Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tilsynsområde 1

Om Bærum kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Det ble gitt 2 avvik på dette området.

Avvik 1

Bærum kommune sikrer ikke at alle tjenestemottakerne ved Røverstien barnebolig får forsvarlige tjenester ved vedtak om tildeling.

Avvik 2

Bærum kommune sikrer ikke at alle aktuelle tjenestemottakere ved Røverstien barnebolig mottar et forsvarlig tjenestetilbud slik tjenesten nå er organisert ved boligen.

Tilsynsområde 2

Om Bærum kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

Det ble ikke gitt noen avvik på dette området.

Dato: 10.01.08

Øivind Pedersen
revisjonsleder
Linn Kvinge
revisor

 

 

1. Innledning 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Bærum kommune — Røverstien barnebolig i perioden 30.10.07 — 10.01.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for året 2007.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter Lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bærum kommune er en stor kommune beliggende vest for Oslo og har ca. 106 000 innbyggere.

Kommunen er organisert med en konsernledelse bestående av rådmann og 5 direktører, deretter Forvaltning og drift - Pleie og omsorg med egen kommunalsjef. Videre er det 3 pleie- og omsorgsledere, og under disse igjen ulike tjenestesteder.

Røverstien barnebolig er et eget tjenestested med plass til 8 barn med store sammensatte funksjonshemninger. Våren 2006 ble boligen flyttet fra opprinnelig sted — Røverstien til nåværende sted i andre lokaler i kommunen. Flere av barna bor der på full tid, mens andre har avlastning ned mot 50 %.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.10.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Samtale ble avholdt 26.11.07 med Seksjon for barnehabilitering i Akershus. Åpningsmøte ble avholdt 10.12.07.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet 10.12.07.

Det ble gjennomført befaring ved Røverstien barnebolig 10.12.07. Sluttmøte ble avholdt 12.12.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Lov om sosiale tjenester Kap. 4A — Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming.

Område 1.

Om Bærum kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere ved Røverstien barnebolig mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Område 2.

Om Bærum kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

5. Funn

Det ble ikke gitt noen merknader på noen av de to tilsynsområdene.

Område 1

Avvik 1

Bærum kommune sikrer ikke at alle aktuelle tjenestemottakere ved Røverstien barnebolig får forsvarlige tjenester ved vedtak om tildeling.

Avvik fra følgende myndighetskrav

 • Lov om sosiale tjenester § 4-2 b og d, jamfør § 4-3.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 24 og 25, jamfør Lov om sosiale tjenester § 8-1.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 f.

Avviket er basert på følgende revisjonsfunn

 • Gjennom intervjuer og dokumentasjon er det synliggjort at tjenesten for de tjenestemottakere som har fulltids tilbud etter 2006 er hjemlet som avlastning etter § 4-2 b og ikke som plass i bolig med heldøgns omsorgstjenester etter § 4-2 d.
 • Gjennom intervjuer og dokumentasjon går det frem at vedtakene om tildeling ikke er kvantifisert med hensyn til bemanning eller annen utmåling av tjenesten for uten antall døgn pr. måned.
 • Intervju og dokumenter viser at konkrete behov eller ønsker om endring i tjenesten med hensyn til bemanning eller annen utmåling ikke blir behandlet ved tildelingskontoret, men blir overlatt til tjenestestedet/utfører.

Avvik 2


Bærum kommune sikrer ikke at alle aktuelle tjenestemottakere ved Røverstien barnebolig mottar et forsvarlig tjenestetilbud slik tjenesten nå er organisert ved boligen.

Avvik fra følgende myndighetskrav

 • Lov om sosiale tjenester § 4-2 b og d, jamfør § 4-3.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 h.

Avviket er basert på følgende revisjonsfunn

 • Gjennom intervjuer, dokumentasjon, samtale og befaring er det synliggjort at sammensetningen av tjenestemottakerne, både multifunksjonshemmede og autister/andre utviklingshemmede har medført episoder som er uheldige og skadelige over tid knyttet til enkelte tjenestemottakere.
 • Gjennom intervjuer, dokumentasjon, samtale og befaring går det frem at de fysiske rammebetingelsene medfører at enkelte av tjenestemottakerne ikke får et forsvarlig tilbud.
 • Intervjuer og dokumentasjon viser at kommunens egen internkontroll har sviktet når det gjelder oppfølging av kommunens internrevisjon fra våren 2007.

Område 2

Det ble ikke gitt noen avvik på dette tilsynsområdet.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Bærum kommune har et omfattende internkontrollsystem og en egen kvalitetsenhet innen Pleie- og omsorg.

Det er blitt gjennomført internkontroll fra kommunens side med Røverstien barnebolig våren 2007 og dette resulterte i 3 avvik. Disse avvikene er ikke blitt lukket innen gitt frist 01.09.07 og ut fra Fylkesmannens vurdering er denne mangelen på lukking ikke blitt fulgt opp fra kommunen før forholdet ble påpekt i forbindelse med dette tilsynet. Ny frist ble så satt til 3 1.12.07 fra kommunens side.

Tilsynsmyndigheten - Fylkesmannen har dermed konkludert med svikt i kommunens egen internkontroll, noe som viser seg gjennom et av funnene i avvik 2.

7. Regelverk


 • Lov om sosiale tjenester.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift om individuell plan i helse og sosialtjenesten.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunen, Pleie- og omsorg, samt informasjon om tjenestestedet.
 • Kommunens delegasjonsreglement.
 • Opplæringsplan for Pleie- og omsorg.
 • Om opplæring for nyansette ved tjenestestedet.
 • Kommunens internkontrollsystem.
 • System for rapportering av avvik.
 • Rapport fra internkontroll.
 • Oversikt over ansatte ved tjenestestedet.
 • Anonymiserte vedtak om tildeling av tjenester for de aktuelle tjenestemottakerne, samt om vilkår.
 • Skjema for skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner.
 • Rutiner, systemer og prosedyrer angående Kap. 4A.
 • Plan for tiltak for lukking av avvik etter internrevisjon.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksmapper vedrørende de aktuelle tjenestemottakerne.
 • Sakspapirer og dokumenter på tjenestestedet.
 • Dokumenter hos Fylkesmannen:
 • Saksmapper knyttet til aktuelle tjenestemottakere og Kap. 4A.
 • Utdrag fra kommunens nettsider.
 • Oversikt over aktuelle klagesaker i kommunen.
 • Kommuneprofil.
 • Rapport fra landsomfattende tilsyn 2005 Kap. 4A.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 30.10.07.
 • Program for revisjonen.
 • E-post fra Fylkesmannen vedrørende tilleggsopplysninger, samt svar fra kommunen.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Trine-Marie Hagen

Fagkonsulent

X

X

Merethe Bruflot

Miljøterapeut

X

X

X

Eileen Simensen

Miljøarbeider

X

X

X

Anne Austveg

Tjenesteleder

X

X

X

Mette Maure

X

X

Fagkonsulent tildelingsk.

X

X

Berit Skjerve

Enhetsleder

X

X

Sven Erik Tholander

PLO-leder

X

X

X

Martine Lund

Fagkonsulent tildelingsk.

X

Lars Ove Nordnes

Faglig rådgiver

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Øivind Pedersen, revisjonsleder
Førstekonsulent Linn Kvinge, revisor
Førstekonsulent Sunniva Holberg, observatør