Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 


Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte i perioden 24.04.08 – 19.08.08 tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn i Rælingen kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Det ble avdekket to avvik i Rælingen kommune, se rapportens pkt. 5.

Dato: 19.08.08

Grete Nanna Finstad
Revisjonsleder
Linn Kvinge
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 24.04.08 – 19.08.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Rælingen kommune har per 01.01.08 15 050 antall innbyggere. Kommunen er organisert etter en to – nivåmodell. Rådmannskontoret består av rådmannen og to kommunalsjefer. Kommunens virksomhet er delt inn i 28 enheter. De aktuelle tjenesteområdene som dette tilsynet omfatter hører inn under enhet for familie, forebygging, helse, enhet for sosialtjenesten og enhet for psykiatritjenesten. Enhet for familie, forebygging, helse er videre delt inn i forebyggende helsetjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste, barneverntjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.04.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 22.05.08.

Åpningsmøte ble avholdt 10.06.08.

Intervjuer
15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.06.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse-, sosial- og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik I:

Rælingen kommune har ikke systemer som sikrer tilstrekkelig samarbeid mellom helsetjenesten, sosialtjenesten og barneverntjenesten slik at utsatte barn får rett hjelp til rett tid.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Lov om barneverntjenester (bvl.) §§ 1-3, 2-1, 7. ledd, 3-1, 3-2, 2. ledd, 4-3, 4-5 og 4-15.
 • Lov om sosiale tjenester m.v. (sotjl.) §§ 2-3, 3-2, 4-1, 4-2 a-d jf. 4-3 og 8-8a.
 • Lov om helsetjenester i kommunene (khl.) §§ 1-4, 2. ledd og 6-2.
 • Lov om helsepersonell m.v. (hlspl.) §§ 33, 39 og 40, jf. Forskrift om pasientjournal §§ 4 og 8. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) §§ 17 og 25.
 • Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, 3. ledd.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4.

Revisjonsbevis:

 • Det foreligger rutine (udatert) for samarbeid mellom sosial og barneverntjenesten. Ved intervjuer fremgår det at rutinen er lite kjent for ansatte i tjenestene.
 • Det fremgår av intervjuer at møter mellom sosial- og barneverntjenesten pr. i dag ikke gjennomføres slik som forutsatt.
 • Det fremgår av intervjuer at det ikke er regelmessige møter mellom barnevernleder og fagansvarlig i sosialtjenesten.
 • Det fremgår under intervjuer at det ikke er regelmessige møter mellom barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste.
 • Det fremgår av dokumentasjon at Rælingen kommune har en felles opplæringsplan som i hovedsak omfatter administrative temaer og rutiner. Ved intervjuer fremgår at det ikke gis jevnlig opplæring til sosial- og psykisk helsetjeneste, herunder fastlegene, om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og samtykkebestemmelser.
 • Det fremgår av intervjuer at det i liten grad er gitt spesifikk opplæring knyttet til hvordan andre deltjenester arbeider, deres ansvarsområde, regelverk, pliktbestemmelser osv.
 • Det fremkommer under intervjuer og i dokumentasjon at deltjenestene har manglende kunnskap om hverandres regelverk.
 • Ved gjennomgang av saksmappe fremgår at det er gitt informasjon fra barnevernet til barn/familie om at sosialtjenesteloven ikke gjelder for personer under 18 år.
 • Det fremgår av intervjuer og dokumentasjon at verken sosialtjenesten eller enhet for psykisk helse benytter eget kartleggingsverktøy eller sjekkliste for å fange opp barnas situasjon til rusavhengige og/eller psykisk syke. Det fremgår av intervjuer at det ikke foreligger fast praksis for å fange opp barnas situasjon.
 • Ved gjennomgang av saksmapper fremgår at informert samtykke til samarbeid, eller utveksling av informasjon mellom deltjenestene, ikke er dokumentert i alle saker.
 • Vurderinger knyttet til den plikten sosial- og psykisk helsetjeneste har for på selvstendig grunnlag å informere, veilede og søke å få informert samtykke slik at hjelp fra barneverntjenesten kan igangsettes på frivillig basis, er ikke dokumentert i saksmappene.
 • Det fremkommer under intervjuer at sosialtjenesten har en rutine (ikke nedskrevet) knyttet til klargjøringsansvaret, samt det ansvaret sosialtjenesten har dersom andre tjenester svikter. Det fremkommer under intervjuer at rutinen ikke er kjent blant alle ansatte i sosialtjenesten.
 • Det fremgår av dokumenter og intervjuer at det er få meldinger fra psykisk helse, skolehelsetjenesten og fastleger.
 • Det fremgår av intervjuer at meldinger til barneverntjenesten kommer sent fra deltjenestene.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer at barneverntjenesten har en rutine, samt skjema, for tilbakemelding til melder. Det foreligger ikke slik tilbakemelding i alle saksmapper.
 • Det dokumenteres ikke i barnevernets saksmapper om det er forsøkt innhentet samtykke, eller vurdert hvorvidt det foreligger grunnlag for å gjøre unntak fra taushetsplikten, slik at det kan gis utfyllende informasjon til melder. I intervjuer bekreftes det at deltjenester savner tilbakemelding fra barneverntjenesten, både generell og utfyllende.
 • Ved gjennomgang av saksmapper fremkommer at meldingsavklaring dokumenteres sent, opptil flere uker etter at den faktiske gjennomgangen er foretatt. Gjennomgang av saksmapper viser at undersøkelser ofte kommer sent i gang. Dette bekreftes ved kvartalsrapportering til Fylkesmannen.
 • Vurderinger av behov for andre deltjenester i barnevernssaker er lite dokumentert i saksmapper.
 • I barnevernets internkontroll pkt. 10.4.6. ”Ungdommen angrer på at han/hun ikke opprettholdt tiltak” vises det til rutinehåndbok om fosterhjem fra BLD. Det fremkommer under intervjuer at barneverntjenesten ikke opplyser alle aktuelle ungdommer om at de har mulighet til å ombestemme seg dersom de har valgt å avslutte tiltak fra barnevernet.
 • Sosialtjenesten har en rutinehåndbok for sosial- og psykiatriavdelingen som ikke er oppdatert. Det fremkommer under intervjuer at boken, som er under revidering, er lite kjent blant ansatte.
 • Det fremkommer under intervjuer og ved dokumentasjon at sosialtjenesten og psykisk helsetjeneste ikke benytter et system for rapportering av mangler og svikt i tjenesten.
 • Ved dokumentasjon og intervjuer fremgår det at kommunen ikke har et helhetlig kvalitetssystem for tjenestene, herunder evaluering og korrigering.
 • Det fremkommer under intervjuer at det i etterkant av meldte avvik fra deltjenestene, ikke er rutine i kommunen for å iverksette korrigerende tiltak.
 • Det fremkommer under intervju at kommunen har en veileder for gjennomføring av brukerundersøkelser som skal skje i deltjenestene annet hvert år. I årsberetning for 2007 fra enhet for familie, forebygging, helse fremgår under overskriften ”Ikke oppnådde resultatmål”, ” pkt. 3; Brukerundersøkelser ikke gjennomført”.

Avvik II:

Rælingen kommune sikrer ikke prosessene som leder frem til tiltaksplaner. Det sikres ikke gjennomføring og evaluering av tjenestene og tiltakene som inngår i planene.

Avvik fra følgende lovbestemmelser:

 • Lov om barneverntjenester (bvl.) § 4-5.
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4.

Revisjonsbevis:

 • Dokumentasjonen viser at det i barneverntjenestens sjekkliste for arbeid med hjelpetiltak pkt. j., fremgår: ”Er det laget tidsavgrenset tiltaksplan for oppfølging av barnet og foreldrene?”. Ved gjennomgang av saksmapper og ved intervjuer fremgår at det i mange saker ikke utarbeides tiltaksplan samtidig med at vedtak fattes.
 • Ved gjennomgang av saksmapper fremgår at der det finnes tiltaksplaner er planperiode angitt, mens dato for utarbeidelse ikke fremgår.
 • Barneverntjenesten har en mal for tiltaksplan som inneholder felt for underskrift av saksbehandler og parter. Flere tiltaksplaner mangler slike underskrifter.
 • Ved gjennomgang av saksmapper fremgår at tiltaksplaner ikke alltid er oppdatert når nye vedtak fattes. I enkelte saker der det er utarbeidet tiltaksplan er det ikke foretatt evaluering i henhold til egen plan. Evaluering av tiltak som fremgår av planene er ikke alltid dokumentert.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av helse-, sosial- og barnevernlovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Tilsynsmyndigheten har konkludert med at det er svakheter i virksomhetens styringssystem på bakgrunn av avvik som er avdekket. Enhet for sosialtjenester og enhet for psykiatritjenester har ikke et oppdatert og aktivt kvalitetssystem, herunder system for avviksrapportering. Forebyggende helsetjeneste og barneverntjenesten har utarbeidet kvalitetssystem for tjenestene, herunder system for avviksrapportering. En del av barneverntjenestens rutiner er imidlertid ikke fulgt i praksis. Svakheter i kommunens styringssystem medfører at avvik ikke alltid oppdages, og korrigerende tiltak derfor ikke igangsettes.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Delegeringsreglementer
 • Organisasjonskart over sosialtjenesten
 • Organisasjonskart Enhet for Familie, Forebygging, Helse
 • Rælingen kommunes samarbeid med fastlegene
 • Årsberetninger for 2007: Familie og Forebygging, Sosialtjenesten og Psykisk helse
 • Psykisk helsetjeneste: Oversikt over stillinger og navn
 • Kommunens opplæringskatalog for 2008
 • Informasjon fra forebyggende helsetjenester
 • Organisasjonskart FHT (Forebyggende helsetjenester)
 • Virksomhetsplan FHT 2008
 • Årsrapport FHT 2007
 • Inf. om SAFFIR (samordning av Forebyggende arbeid for barn og unge og Folkehelse
 • i Rælingen)
 • Retningslinjer for ansvarsgrupper samt samtykkeskjema
 • Retningslinjer tverrfaglige møter
 • Ansatte helsesøstre/leger ved helsestasjon/skolehelsetjeneste
 • Eksempel på opplæringsplan for en ansatt
 • Prosedyre for IP
 • Individuell plan barn
 • Samtykke IP
 • Retningslinjer BARPS
 • Retningslinjer møter med BUP, samt samtykkeskjema
 • Avviksrapportskjema
 • Prosedyre- utsatt for uforutsette hendelser 1 og 2
 • Oppfølgingssamtaler med barn og ungdom
 • Eksempel på stillingsbeskrivelse – psykolog
 • Oversikt over ansatte i barneverntjenesten
 • Årsberetning for 2007
 • Virksomhetsplan for 2008
 • Samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten
 • Rutinehåndbok for barneverntjenesten
 • Opplæringsplan høsten 2007
 • Opplæringsplan 2008
 • Oppfølging av revisjonsrapport av Nedre Romerike distriktsrevisjon datert mars 2008
 • Svar på revisjonsrapport datert 11.04.08
 • Plan for internkontroll i barneverntjenesten i Rælingen kommune
 • Årshjul for barneverntjenesten

I tillegg ble følgende dokumentasjon levert fra kommunen:

 • Samarbeidsrutiner mellom ROAS, sosial- og psykiatritjenesten
 • Vedtaksrutiner ved sosialtjenesten i Rælingen kommune
 • Informasjon om sosial- og psykiatritjenesten i kommunen
 • Plan for ”psykisk helse” i Rælingen kommune 2007-2010
 • Prosedyre for mottak av flyktningbarn i skolen
 • Prosedyre for bruk av tolk
 • Prosedyre for oppfølgningssamtaler med barn og ungdom
 • Henvisningsskjema til fastlegen
 • Tilbakemelding til helsestasjon- og skolehelsetjenesten fra fastlege
 • Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 30.01.08
 • Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 22.04.08
 • Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 11.06.08

Dokumentasjon hos Fylkesmannen:

 • Kvartalsrapportering, kontrollskjemaer for 4. kvartal 2007 og 1. kvartal 2008

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Skolehelsetjenesten: 10 siste saker der det har vært samarbeid med barnevernet
 • Sosialtjenesten: 15 siste saker der klienten enten har psykisk lidelse og/eller rusproblematikk og som har daglig omsorg for egne barn i skolepliktig alder, eller saker der det er etablert samarbeid med barneverntjenesten
 • Psykisk helsearbeid, organisert i egen enhet: 6 saker der det har vært behandling til foreldre med daglig omsorg for barn
 • Barneverntjenesten: 22 siste saker der det er etablert samarbeid med en av de andre deltjenestene, herav minimum 10 saker der det er, eller skulle ha vært, utarbeidet tiltaksplan, samt 4 saker som gjelder barn/voksen, inntil 23 år – overgang barnevern – sosial

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Brev med varsel om tilsyn, samt innhenting av dokumentasjon, 24.04.08
 • Diverse korrespondanse pr. e-post, noe telefonkontakt, bl.a. vedrørende praktisk tilrettelegging, og oversending av dokumentasjon.

 

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Tone Berg Aglen

Leder bo- og oppfølgningstjenesten

X

X

X

Liv Karin Myhre

Psykiatrikonsulent

X

X

X

Finn Arne Jacobsen

Enhetsleder Familie, Forebygging, Helse

X

X

X

Brynhild Belsom

Barnevernleder

X

X

X

Randi Johannesen

Sosialkonsulent

X

X

X

Linda A. Blankevoort

Sosialkonsulent

X

X

X

Shahrokh Fard

Fagleder sosial

X

X

X

Line Gundersen

Barnevernkonsulent

X

X

X

Anita Vorkinslien

Barnevernkonsulent

X

X

 

Kjell Helleland

Konst. sosialsjef

X

X

X

Eivind Glemmestad

Rådmann

X

X

 

Jorunn Samseth

Helsesøster

X

X

X

Siv Gahrmaker

Helsesøster

 

X

 

Karin Tviberg

Fagleder Forebyggende Helsetjenester

X

X

 

John Kristoffersen

Kommunalsjef

X

 

X

Mette Aasrud

Kommunalsjef

X

X

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Grete Nanna Finstad, revisjonsleder/jurist
Gro Haugen, revisor/barnevernpedagog
Jorunn Hunderi, revisor/helsesøster
Linn Kvinge, revisor/jurist
Gerd Reinsvollsveen, observatør/avdelingsdirektør