Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus


Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte 23. og 24. mai 2007, tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med alvorlig psykisk lidelse i område Rykkinn, Bærum kommune.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon og omfattet følgende områder:

 • Oppstartfasen - tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning av behov og avgjørelse/ vedtak om tjenester
 • Iverksettingsfasen - iverksetting av tjenester innen forsvarlig tid, i tråd med plan og utredning og krisehåndtering
 • Oppfølgingsfasen - sikring av kontinuitet, oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuelt justering av tjenester

I forhold til hver fase er det undersøkt om kommunen oppfyller krav i sosial- og helselovgivingen om:

 • brukermedvirkning
 • koordinering av tjenestene
 • individuelt tilpassede tjenester
 • forsvarlig tjenesteyting

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble funnet 1 avvik og påpekt 1 merknad.

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at tjenestebehovet revurderes og at det fattes nytt vedtak innen utløpet av vedtaksperioden

Merknad 1:

Bærum kommune har et forbedringspotensiale i forhold til organisering av kriseberedskapen til brukere med alvorlige psykiske lidelser

Dato: 8.8.2007

Heidi Fugli
revisjonsleder
Karianne Arnkværn
revisor

 

 

Ketil Kongelstad
revisor
Marit Thorseth
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i område Rykkinn, Bærum kommune i perioden 21.3.2007 – 8.8.2007. Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er en del av et landsomfattende felles tilsyn i 2007 med sosial- og helsetjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar bestemte lovkrav innenfor de tema tilsynet omfatter.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivingen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. Sammenheng og helhet i tjenestetilbudet er blant de mest kritiske faktorene ved tjenesteyting til personer med psykisk sykdom.

Fylkesmannen som ansvarlig for tilsynet med sosialtjenesten og Helsetilsynet i fylket som ansvarlig for tilsynet med helsetjenesten, har oppnevnt ett felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Det er utarbeidet en felles rapport. Oppfølging av avvik vil bli koordinert.

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av tilsendte dokumenter, ved intervjuer og revisjonsbevis. Revisjonsbevis innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bærum kommune hadde pr 1.1.2007, 106 932 innbyggere. Områdene Helse- og sosial og Pleie- og omsorg ledes av hver sin kommunalsjef. Hvert av områdene er igjen delt inn i tjenestesteder. Pleie- og omsorg har i tillegg pleie- og omsorgsleder, mellom kommunalsjef og tjenesteledere. Den psykiske helsetjenesten i Bærum kommune er i dag organisert som en del av kommunens hjemmebaserte tjenester under PLO. Tjenesten er organisert i tre tjenestesteder, Bekkestua, Rykkinn og Sandvika. Hver av tjenestestedene er organisert med tjenesteleder som rapporterer til leder for PLO.

Psykisk helse Rykkinn har 25 ansatte som er delt i to arbeidslag. Det ene arbeidslaget gir tjenester til 14 beboere i Folkvangveien 12 (FOVN). FOVN er bemannet fra 07.00 til 22.00 syv dager i uken, hjemmesykepleiens nattjeneste foretar tilsyn i boligene ved behov, på natt. Det andre arbeidslaget har base på Rykkinn Nærsenter og gir ambulerende tjenester til hjemmeboende brukere. Arbeidstiden for det ambulerende arbeidslaget er fra 08.00 til 16.00 fem dager i uken. Psykisk helse Rykkinn gir tjenester til 177 brukere inklusive beboerne i FOVN.

Kommunen er i ferd med å utvikle en ny organisasjonsstruktur innenfor tjenestene til mennesker med psykiske lidelser, omorganiseringen er planlagt gjennomført høsten 2007.

Kommunen har innført bestiller-utfører modell for tildeling av pleie- og omsorgstjenester, dette gjelder også for tjenester innen psykisk helsearbeid.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.3.2007.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Forundersøkelser

Forut for tilsynet ble det holdt telefonintervju med to fastleger, to støttekontakter og representant for Asker og Bærum Distriktspsykiatriske senter.

Åpningsmøte ble avholdt 23.5.2007.

Intervjuer
12 personer ble intervjuet.

Dokumentgransking
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24.5.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var kommunens planlegging og gjennomføring av tiltak som sikrer at personer med alvorlig psykisk sykdom får forsvarlige tjenester. De aktuelle problemstillingene er belyst i tre faser gjennom fire perspektiver. Kommunens oppgaver innenfor hver av disse har sammenheng med og kan påvirke hverandre.

Oppstartfasen

 • tilgjengelighet til tjenester, håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning av behov og avgjørelse/ vedtak om tjenester

Iverksettingsfasen

 • iverksetting av tjenester innen forsvarlig tid, i tråd med plan og utredning og krisehåndtering

Oppfølgingsfasen

 • sikring av kontinuitet, oppfølging av tjenestemottakerne, revurdering av behov og eventuelt justering av tjenester

I forhold til hver fase er det undersøkt om kommunen oppfyller krav i sosial- og helselovgivingen om:

 • brukermedvirkning
 • koordinering av tjenestene
 • individuelt tilpassede tjenester
 • forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Under tilsynet ble det funnet 1 avvik, det ble gitt 1 merknad.

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at tjenestebehovet revurderes og at det fattes nytt vedtak innen utløpet av vedtaksperioden

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, jf fvl § 23
 • Sosialtjenesteloven §§ 4-3 jf 4-2
 • Sosialtjenesteloven § 8-1, jf fvl § 23

Avviket bygger på følgende:

 • Ved intervju og dokumentgjennomgang framkom det at det ikke var fattet revurderingsvedtak på mange av brukerne i psykisk helse
 • Dokumentgjennomgangen viste at utfører flere ganger hadde sendt purring på revurdering av vedtak

Kommentar:
Gyldige skriftlige vedtak vil i høyere grad sikre brukernes rettsikkerhet. Det vil gjøre tjenestene forutsigbare og gi brukerne en reell klagemulighet.

Merknad 1:

Bærum kommune har et forbedringspotensiale i forhold til organisering av kriseberedskapen til brukere med alvorlige psykiske lidelser

Merknaden er bygget på følgende:

Det fremgår av dokumentasjon og i intervjuer at psykisk helse ikke har tjenestetilbud/beredskap på kveld natt eller helg

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
 • Lov om helsetjenesten i kommunene (1982)
 • Lov om sosiale tjenester (1991)
 • Lov om helsepersonell (1999)
 • Lov om pasientrettigheter (1999)
 • Forvaltningsloven (1967)
 • Forskrift om individuell plan (2004)
 • Forskrift om internkontroll (2002)
 • Forskrift om kvalitet (2003)
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumentoversikt
 • Handlingsprogram Bærum kommune 2007 – 2010
 • Årsrapport Bærum kommune 2006
 • Organisasjonskart
 • Ansatteoversikt
 • Plan psykisk helse 2005 – 2008
 • Samlet plan psykisk helse 20007 – 2010
 • Veiviser psykisk helse
 • IK-system pleie og omsorg
 • Innholdsfortegnelse kvalitetshåndbok
 • fra kvalitetshåndboken (pr. e-post)
  - mandat for brukerråd
  - brukerråd
  - brukermedvirkning
  - samtykkekompetanse
  - brukers nærmeste pårørende
  - ansvarsgrupper
  - respekt, forutsigbarhet og trygghet
  - primær- og sekundæransvar
  - tilbakemelding på opplevd kvalitet
 • Samarbeid mellom forvalter og drift
 • Serviceerklæring for tildelingskontoret
 • Veileder i saksbehandling PRO
 • Strategisk plan for kompetanseutviklling 2007 - 2010
 • Opplæringsplan pleie og omsorg
 • Individuell fastlegeavtale (eksempel)
 • Samarbeidsavtale om felles pasienter i voksenpsykiatrien mellom Bærum kommune og Sykehuset Asker og Bærum HF
 • Materiell ad. brukermedvirkning
 • Delegasjonsreglement for sosialtjenesten
 • Informasjonsmateriell
 • Selvmordsforebyggende team
 • PIA; psykologi i allmennpraksis, et opplæringsprosjekt
 • Serviceerklæring folkehelsekontoret
 • Informasjonsmateriell om Helsestasjon for ungdom
 • Rapport om arbeid og psykisk helse, Bærum 2002
 • Brukerstyrt forskning i psykisk helsevern; prosjektbeskrivelse
 • Nytt fra psyisk helse, nr. 1 – 2007
 • Jobb som støttekontakt, noe for deg?
 • Individuell plan, for deg med behov for langvarige og koordinerte tjenester m.m.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dokumentasjon på tjenesteytingen til 15 pasienter med alvorlig psykisk lidelse, hvorav 2 med diagnose alvorlig psykisk lidelse og rus, 2 med alvorlig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming, 3 fremmedkulturelle med alvorlig psykisk lidelse og 8 brukere med alvorlig psykisk lidelse.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn datert 21.3.2007
 • Tilsendt dokumentasjon datert 29.3 og 21.4.2007
 • Program for tilsynet datert 14.5.2007

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Mette Strømsnes

Tjenesteleder Avd. psykisk helse Rykkinn

X

X

X

Hedi Anne Birkeland

Konst. kommuneoverlege

x

Liv Berggrav

Psykiatrisk sykepleier

X

X

X

Ståle Sjaavaag

Saksbehandler tildelingskontoret

X

X

X

Anne Berit Johansen

Fagkonsulent hjemmesykepleien

X

X

Turid Lohne Velund

PLO-leder

X

Tage Kvernberg Thorsen

Miljøarbeider psykisk helse

X

X

X

Jorunn Vive

Tjenesteleder sosial

X

Nina Riis Waade

Systemkoordinator

X

X

X

Britta Iversen

Tjenesteleder PU bolig

X

X

X

Bente Molvær Nesseth

Tjenesteleder tildelingskontoret

X

X

X

Tage Gam

Kommunalsjef pleie- og omsorg

X

Ingrid M. Bjørkman

Psyk sykepleier avd.leder

X

X

Reidunn Nyvoll

Psyk sykepleier

X

Wera Riise

Psyk hjelpepleier

X

Rita Follvær

Merkantil

X

X

Kitty Omre

Psykisk helse Rykkinn

X

Gro L. Mørk

Psykisk helse Rykkinn

X

Kirsten Hognestad Haugen

Ansvarlig for støttekontakter Avd. Natur og idrett

X
telefonintervju


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver/statsviter Marit Thorseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, revisor
Rådgiver/jurist Karianne Arnkværn, Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, revisor
Ass fylkeslege Ketil Kongelstad, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, revisor
Rådgiver/sykepleier Heidi Fugli, Helsetilsynet i Oslo og Akershus, revisjonsleder
Førstekonsulent/jurist Linn Kvinge Fylkesmannen i Oslo og Akershus sosial og familieavdeling, observatør