Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte i perioden 10.04.08 – 20.08.08 tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn i Fet kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillings-departementet og Statens helsetilsyn.

Det ble avdekket ett avvik i Fet kommune, se rapportens pkt. 5.

Dato: 20.08.08

Grete Nanna Finstad
revisjonsleder
Jorunn Hunderi
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 10.04.08 - 20.08.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven, som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen, som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fet kommune hadde per 18.06.08 10.000 innbyggere. Kommunen er organisert etter en to – nivåmodell med to kommunalsjefer under rådmannen. Rådmannen og kommunalsjefene har ansvaret for hver sine virksomhetsområder. De aktuelle tjenesteområdene som dette tilsynet omfatter er enhet for sosial– og psykiatritjeneste, enhet for barn- og unge og enhet for helsetjeneste. Enhet for barn og unge er organisert med en seksjon for barneverntjeneste og en seksjon for pedagogisk/psykologisk tjeneste. Denne enheten har koordinatorstilling for tverrfaglig samarbeid for barn og unge og kriminalforebyggende arbeid. Under helse -avdelingen ligger helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastlegeordningen og ergo/fysioterapitjenesten. Fra 31.12.09 blir sosialavdelingen omorganisert, da kommunen oppretter Nav kontor.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.04.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitelet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 15.05. 08.

Åpningsmøte ble avholdt 16.06.08.

Intervjuer
14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitelet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 18.06.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud, slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring av individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer, og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgave -fordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak med videre, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1

Fet kommune har ikke systemer som sikrer tilstrekkelig samarbeid mellom helsetjenesten, sosialtjenesten og barneverntjenesten slik at utsatte barn får rett hjelp til rett tid.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Barneverntjenesteloven (bvl.) §§ 1-3, 2-1, 7. ledd, 3-1, 3-2, 2. ledd, 4-3, 4-5 og 4-15
 • Sosialtjenesteloven (sotjl.) §§ 2-3, 3-2, 4-1, 4-2 a-d jf. 4-3, 4-3a og 8-8a
 • Kommunehelsetjenesteloven (khl.) §§ 1-4, 2. ledd og 6-2
 • Helsepersonelloven (hlspl.) §§ 33, 39 og 40, jf. forskrift om pasientjournal §§ 4 og 8
 • Forvaltningsloven (fvl) §§ 17 og 25
 • Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, 3. ledd
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

Revisjonsbevis:

 • Det foreligger rutine for samarbeid mellom sosial og barneverntjenesten. Ved intervjuer fremgår det at rutinen er lite kjent og lite brukt blant ansatte i tjenestene.
 • Det fremkommer under intervjuer at det ikke er regelmessige møter mellom barneverntjenesten og sosial- og psykiatritjenesten.
 • Det fremgår av kommunens modell for tverrfaglig samarbeid at ruskonsulent skal delta i Fast forum. Det fremgår av intervjuer at sosialtjenesten ikke har vært representert i Fast forum.
 • Det fremgår av intervjuer at det er uklarheter mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten om fordeling av ansvar i enkeltsaker.
 • Det fremgår av intervjuer at det er uklart hvilken veiledning og eventuelle tjenester sosialtjenesten gir til barnefamilier, der det ikke er bekymring knyttet til barnas omsorgssituasjon, men der familiens situasjon kan utløse behov for sosiale tjenester i forbindelse med sykdom, avlasting for barn osv.
 • Det fremkommer av dokumentasjon og intervjuer at det er utarbeidet rutine av 12.02.04 for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og fastlegene. Det fremkommer under intervjuer at rutinen ikke følges av alle. Rutinen er ikke evaluert.
 • Ved intervjuer fremkommer at kommunen ikke kaller inn fastleger som ikke møter i allmennlegeutvalget, i henhold til rammeavtalen inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske legeforening (ASA 43-4310).
 • Det fremgår av intervjuer at det ikke er utarbeidet en overordnet opplærings- og kompetanseplan som også omfatter tverrfaglig samarbeid. Det er ikke utarbeidet egen opplæringsplan i barnevernet og sosialtjenesten for inneværende år.
 • Ved intervjuer fremgår at det ikke jevnlig gis opplæring til sosial- og psykisk helsetjeneste, herunder fastlegene, om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og samtykkebestemmelser.
 • Det fremgår av intervjuer at det i liten grad er gitt spesifikk opplæring knyttet til hvordan andre deltjenester arbeider, deres ansvarsområde, regelverk, pliktbestemmelser osv.
 • Det fremgår av intervjuer og dokumentasjon at sosial- og psykiatritjenesten ikke benytter eget kartleggingsverktøy eller sjekkliste for å fange opp barnas situasjon til rusavhengige og/eller psykisk syke. Det fremgår av intervjuer at det ikke foreligger fast praksis for å fange opp barnas situasjon.
 • Det fremkommer under intervjuer at sosialtjenesten har en rutine (ikke nedskrevet) knyttet til klargjøringsansvaret, samt det ansvaret sosialtjenesten har dersom andre tjenester svikter. Det fremkommer under intervjuer at rutinen ikke er kjent blant alle ansatte i sosialtjenesten.
 • Det fremgår av dokumenter og intervjuer at det er få bekymringsmeldinger til barneverntjenesten fra sosial- og psykisk helsetjeneste, skolehelsetjeneste og fastleger.
 • Fra Årsrapport for 2007 fra Barne- og ungdomsenheten siteres: ”Sakene meldes alt for sent til barnevernet. Terskelen for å melde bekymring for et barn er svært høy hos mange samarbeidsparter. I altfor mange tilfeller er barnet i ungdomsalder før saken meldes og problemene er store (…)”. Det fremgår av intervjuer og dokumentasjon at meldinger til barneverntjenesten kommer sent fra deltjenestene, dvs. mange er i ungdomsskolealder.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer at barneverntjenesten ikke gir generell tilbakemelding til deltjenester om at melding er mottatt. (Rundskriv Q-24 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten s. 22).
 • I intervjuer fremgår det at deltjenester som har meldt bekymring, savner tilbakemelding fra barneverntjenesten, både generell og utfyllende.
 • I skjemaet ”Utskrift av melding”, under overskriften ”Hypotese”, som ligger i barnevernets elektroniske saksbehandlingssystem Familia, fremgår ikke en vurdering av meldingens alvorlighetsgrad. Barnevernets vurdering av melding og undersøkelse er heller ikke dokumentert i saksmappene.
 • I intervjuer med deltjenester fremgår at innhenting av informasjon fra barneverntjenesten skjer etter standard mal. Deltjenester oppfatter at barnevernet ofte ikke foretar en konkret vurdering knyttet til hvilke opplysninger som bør innhentes.
 • Det fremkommer under intervjuer med deltjenester at barna selv gir tilbakemelding om at de blir lite snakket med av barneverntjenesten der saker er meldt.
 • Barneverntjenestens mal for tiltaksplan inneholder felt for underskrift av saksbehandler og parter. Flere tiltaksplaner mangler slike underskrifter.
 • Ved gjennomgang av pasientjournaler fra skolehelsetjenesten foreligger ikke vurdering av bekymring eller kopi av bekymringsmelding til barneverntjenesten i alle saker.
 • Ved gjennomgang av dokumenter fremgår at opplysninger som skolehelsetjenesten gir i forbindelse med barnevernets undersøkelsessaker ikke alltid er dokumentert i pasientjournaler.
 • Kommunen har en praksis med å benytte handlingsplaner. Det fremkommer under intervjuer at sosialtjenesten ikke benytter individuell plan som verktøy, herunder fattes det heller ikke vedtak om rett til individuell plan.
 • Ved gjennomgang av barnevernets saksmapper mangler tiltaksplan i enkelte saker. Ved gjennomgang av saksmapper fremgår angitt planperiode i tiltaksplaner, mens dato for utarbeidelse av planene ikke alltid fremgår.
 • Ved gjennomgang av dokumenter fra deltjenestene fremgår ikke evaluering av tiltak og tjenester i alle saker.
 • Det fremgår av intervjuer og dokumentasjon at uformelt samarbeid foregår mellom deltjenestene, mens samarbeidet dokumenteres i liten grad i saksmapper/pasientjournaler.
 • Det fremgår av dokumentgjennomgang at referater fra samarbeid ikke alltid er vedlagt skolehelsetjenestens pasientjournaler.
 • Det fremkommer under intervju at saker som har vært diskutert i tverrfaglig gruppe, og som skulle ha fått en løsning, kommer tilbake etter noe tid uten at endring har skjedd.
 • Fet kommune har nylig innført et kvalitetssystem, benevnt som Kvalitetslosen. Det fremgår av intervjuer at systemet i liten grad er tatt i bruk i deltjenestene. Det er opplæringsbehov knyttet til bruk av systemet.
 • Det fremkommer under intervjuer at avvik behandles ulikt i de ulike tjenestene, og det benyttes ikke avviksskjema.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Tilsynsmyndigheten har konkludert med at det er svikt i virksomhetens styringssystem på bakgrunn av avvik som er avdekket. Krav til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av helse-, sosial- og barnevernlovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Fet kommune er i ferd med å implementere nytt kvalitetssystem, men dette blir i liten grad brukt i deltjenestene. Dette kan medføre at svikt og sårbare områder ikke fanges opp og korrigeres.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (kommunehelsetjenesteloven - khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sosialtjenesteloven - sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr. 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr. 20.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart med beskrivelse av hvilke deler av kommunen som har oppgaver og ansvar for helse-, sosial- og barneverntjenester
 • Oversikt over ansvarlige (faglig og administrativt) for helse-, sosial og barneverntjenesten
 • Modell for tverrfaglig samarbeid barn og unge (inkl. SLT)
 • Oversikt over ansatte i barneverntjenesten
 • Oversikt over ansatte i sosial- og psykiatritjenesten
 • Oversikt over ansatte på helsestasjonen/skolehelsetjenesten
 • Delegering fra rådmannen til enhetsleder
 • Fellesbestemmelser for folkevalgt organ og reglement for delegering
 • Delegering fra enhetsleder i helsetjenesten til tjenesteleder i helsestasjon– og skolehelsetjenesten
 • Kommunens rutiner for samarbeid med fastlegene, jf. rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening
 • Årsrapport 2007 Barne- og ungdomsenheten
 • Barne- og ungdomsenheten – Økonomiplan 2008 - 2011
 • Årsrapport 2007 Sosial- og psykiatritjenesten
 • Plan for psykisk helse 2007
 • Sosial- og psykiatritjenesten Økonomiplan 2008 - 2011
 • Handlingsplan for tverrfaglig samarbeid
 • Oppsummering tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge
 • Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid retta mot barn og unge
 • Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten
 • Retningslinjer for opprettelse av ansvarsgrupper i Fet kommune
 • Samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid i Fet kommune
 • Møte mellom Fet kommune og Lillestrømklinikken, BUP, for å kunne formalisere samarbeidet
 • Opplæringsplan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Helsetjenesten – beskrivelse av virksomheten
 • Plan for skolehelsetjenesten
 • Følgende dokumentasjon ble levert/ettersendt fra kommunen:
 • Årsberetning for Fet kommune 2007
 • Samarbeidsrutiner mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og fastlegene
 • Samtaleveileder i skolehelsetjenesten for 8. trinn
 • Plan for psykisk helse 2007 – 2010
 • Opplæringsplan for psykisk helse
 • Stillingsprofil – koordinator for det tverrfaglige samarbeidet retta mot barn og unge
 • Retningslinjer for Individuell plan
 • Brev om søknad om midler til prosjekt i barnevernet i Fet kommune retta mot tidlig intervensjon og forebygging av 04.10. 2007

Fylkesmannens egen dokumentasjon:

 • Opplæringsplan for psykiatritjenesten 2008 - 2011

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Under tilsynet ble deler av kvalitetssystemet (Kvalitetslosen) for kommunen gjennomgått på intranett
 • Skolehelsetjenesten:10 saker der det har vært samarbeid med barnevernet
 • Sosialtjenesten: 10 siste saker der klienten enten har psykisk lidelse og/eller rusproblematikk og som har daglig omsorg for egne barn i skolepliktig alder, eller saker der det er etablert samarbeid med barneverntjenesten.
 • Psykisk helsearbeid, organisert i egen enhet: 7 saker der det har vært behandling til foreldre med daglig omsorg for barn.
 • Barneverntjenesten: 20 siste saker der det er etablert samarbeid med en av de andre deltjenestene, herav minimum 10 saker der det er, eller skulle ha vært, utarbeidet tiltaksplan, samt 4 saker som gjelder barn/voksen, inntil 23 år – overgang barnevern – sosialtjenesten.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Brev med varsel om tilsyn, samt innhenting av dokumentasjon, 10.04.08.
 • E-poster fra kommunen med ettersending av dokumentasjon 15.05.08, 21.05.08 og 22.05.08.
 • Diverse korrespondanse pr. e-post, noe telefonkontakt, bl.a. vedrørende praktisk tilrettelegging, og oversending av dokumentasjon.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

 

Intervju

Sluttmøte

Anne Lise Rabbum

Kommunalsjef

X

X

X

Lisbet Lofthus Gabrielsen

Ordfører

   

X

Åse Dannemark

Ledende helsesøster

X

X

X

Gøril Stensrud

Helsesjef

X

X

X

Siw E. Kristoffersen

Fagleder psykiatri

X

X

 

Åse Hestvik

Enhetsleder barne- og ungdomstjenesten

X

X

X

Vigdis Thoresen

Barnevernskonsulent

X

X

X

Tone Bergersen

Barnevernkonsulent

X

X

X

Kristina Lægreid

Koordinator tverrfaglig samarbeid

X

X

 

Marianne Gossner

Spesialsykepleier

X

X

X

Gry Andersen

Psykolog

X

 

X

Torild Erikstad

Helsesøster

 

X

 

Yngvar Jahrø

Enhetsleder for sosial- og psykiatritjenesten

X

X

X

Turid Dale

Sosialkonsulent

X

X

X

Tone Wæthing

Sosialkonsulent

 

X

X

Vigdis Tvete

Kommunalsjef

 

X

 

Einar Borud

Kommuneoverlege

 

forfall

 


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Grete Nanna Finstad, revisjonsleder/jurist
Gro Haugen, revisor/barnevernpedagog
Jorunn Hunderi, revisor/helsesøster
Linn Kvinge, revisor/jurist
Nina Sørensen, observatør/jurist