Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte i perioden 11.04.08 – 15.08.08 tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn i Aurskog-Høland kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Dato: 15.08.08

Grete Nanna Finstad
revisjonsleder
Gro Haugen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 11.04.08 – 15.08.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Pr. 01.01.08 hadde Aurskog-Høland kommune 13 995 innbyggere. Kommunen er organisert med 11 resultatenheter under rådmannsnivå, og har en kombinasjon av to-nivåmodell, herunder bl.a. Resultatenhet Nav, og tre-nivåmodell, herunder bl.a. Resultatenhet Familie og levekår. For resultatenhet Familie og levekår, som omfatter bl.a. virksomhetene Barnevern og Helsestasjon, har Rådmannen delegert avgjørelsesmyndighet til enhetsleder for Familie og folkehelse. De to nivåene under enhetsleder består av virksomhetsleder og fagansvarlig for de ulike virksomhetene, deriblant Barnevernet og Helsestasjon/skolehelse.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.04.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt torsdag 15.05.08.

Åpningsmøte ble avholdt 03.06.08.

Intervjuer
13 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 05.06.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik I:

Aurskog-Høland kommune har ikke systemer som sikrer tilstrekkelig samarbeid mellom helsetjenesten, sosialtjenesten og barneverntjenesten slik at utsatte barn får rett hjelp til rett tid.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Barneverntjenesteloven (bvl.) §§ 2-1, 7. ledd, 3-1, 3-2, 2. ledd og 4-3
 • Sosialtjenesteloven (sotjl.) §§ 2-3, 3-2, 4-1 og 8-8a
 • Kommunehelsetjenesteloven (khl.) §§ 1-4, 2. ledd og 6-2
 • Helsepersonelloven (hlspl.) § 33, 39 og 40, jf. Forskrift om pasientjournal §§ 4 og 8
 • Forvaltningsloven (fvl.) §§ 17 og 25
 • Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, 3. ledd og § 2-3, 2. ledd
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

Revisjonsbevis:

 • Det foreligger rutine (udatert) for samarbeid mellom sosialtjenesten og barneverntjenesten. Ved intervjuer fremgår det at rutinen er lite kjent for ansatte i tjenestene.
 • Det er ikke samarbeid mellom virksomhetslederne på Nav-sosial og barneverntjenesten i kommunen.
 • Det fremgår under intervjuer at det ikke er regelmessige møter mellom barneverntjenesten og helsetjenesten.
 • Dokumentasjon viser at det har vært igangsatt ulike prosjekter for samarbeid som ikke lenger er aktive. Nye prosjekter for samarbeid er planlagt. Det er opplyst i intervjuer at igangsatte og foreslåtte tiltak ikke er implementert i deltjenestene, prosjekter herunder: ”Barn vi lurer på” og ”Rutiner – oppfølging av barn av psykisk syke og rusavhengige”, samt ”Aurskog-Høland Barneverntjeneste”.
 • Det fremgår av dokumentasjon at det er utarbeidet kompetanseutviklingsplan i kommunen for enhetene ”Omsorg – Familie/folkehelse og Levekår” for perioden 2006-2009, der prosess mot felles plan omfatter bl.a. kartlegging av nåværende kompetanse og kompetansebehov. Ved intervjuer fremgår at flere ansatte ikke har deltatt i en slik kartlegging.
 • Det fremgår av dokumentasjon og ved intervjuer at det ikke gis jevnlig opplæring til deltjenestene, herunder fastlegene, om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og samtykke.
 • Det fremkommer under intervjuer at det er vegring blant de ansatte for å melde bekymring til barnevernet og at det er usikkerhet om når meldeplikten utløses.
 • Det fremkommer under intervjuer at det er usikkerhet blant ansatte i barneverntjenesten om taushetsplikts- og samtykkebestemmelser.
 • Det fremgår av intervjuer at det i liten grad er gitt spesifikk opplæring knyttet til hvordan andre deltjenester arbeider, deres ansvarsområde, pliktbestemmelser osv.
 • Det fremkommer under intervjuer at opplæring i utarbeidelse og bruk av individuell plan i deltjenestene er mangelfull.
 • Det er utarbeidet rutine benevnt som: ”Rutiner - oppfølging av barn av psykisk syke og rusavhengige” til bruk i kartlegging av barnas situasjon Prosedyren bygger på rundskriv IA-5/2006. Det fremgår av intervjuer at rutinen ikke er tatt i bruk av Nav-sosial og psykiatri/rehab.
 • Det fremgår av intervjuer og dokumentasjon at Nav-sosial og psykiatri/rehab mangler fast praksis for å fange opp barnas situasjon.
 • Det fremkommer under intervjuer at skolehelsetjenesten ved enkelte skoler ikke har rutiner for å identifisere nyinnflyttede barn som kan ha behov for oppfølging fra skolehelsetjenesten og/eller andre tjenester.
 • Det fremgår av dokumentasjon at det er utarbeidet en rutine som omhandler melding til barneverntjenesten ”Skisser for arbeidet med barn som ”vi lurer på””. Det fremgår av intervjuer at rutinen er lite kjent blant ansatte i helse- og sosialtjenesten.
 • Det fremgår av dokumentasjon at det i enhet Familie og levekår er utarbeidet skriftlig samtykkeerklæring for samarbeid og uveksling av informasjon mellom deltjenestene. Det fremgår av dokumentasjon (saksmapper) at skjemaet er benyttet i få saker.
 • Vurderinger knyttet til den plikten sosial- og helsetjenesten har for på selvstendig grunnlag å informere, veilede og søke å få informert samtykke slik at hjelp fra barneverntjenesten kan igangsettes på frivillig basis, er ikke dokumentert i saksmappene.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer at Nav-sosial, skolehelsetjenesten og psykiatri/rehab melder få bekymringssaker til barnevernet.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer at meldinger til barneverntjenesten kommer sent fra deltjenestene.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer at det er utarbeidet rutine/skjema for tilbakemelding fra barneverntjenesten til offentlige melder. Slik tilbakemelding gis ikke i alle saker.
 • Det dokumenteres ikke i alle saksmapper at det er forsøkt innhentet samtykke, eller vurdert hvorvidt det foreligger grunnlag for å gjøre unntak fra taushetsplikten, slik at det kan gis utfyllende informasjon til melder. I intervjuer bekreftes det at deltjenester savner tilbakemelding fra barneverntjenesten, både generell og utfyllende.
 • Ved avklaring av melding dokumenteres ikke i saksmappen barnevernets vurderinger knyttet til meldingens og undersøkelsens alvorlighetsgrad. Dette bekreftes i intervjuer.
 • Vurderinger av behov for andre deltjenester i barnevernssaker, herunder vurderinger knyttet til om barna trenger en medisinsk undersøkelse, er ikke dokumentert i saksmapper.
 • Ved dokumentasjon og intervjuer fremgår det at kommunen har mangler i sitt kvalitetssystem for tjenestene, herunder evaluering og korrigering.
 • Dokumentasjon viser at det foreligger avviksskjema for alle deltjenester. Det fremgår av intervjuer at skjemaet ikke er kjent for alle ansatte og at det er lite i bruk.

Avvik II:

Aurskog-Høland kommune sikrer ikke prosessene som leder frem til tiltaksplaner. Det sikres ikke gjennomføring og evaluering av tjenestene og tiltakene som inngår i planene.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Barnevernlovens (bvl.) § 4-5
 • Internkontrollforskriften § 4

Revisjonsbevis:

 • Dokumentasjonen viser at det i barneverntjenestens rutine for hjelpetiltak fremgår at tiltaksplan skal ligge ved vedtak når dette underskrives (godkjennes). I rutinen fremgår det at tiltaksplan skal brukes aktivt som et verktøy. Ved gjennomgang av saksmapper og ved intervjuer fremgår det at det i de fleste saker ikke utarbeides tiltaksplan samtidig med at vedtak fattes.
 • Ved gjennomgang av saksmappene fremkommer følgende standardformulering i vedtakene; ”nærmere beskrivelse av tiltak – se tiltaksplan”. I enkelte vedtak fremgår ikke hvilke tiltak som iverksettes. Tiltaksplan mangler i de fleste sakene, også der vedtaket viser til tiltaksplanen.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer at det ikke er utarbeidet rutine for gjennomføring av tiltaksplaners innhold, samt evaluering av tjenester og tiltak som fremgår av planene. Tiltaksplaner er ikke oppdatert i forhold til at nye vedtak er fattet.
 • I enkelte saker der det er utarbeidet tiltaksplan mangler evaluering, eller evaluering er ikke foretatt i henhold til egen plan.

Avvik III:

Aurskog-Høland kommune sikrer ikke at barneverntjenesten og Nav-sosial forbereder og gjennomfører overgang mellom tjenestene.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Barneverntjenesteloven (bvl.) §§ 1-3, 3-2, 4-3, 4-5 og 4-15
 • Sosialtjenesteloven (sotjl.) §§ 3-2, 4-2 a-d, jfr. 4-3
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

Revisjonsbevis:

 • Det er utarbeidet to rutiner i kommunen for samarbeid mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten som innbefatter kartlegging av felles klienter. Rutinene innbefatter bl.a. avklaring om behov for samarbeid og hva samarbeidet inneholder og om det skal settes opp felles tiltaksplan. Det fremgår av intervjuer at rutinene er lite kjent.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer at det ikke utarbeides felles tiltaksplan i henhold til egen rutine. Tiltaksplan er heller ikke utarbeidet av barneverntjenesten.
 • Det fremgår av intervjuer at det samarbeides ”for lite og for dårlig” ved overføring.
 • Det fremgår av intervjuer at tilrettelegging av saker som skal overføres til Nav-sosial kommer sent i gang.
 • Kommunen har utarbeidet standardmal for samtykke til tjenester etter fylte 18 år. Det fremgår av malen at: ”Videre er jeg informert om, og innforstått med, at dersom jeg på hvilket som helst tidspunkt skriftlig trekker dette samtykket, vil tiltak etter Lov om barneverntjenester bortfalle og kan ikke etableres igjen etter lov om barneverntjenester.” Dette skjemaet er dokumentert brukt i overgangssaker.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av helse-, sosial- og barnevernlovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Tilsynsmyndigheten har konkludert med at det er svakheter i virksomhetens styringssystem på bakgrunn av avvik som er avdekket. Tilsynet har påvist mangler i kommunens kvalitetssystem, bl.a. foreligger det avviksskjema som skal gjelde for alle deltjenester. Imidlertid er dette skjemaet ikke kjent for alle ansatte, og for de det er kjent for, er det lite i bruk. Videre er en del av barneverntjenestens rutiner, deriblant rutiner for arbeid med tiltaksplaner, heller ikke fulgt i praksis, og det har ikke blitt iverksatt korrigerende tiltak. Et resultat av mangler i avvikssystemet er bl.a. at det ikke har blitt avdekket at kommunen har gitt feil informasjon til ungdommer om muligheten til å ombestemme seg dersom de har valgt å avslutte barneverntiltak.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr. 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr. 20
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Administrativ organisering av kommunen
 • Diverse vedrørende delegering
 • Ansatte i barneverntjenesten
 • Ansatte i ”sosialtjenesten”, Nav
 • Ansatte i forebyggende tjenester
 • Ansatte i helsestasjon
 • Ansatte i psykisk helse
 • Ansatte i forebyggende team
 • Handlingsplan for forebyggende tjenester 2008
 • Målseminar for psyk/rehab 19. februar 2008
 • Aurskog-Høland barneverntjeneste (prosjekt, vedr. satsingsområdene konsolidering og forebygging)
 • Samhandling familie og folkehelse / oppvekstenhetene
 • Tverrfaglig samarbeid for barn og unge
 • Familie og levekår – på barn og unges naturlige arenaer
 • SLT-modellen
 • SLT ”verktøykassa”
 • Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten
 • Familie og levekår – helsefremmende og forebyggende tjenester – skolehelsetjenesten
 • Samlet saksframstilling – kommunestyret, 26.06.06 (vedr. styringsdokumentet ”Et rikere oppvekstmiljø. Plan for barn og unge.”)
 • Plan for psykisk helsearbeid – Aurskog-Høland kommune 2007 – 2010
 • Arbeidsplan for skolehelsetjenesten
 • Informasjon til partene i barnevernssaker
 • Til foresatte/eleven
 • 8.-klasse undersøkelsen – spørreskjema
 • Familie og levekår – helsefremmende og forebyggende tjenester – skolehelsetjenesten - samtykkeerklæring
 • Hvordan hjelper jeg barnet mitt?
 • Skisser for arbeidet med barn som ”vi lurer på”
 • Rutiner – oppfølging av barn av psykisk syke og rusavhengige
 • Forebyggende team – psykisk helse – for barn, ungdom og deres familier
 • Strategi for oppfølging av brukere i Nav
 • Rutinedokument i barnevernet
 • Anbefalt program for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, 5-20 år
 • Metodebeskrivelse for helsetjenester i Aurskog-Høland kommune
 • Avviksmelding
 • Prosjektplan – Kvalitetskommuneprogrammet, febr. 08 – des. 09
 • Til barns beste
 • Tilsagn fra Barne- og likestillingsdepartementet vedr. Modellkommuneforsøket
 • Nav – Aurskog-Høland kommune – kompetanseplan

I tillegg ble følgende dokumentasjon levert/ettersendt fra kommunen:

 • Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - eksempel
 • Lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen - protokoll fra tre møter
 • Prosjektplan – Modellkommuneprogrammet, apr. 08 – des. 09
 • Årsmelding og årsberetning 2007
 • Handlingsplan 2008 – 2011
 • Serviceerklæring – psykiatrisk sykepleier for barn/ungdom

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Skolehelsetjenesten: 10 siste saker der det har vært samarbeid med barnevernet
 • Sosialtjenesten: 10 siste saker der klienten enten har psykisk lidelse og/eller rusproblematikk og som har daglig omsorg for egne barn, eller saker der det er etablert samarbeid med barneverntjenesten
 • Psykisk helsearbeid, organisert i egen virksomhet: 5 saker der det har vært behandling til barn/unge eller til foreldre med daglig omsorg for egne barn
 • Barneverntjenesten: 22 siste saker der det er etablert samarbeid med en av de andre deltjenestene, herav minimum 10 saker der det er, eller skulle ha vært, utarbeidet tiltaksplan
 • 6 saker som gjelder barn/voksen, inntil 23 år - overgang barnevern - sosial

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Brev med varsel om tilsyn, samt innhenting av dokumentasjon, 11.04.08
 • Brev fra kommunen med oversending av dokumentasjon, 23.04.08
 • Brev fra kommunen med ettersending av dokumentasjon, 19.05.08
 • Diverse korrespondanse pr. e-post, og noe telefonkontakt, vedrørende praktisk tilrettelegging av tilsynet.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ragnhild Lien

Fung. rådmann

X

X

X

Anne Kirsti Boutera

Enhetsleder

X

X

X

Bjørg Søgaard Bråten

Konst. virksomhetsleder

X

X

X

Gerd-Helen Karlsrud

Konst. fagansvarlig barnevern

X

X

X

Eva Bjørndal

Barnevernkonsulent

X

X

Anders Rake

Psykiatrisk sykepleier

X

X

X

Gunn Laila Vestreng

Sosialkonsulent, Nav

X

X

X

Inger H. Oppegaard

Helsesøster

X

X

X

Bente Syversen

Avdelingsleder, Nav

X

X

Sjur Bakken

Kommunelege

X

X

Sunniva Pallin

Leder, Nav

X

Anne Marakath

Sosialkonsulent, Nav

X

X

Jane Nadden

Helsesøster, skole

X

Janne Myraas

Barnevernkonsulent

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Grete Nanna Finstad, revisjonsleder/jurist
Gro Haugen, revisor/barnevernpedagog
Jorunn Hunderi, revisor/helsesøster
Linn Kvinge, revisor/jurist
Gro Bakkerud, observatør/jurist