Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de funn som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tilsynsområde 1

Om Skedsmo kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Det ble ikke gitt merknader eller avvik på dette området.

Tilsynsområde 2

Om Skedsmo kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester

Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

Det ble ikke gitt merknader eller avvik på dette området.

Dato: 27.11.07

Øivind Pedersen
revisjonsleder
Inger Bøvre
revisor

 

 

Linn Kvinge
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Skedsmo kommune – Hvam borettslag i perioden 20.09.07 – 27.11.07. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter Lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler de funn som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Tilsynet er avgrenset til å gjelde samlokaliserte boliger, i dette tilfellet Hvam borettslag.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skedsmo kommune har ca. 45 000 innbyggere, med Lillestrøm som bysentrum, kommunen ligger i regionen Nedre Romerike i Akershus fylke.

Tjenesten er organisert gjennom sektor for helsevern og sosiale tjenester, deretter avdeling for bistand, rehabilitering og omsorg som er delt på distrikter. Tjenestestedet Hvam borettslag tilhører Strømmen/Skjetten distrikt.

Fra 01.01.08 vil tjenestene til voksne personer med funksjonshemning bli samlet i en ny avdeling for funksjonshemmede.

På Hvam borettslag bor det i dag 5 tjenestemottakere med utviklingshemning og autisme, samt at det ytes boveiledning til 9 andre tjenestemottakere med et mindre bistandsbehov.

Stedet har vært i drift siden 2002 og var da nybygd for dette formålet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.09.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Samtale ble avholdt 31.10.07 med Avdeling for voksenhabilitering i Akershus.

Åpningsmøte ble avholdt 05.11.07.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet 05.11.07.

Det ble gjennomført befaring ved Hvam borettslag 05.11.07.

Sluttmøte ble avholdt 07.11.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Lov om sosiale tjenester Kap. 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning.

Område 1.

Om Skedsmo kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere ved Hvam borettslag mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Område 2.

Om Skedsmo kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester

Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakere.

5. Funn

Område 1.

Det ble ikke gitt noen merknader eller avvik.

Område 2.

Det ble ikke gitt noen merknader eller avvik.

Andre funn som ikke ga grunnlag for merknader eller avvik.

 • Vedtakene om tjenester etter § 4-2 a-d – praktisk bistand og opplæring fyller ikke kravene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, men dette har ikke medført svikt i tjenesten. Dette gjelder områdene opplysning om klageadgang, opplysning om rett til innsyn, opplysning om lovhjemling samt om begrunnelse for vedtaket.
 • Det er ikke blitt foretatt en formell utpeking av overordnet faglig ansvarlig for tjenesten etter nåværende Kap. 4A, men dette har ikke medført svikt i tjenesten. Det er blitt vist til utpeking etter daværende Kap. 6A. Tjenesten skal omorganiseres fra 01.01.08 og ny overordnet faglig ansvarlig for tjenesten vil dermed bli utpekt, dette gjelder både barn og voksne.
 • Kommunens internkontroll med tjenestestedet kan synes å være noe mangelfull, jamfør ufullstendig/utydelig kvalitetshåndbok for sektoren, men dette har ikke medført svikt i tjenesten.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift om individuell plan etter helse- og sosiallovgivningen.
 • Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for sektoren, distriktet og tjenestestedet.
 • Stillingsbeskrivelser for tjenestestedet.
 • Intern delegering om daværende Kap. 6A.
 • Plan for internundervisning og kompetanseutvikling.
 • Avviksskjema med diverse vedlegg.
 • Oversikt over ansatte ved tjenestestedet.
 • Anonymiserte vedtak om tildeling av tjenester for de aktuelle tjenestemottakerne.
 • Skjema for skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.
 • Rutiner vedrørende Kap. 4A ved tjenestestedet.
 • Skriv om ansvarsvakt ved tjenestestedet.
 • Ulike registreringsskjemaer ved tjenestestedet.
 • Oversikt over kvalitetshåndboken for sektoren.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Deler av kvalitetshåndbok for sektoren.
 • Saksmapper vedrørende de aktuelle tjenestemottakerne.
 • Sakspapirer og dokumenter på tjenestestedet, inklusive registreringer knyttet til Kap. 4A.

Dokumenter hos Fylkesmannen:

 • Saksmapper knyttet til aktuelle tjenestemottakere og Kap. 4A.
 • Utdrag fra kommunens nettsider.
 • Oversikt over aktuelle klagesaker i kommunen.
 • Kommuneprofil.
 • Tilsynsrapport fra tilsyn med sosialtjenesten i 2005.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 20.09.07.
 • Program for revisjonen.
 • E-post fra Fylkesmannen om tilleggsopplysninger.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ingrid Finstad

Miljøterapeut

X

X

X

Bente Lundin

Hjelpepleier

X

X

X

Janne Melsom

Saksbehandler tjenestekont.

X

X

X

Anne Joran Stakkerud

Avdelingssjef BRO

X

X

X

Per Gjertsen

Avdelingssjef tjenestekont.

   

X

Elisabeth Arnesen

Avdelingsleder Hvam

X

X

X

Trine Wikstrøm

Sektorsjef helse og sosial

   

X

Karen Tokerud

Fagkonsulent Hvam

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Øivind Pedersen, revisjonsleder
Rådgiver Inger Bøvre, revisor
Førstekonsulent Linn Kvinge, revisor