Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte i perioden 30.01.08 – 25.04.08 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Oppegård kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Det ble avdekket to avvik i Oppegård kommune, se rapportens pkt. 5.

Dato: 25.04.08

Grete Nanna Finstad
revisjonsleder
Gro Haugen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 30.01.08 – 25.04.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Oppegård kommune er organisert i en to-nivå-modell. Rådmannsgruppen består av rådmann og fire kommunalsjefer. De aktuelle virksomheter som dette tilsynet omfatter, barneverntjeneste, sosialtjeneste, helsetjeneste og psykisk helsetjeneste, er selvstendige enheter og rapporterer direkte til rådmannsnivå/kommunalsjef. De ulike virksomhetene er alle likestilte organisatorisk og underlagt rådmannsnivå.

3. Gjennomføring

Forut for gjennomføringen av tilsynet ble det innhentet informasjon fra aktuelle instanser i kommunen, herunder skole, fastlege, barnehage og PPT. Informasjonen ble innhentet som ledd i forberedelsene av tilsynet. Informasjonen fra disse tjenestene er ikke benyttet som bevis i selve tilsynet.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.01.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 26.02.08.

Åpningsmøte ble avholdt 11.03.08.

Intervjuer
14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13.03.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring av individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik I:

Oppegård kommune har ikke systemer som sikrer tilstrekkelig samarbeid mellom skolehelsetjenesten, sosialtjenesten, psykisk helsetjenesten og barneverntjenesten slik at utsatte barn får rett hjelp til rett tid.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Barneverntjenesteloven (bvl.) §§ 3-1, 3-2, 2. ledd og § 4-3
 • Sosialtjenesteloven (sotjl.) § § 3-2, § 4-1, 8-8a
 • Kommunehelsetjenesteloven (khl.) § 1-4, 2. ledd,
 • Helsepersonelloven (hlspl.) § 33, 1. ledd
 • Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, 3. ledd
 • Internkontrollforskriftene etter § 4

Revisjonsbevis:

 • I kommunens rapport vedrørende Forebyggende tiltak for barn og unge – evaluering og tiltaksutvikling, behandlet i kommunestyret 28. mars 2007, fremgår det at det ”savnes/mangler” kompetanse til å se utsatte barn/unge, herunder behov for at samarbeidsrutiner videreutvikles tjenestene imellom. Det fremgår av kommunestyrets vedtak 28.03.07 at mål og tiltak i rapporten legges til grunn for videre arbeid med å utvikle forbyggende tiltak rettet mot barn og unge, samt at tiltak som betinger ressurstilførsel vurderes innarbeidet i forbindelse med budsjett og handlingsprogram 2008 – 2011. Det fremkom under intervjuer at prioriterte tiltak ennå ikke er iverksatt.
 • Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom barneverntjenesten og aktuelle deltjenester, unntatt psykisk helsetjenesten og sosialtjenesten. Avtalene fungerer ikke på alle tjenestestedene, slik dette er bestemt.
 • Det fremgår av avtalen mellom barneverntjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten at det skal gjennomføres to møter i året. I møtene skal det blant annet gis informasjon om barneverntjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar og oppgaver, samt at møtene skal avklare forventninger og roller i samarbeidet. Disse møtene gjennomføres ikke slik det er bestemt. Det fremgår at avtalene videreføres, men evaluering av avtalene gjennomføres ikke systematisk.
 • Det fremgår av intervjuer og dokumentasjon at det ikke er systematisk samarbeid mellom barneverntjenesten og psykisk helsetjenesten, samt mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten.
 • Ved intervju og dokumentasjon fremkom at kommunen ikke systematisk kaller inn fastleger som ikke møter i allmennlegeutvalget, i henhold til rammeavtalen inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske legeforening (ASA 4310).
 • Det fremgår av intervjuer at det meldes når det er alvorlig i alle deltjenestene, allikevel kommer det til uttrykk at meldinger kommer for sent til barneverntjenesten. Deltjenestene venter for lenge med å melde.
 • Det fremkommer i intervjuer at det kommer få meldinger fra offentlige instanser. De meldingene som kommer, er gjerne fra politi, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og noen fra helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Det fremkom under intervjuene at det ikke var kapasitet til å informere deltjenester tilstrekkelig om barnevernets arbeid. Det ble uttalt at dette var helt nødvendig da det kommer få meldinger fra offentlige instanser, og de som kommer er alvorlige.
 • Det er ikke dokumentert bruk av felles kriterier eller tilstrekkelig opplæring knyttet til om og når det skal meldes. Det fremkommer under intervjuer at ansatte i de forskjellige deltjenester kan ta kontakt pr. telefon og drøfte saker anonymt. Det ikke er systematiske møter på ledernivå knyttet til informasjon og drøftelser mellom aktuelle deltjenester om dette temaet.
 • Ved intervjuer og dokumentasjon fremkom at det er mangelfull tilbakemelding fra barneverntjenesten knyttet til å vurdere og eventuelt involvere andre deltjenesters områder.
 • Det fremgår av intervjuene og opplæringsplanene at det ikke gis tilstrekkelig opplæring spesielt om taushetsplikt/opplysningsplikt, opplysningsrett og informert samtykke til deltjenestene, herunder fastleger. Det er ikke gitt tilstrekkelig opplæring spesifikt knyttet til hvordan andre deltjenester arbeider, deres ansvarsområde, pliktbestemmelser osv.
 • Ved intervjuer fremgår at det ikke systematisk gjøres vurderinger knyttet til den plikten sosial- og helsetjenesten har for på selvstendig grunnlag å informere, veilede og søke å få informert samtykke slik at hjelp fra barneverntjenesten kan igangsettes på frivillig basis.
 • Av dokumentasjonen er det foretatt en rekke vurderinger av sårbarhet og risikoområder. Det er ikke iverksatt og gjennomført tilstrekkelige tiltak for å følge opp områdene i henhold til kommunens planer.
 • Ved intervjuer fremkom at virksomhetene ikke benytter systematisk avviksrapportering og evaluering av deltjenestene.

Avvik II:

Oppegård kommune sikrer ikke prosessene som leder frem til tiltaksplaner. Det sikres ikke gjennomføring av planenes innhold og evaluering av tjenestene og tiltakene som inngår i planene.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Barneverntjenesteloven (bvl.) § 4-5
 • Forskrift om internkontroll § 4

Revisjonsbevis:

 • I barnevernets internkontrollhåndbok er det innenfor området for risikoanalyse, kritiske områder, et punkt om at vedtak ikke godkjennes uten medfølgende tiltaksplan.
 • I barnevernets rutineperm fremgår at det i jevnlige tiltaksgruppemøter foretas fortløpende evaluering i henhold til tiltaksplan.
 • I saksmapper er det ikke dokumentert systematisk utarbeiding av tiltaksplaner. Ved mappegjennomgang manglet 10 av 20 saker tiltaksplan. Det ble bekreftet ved intervjuer at det på grunn av kapasitetsproblemer ikke ble utarbeidet tiltaksplan samtidig med vedtak.
 • I enkelte saker der det er utarbeidet tiltaksplan, mangler evaluering av planen innen frist som er satt. Dokumentasjonen viser at flere av planene mangler underskrift.
 • Dokumentasjonen viser at det er opprettet tiltaksgrupper, men det fremgår ikke at evaluering av tiltaket er foretatt. Evaluering av planer i samarbeid med brukerne (barn og foreldre) er ikke dokumentert.
 • Det fremkom av intervjuer at der det i saker er utarbeidet plan, mangler system som sikrer kontroll av at planene utarbeides og evalueres i henhold til lovens krav.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Tilsynsmyndigheten vurderer at det ved tilsynet er avdekket forhold som tilsier svakheter i styringssystemet i Oppegård kommune. Kommunen har imidlertid gjennom sin egen kartlegging og evaluering sett risikoområder og områder der det kan være fare for svikt i tjenestene. Sårbare områder der kommunen selv har vurdert behov for tiltak, har blant annet vært knyttet til samarbeid mellom tjenestene. Videre har tilsynet vist at lovpålagte oppgaver på grunn av manglende kapasitet ikke har blitt gjennomført slik de skal. Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre og å følge med på planprosessene, samt gjennomføring og evaluering av tjenester og tiltak.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr. 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr. 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart:
  a. Administrativ organisering
  b. Politisk struktur
  c. Helse-, sosial- og barneverntjenester
  d. Tiltak for barn og unge i Oppegård
 • Oversikt over ansatte:
  a. Ansatte i Sosialtjenesten
  b. Ansatte i Barneverntjenesten
  c. Ansatte i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  d. Ansatte i Psykisk helsetjeneste
  e. Representanter i tverrfaglig familieteam
 • Kommunens rutine for samarbeid med fastlegene
 • Delegasjonsreglement
 • Kommuneplan 2007 - 2019 med tilbakeblikk på helse- og miljøtiltak i Oppegård
 • Handlingsprogram
 • Virksomhetsplaner:
  a. Virksomhetsplan/lnternkontroll for Helsetjenesten
  b. Virksomhetsplan for Sosialtjenesten (2006)
 • Årsberetning 2006
 • Tertialrapport januar-august 2007
 • Samarbeidsavtaler/rutiner/prosedyrer:
  a. Interne serviceerklæringer i Oppegård kommune
  b. Samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  c. Samarbeide mellom barnevern og helsetjenesten
  d. Samarbeidsavtale; Barneverntjenesten - barnehager
  e. Samarbeidsavtale; Barneverntjenesten, Helsetjenesten, Utekontakten og Politi
  f. Samarbeidsprosjekt - Beredskapsteam
  g. Samarbeidsprosjekt - Mandat for KFFA
  h. Samarbeidsprosjekt - Suicidalteamet
  i. Samarbeidsprosjekt - Tverrfaglig familie-team
  j. Samarbeidsprosjekt - Vanskelige psykiske lidelser under svangerskapet og i barseltiden
  k. Samarbeidsprosjekt - Mor-Barn gruppen
  I. Samarbeidsprosjekt - Barn som har opplevd samlivsbrudd
  m. Samarbeidsprosjekt - S.O.teamet
  n. Samarbeidsprosjekt/prosjektmandat - Barn av foreldre med psykiske lidelser
  o. Samarbeidsavtale - barneverntjenesten og skolene i Oppegård
 • Maler, verktøy, kartleggings- funksjonsbeskrivelser:
  a. Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold i Oppegård kommune
  b. Prosedyrer/rutiner for melding av skade på barn
  c. Individuell (re)habiliteringsplan
  d. Brukerveiledning for individuell (re)habiliteringsplan
  e. Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2007 - 2010
  f. Forebyggende tiltak for barn og unge - evaluering og tiltaksutvikling
  g. Oppegård kommunes felles forpliktende plan mot mobbing og vold i skolen 2006 -2009
  h. Kommunal forskrift om ordensregler i grunnskolen Oppegård
 • Rutiner/prosedyrer som sikrer brukermedvirkning:
  a. Kommunikasjonsstrategi for Oppegård kommune
  b. Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring
  c. Brukerråd i Psykisk helsetjeneste
 • Opplæringsplaner:
  a. Felles opplæring for ansatte i Oppegård kommune
  b. Referat fra møte i kompetanseteamet
  c. Oversikt - møter og fagdager, barneverntjenesten
  d. Opplæring og kompetanseheving, psykisk helsetjeneste
 • Tilsyn og avvikssystemer:
  a. Avviksskjema, Helsetjenesten
  b. Gjennomgang av drift og resultater, Psykisk helsetjeneste

I tillegg ble følgende dokumentasjon levert/ettersendt fra kommunen:

 • Virksomhetsplaner:
  Psykisk helsetjeneste 2008
  Helsetjenesten 2008, justert plan
  Barneverntjenesten 2008
 • To internkontrollpermer for barneverntjenesten, internkontrollhåndbok og rutineperm
 • Rapport Gråsoneprosjektet, 13.12.04
 • Brukerundersøkelse Psykisk helsetjeneste
 • Helsetjenesten: Referat fra SU-møter, samt fastlegeavtaler
 • Forvaltningsrevisjonsrapport, Barn i fosterhjem, Follo distriktsrevisjon, jan. 2008
 • Organisasjonskart for barneverntjenesten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Skolehelsetjenesten: 10 siste saker der det har vært samarbeid med barnevernet
 • Sosialtjenesten: 10 siste saker der klienten enten har psykisk lidelse og/eller rusproblematikk og som har daglig omsorg for egne barn i skolepliktig alder, eller saker der det er etablert samarbeid med barneverntjenesten
 • Psykisk helsearbeid, organisert i egen enhet: 10 saker der det har vært behandling til barn/unge eller til foreldre med daglig omsorg for barn i skolepliktig alder
 • Barneverntjenesten:
  20 siste saker der det er etablert samarbeid med en av de andre deltjenestene, minimum 10 saker der det er, eller skulle ha vært, utarbeidet tiltaksplan
  4 saker som gjelder barn/voksen, inntil 23 år – overgang barnevern - sosial

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Brev med varsel om tilsyn, samt innhenting av dokumentasjon, 30.01.08
 • Brev fra kommunen, ettersending av dokumentasjon, 04.03.08
 • Brev med tilbakemelding fra kommunen, og oversending av dokumentasjon, 11.02.08
 • Diverse korrespondanse pr. e-post, noe telefonkontakt, bl.a. vedrørende praktisk tilrettelegging, og oversending av dokumentasjon.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Elin Aartun

Fagansvarlig, barneverntj.

x

Odd Martin Andresen

Barnevernkonsulent

x

x

x

Bjørg Boger

Virksomhetsleder, sosialtj.

x

x

x

Hege Thorin Eriksen

Saksbehandler, sosialtj.

x

Marianne Fjærbu

Fagansvarlig, barneverntj.

x

x

x

Liv Guttormsen

Sosionom, sosialtj.

x

x

x

Lisbeth Hauge

Koordinator, helsestasjons- og skolehelsetj.

x

Merethe Hollow

Sosionom, sosialtj.

x

x

x

Einar Hveem

Virksomhetsleder, psykisk helsetj.

x

x

x

Birgit Leirdal

Rådgiver, stab

x

x

Margareth G. Letnes

Virksomhetsleder, barneverntj.

x

x

x

Wenche Mannerud

Helsesøster, ungdomshelsetj.

x

x

x

Anne Vigdis Melkild

Helsesøster, skolehelsetj.

x

x

x

Else Karin Myhrene

Virksomhetsleder, helsetj.

x

x

Aasta Vasseljen Mørkrid

Psykiatrisk sykepleier, psyk. helsetj.

x

x

x

Dianne Steenberg

Kommuneoverlege

x

x

x

Trond Therkelsen

Kommunalsjef

x

x

x

Harald Toft

Rådmann

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Grete Nanna Finstad, revisjonsleder/jurist
Gro Haugen, revisor/barnevernpedagog
Jorunn Hunderi, revisor/helsesøster
Linn Kvinge, revisor/jurist