Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 14.04.08 – 11.08.08 gjennomført tilsyn ved Aurskog sykehjem, Aurskog-Høland kommune. Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon og omfattet følgende områder:

 • Medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging når pasientene er akutt og/eller kritisk syke
 • Tilgjengelighet til lege
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Bemanning og kompetanse

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskravene innenfor det reviderte området. Det ble heller ikke gitt merknader.

Vi har merket oss at kommunen har satset på kompetanse ved rekruttering og vedlikehold av personellet. Dette gjelder både for sykepleiere, hjelpepleiere og sykehjemslege.

Ledelsen hadde både strukturelle og uformelle kommunikasjonslinjer fra øverste nivå og ned til utøvende personell.

Styrende dokumenter som prosedyrer/retningslinjer var tydelige for drift av sykehjemmet, behandling av pasientene og for samarbeid med legevakt og sykehus.

Dato: 11.08.08

Gudny Fløttum
revisjonsleder
Undi Flock
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Aurskog sykehjem i perioden 14.04.08 – 11.08.08. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år. Revisjonen er initiert på bakgrunn av

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Det er tre sykehjem i Aurskog-Høland kommune. Aurskog sykehjem er 30 år gammelt og i mai startet rehabilitering av sykehjemmet. Alle rom skal få eget WC/dusj og ellers generell oppussing av helse sykehjemmet. Det har 58 plasser fordelt på tre avdelinger; to langtidsavdelinger og en rehabiliterings/korttidsavdeling.

Aurskog-Høland kommune har sykehjemslege i 100 % stilling som har tilsyn med alle tre sykehjemmene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.04.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11. juni.

Intervjuer
Seks personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 11. juni 2008.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging når pasientene er akutt og/eller kritisk syke
 • Tilgjengelighet til lege
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Bemanning og kompetanse

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader ved tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
 • Forskrift av 14. november 1988 nr 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (sykehjemsforskriften)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Handlingsplan for Aurskog-Høland (A-H) kommune 2008-2011
 • Handlingsplan for avdelinger ved sykehjemmet
 • Eldreplan for A-H kommune
 • Serviceerklæringer A-H kommune
 • Innholdsfortegnelse kvalitetsperm
 • Delegasjonsreglement og fullmakter
 • Årsmelding 2007 A-H kommune
 • Årsmeldinger virksomheter
 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelser og lederavtaler
 • Stillingsbeskrivelse for sykehjemslege
 • Oversikt over ansatte
 • Turnusplan
 • Retningslinjer for tilkalling av lege og prosedyrer for akuttbehandling
 • Samarbeidsavtale men Akershus universitetssykehus
 • Innholdsfortegnelse rutinehåndbok profil
 • Kompetanseutviklingsplan samt oversikt over planlagt undervisning
 • Avviksmeldinger 2007

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Seks journaler for pasienter i aktuell målgruppe
 • Rapporteringsskjema til rådmannen

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsynet i brev av14.04.08
 • Mottatt dokumentasjon i brev av 16.05.08
 • Utsendt program i e-post av 02.06.08

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anita Hansen

Virksomhetsleder

Ja

Ja

Ja

Vibeke Heggedal

Sykepleier

Ja

Ja

Ja

Gunnvor Nyhus

Hjelpepleier

Ja

Ja

Ja

Gunn T. Eid

Hjelpepleier

Ja

Ja

Ja

Tatjana Scheide

Sykehjemslege

Ja

Ja

Ja

Inger Holstad

Enhetsleder

Ja

Ja

Ja

Elisabeth Rye

Virksomhetsleder Syd

Nei

Nei

Ja

Kakki B. Sneen

Virksomhetsleder hj.tj

Nei

Nei

Ja

Siw H. Lund

Virksomhetsleder rehab/korttid

Nei

Nei

Ja

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Petra Turet Olsen, lege (revisor)
Undi Flock, jurist (revisor)
Gudny Fløttum, sykepleier (revisjonsleder)