hans forklaring til oss om at nedlastingen i Norge i XXXXXX skjedde tilfeldig, og var en engangshendelse, er ikke lenger troverdig.

XXXXXX hevder i sin søknad om ny lisens at faktum som ble lagt til grunn i dommene er feil, uten at han har konkretisert hva som er feil. Han har valgt å ikke rettsforfølge dette nærmere, og har ikke anket tingrettens bevisvurdering eller begjært gjenopptagelse av straffesaken.

Statens helsetilsyn har ikke mottatt opplysninger som tyder på at det faktum tingretten la til grunn er feil. I vår vurdering av om han skal få tilbake lisensen vil vi legge til grunn faktum slik det fremkommer i den fullstendige versjonen av tingrettens dom, og ikke det faktum vi og Statens helsepersonellnemnd tidligere har lagt til grunn.

Statens helsetilsyns vurdering
Lisens- og autorisasjonsordningen skal medvirke til at helsepersonell har nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner til å inneha en bestemt tittel og yrkesrolle. Ordningen skal også bidra til å sikre at allmennheten og brukerne av helsetjenesten kan ha nødvendig tillit til helsepersonell og helsetjenesten som sådan. Dette fremgår av helsepersonellovens formålsparagraf.

Statens helsetilsyn tilbakekalte XXXXXX turnuslisens fordi hans atferd utenfor arbeidet som turnuslege var uforenelig med yrkesutøvelsen. Det ble ansett at allmennhetens tillit til han som turnuslege var så svekket at han ikke kunne beholde lisensen.

Det sentrale vurderingstema i forbindelse med søknad om ny lisens er om XXXXXX har godtgjort at han nå er skikket til å inneha lisens som turnuslege. Som det fremgår av helsepersonelloven § 62 er det han selv som må sannsynliggjøre at han er skikket.

Helsepersonelloven § 62 lyder som følger:
Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket. Ny autorisasjon kan begrenses etter § 59.
Avslag på søknad om ny autorisasjon eller lisens er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

For å bli ansett som skikket må han godtgjøre at den allmenne tillit til ham er gjenopprettet og at han ikke utgjør en fare for fremtidige pasienters sikkerhet. Det er tilstrekkelig for å avslå søknad om ny lisens at den allmenne tilliten ikke er gjenopprettet eller at det foreligger en fare for sikkerheten til fremtidige pasienter.

Betydningen av lovendringer i helsepersonelloven m.fl
Det er siden sist gang XXXXXX søkte om ny lisens, vedtatt lovendringer som får betydning for hans muligheter til å få turnuslisens og bli autorisert som lege.

Den 22. desember 2006 ble helsepersonelloven endret ved tilføyelse av ny § 20 a. Bestemmelsen tar sikte på, blant annet ved å oppstille et krav om politiattest, å sikre at personer som er ilagt forelegg for eller er dømt for å ha begått bestemt angitte sedelighetsforbrytelser, eller er siktet eller tiltalt for slike forgåelser, ikke skal tilsettes i stillinger der det ytes helsetjenester til barn eller personer med psykisk utviklingshemming. De aktuelle sedelighetsbestemmelser er §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a.

Etter Statens helsetilsyns oppfatning gir lovendringen en klar indikasjon på at helsepersonell som er dømt for slike forhold aldri vil kunne gjenopprette nødvendig allmenn tillit for å kunne arbeide med barn og funksjonshemmede. Dette innebærer at helsepersonell som er dømt for slike handlinger aldri vil kunne innvilges full autorisasjon.

Vårt syn på dette er sammenfallende med XXXXXX avsagt dom i Høyesterett den 21. desember 2007 (HR-2007-02162-A, sak nr 2007/1014) som gjaldt spørsmål om tilbakekall av autorisasjon som lege som følge av seksuelle overgrep overfor mindreårige. Selv om helsepersonelloven § 20 a) ikke fikk direkte anvendelse i aktuelle sak, mente retten at det kunne legges betydelig vekt på den grunnleggende holdning som lå bak lovendringen, nemlig at den som har begått en seksualforbrytelse ikke skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming. Legen fikk som følge av dette tilbakekalt autorisasjonen for så vidt angikk stillinger som innebar å yte helsetjenester til barn.

XXXXXX er ferdig utdannet cand. med. Han er nesten ferdig med sykehusturnus, og det gjenstår turnus i kommunehelsetjenesten før han kan bli autorisert som lege. Det følger av Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell av
21. desember 2000 § 4, siste ledd, og Sosial- og helsedirektoratets rundskriv til forskriften (IS 9/2005), at turnustjenesten i kommunehelsetjenesten hovedsakelig skal utføres i klinisk allmennmedisin som omfatter allmennmedisinske offentlige legeoppgaver. Dette innebærer at turnuskandidaten skal yte legetjenester i blant annet helsestasjon og i skolehelsetjeneste.

Sosial- og helsedirektoratet har ved brev av 6. mars 2007 vurdert hvilke stillinger det er aktuelt å stille krav om politiattest for. Det fremgår i brevet:
”Innen kommunehelsetjenesten vil kravet om politiattest omfatte helsesøstre og annet helsepersonell i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene, samt fastleger og fysioterapeuter.” At XXXXXX er dømt for nedlasting og oppbevaring av barnepornografi etter staffelovens § 204 innebærer at han vil ha en anmerkning om dette på sin politiattest, og han vil ikke kunne arbeide med barn innen kommunehelsetjenesten. Fordi kommunehelsetjeneste i allmennmedisinske offentlige legeoppgaver er så sentral og utgjør en så stor del av turnustjenesten, er det uaktuelt å gi en begrenset lisens.

Statens helsetilsyn finner etter dette at XXXXXX ikke oppfyller kravene for å få ny lisens som turnuslege jf. helsepersonelloven § 62.

Som en konsekvens av at XXXXXX ikke får turnuslisens, vil XXXXXX ikke kunne autoriseres som lege.

Med sin cand. med. grad kan XXXXXX likevel arbeide innen helsevesenet med en begrenset lisens (ikke turnuslisens), jf. helsepersonelloven § 49. En slik begrenset lisens må det søkes om ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). I søknaden må han fremlegge dokumentasjon på at han er skikket, og et tilbud fra en arbeidsgiver som godtar hans begrensinger. Det anbefales at han kontakter Statens autorisasjonskontor for helsepersonell for mer informasjon om vilkårene og søknadsprosessen.

Konklusjon
XXXXXX søknad om lisens som turnuslege, jf. helsepersonelloven § 62, avslås.

Vedtaket kan ifølge helsepersonelloven § 68 påklages til Statens helsepersonellnemnd. Klagefristen er tre – 3 – uker fra De mottar dette brevet, jf. vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for å klage. En eventuell klage sendes til Statens helsetilsyn. Nemndas vedtak kan i henhold til helsepersonelloven § 71 bringes inn for retten som kan prøve alle sider av saken.

Med hilsen

XXXXXX                                                                  XXXXXX
XXXXXX                                                                  XXXXXX

Kopi til:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX