Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Tilsynsområde 1
  Om Asker kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a-d i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Det ble avdekket 1 avvik og gitt en merknad på dette området.

 • Tilsynsområde 2
  Om Asker kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader på dette tilsynsområdet.

Dato:

Inger Bøvre
revisjonsleder
Sunniva E. Holberg
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Asker kommune i perioden 10.03.08 – 12.06.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Asker kommune har ca 51 500 innbyggere og er beliggende sør-vest for Oslo. Asker kommune er organisert i en to-nivå modell med to formelle beslutningsnivåer; rådmannen og resultatenhetsledere. Resultatenhetene Bolig for mennesker med utviklingshemming og Arbeid, fritid og avlastning organiserer tjenestene til de personene med utviklingshemming som omfattes av dette tilsynet. Vedtakene om tjenester etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstavene a-d fattes av Vedtakskontoret helse/omsorg organisert under Enhet for interne støttefunksjoner.

Engløkka avlasting og Kirkeveien barnebolig er gjenstand for dette tilsynet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.03.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Samtale ble avholdt 29.04.08 med Seksjon for barnehabilitering, Akershus universitetssykehus HF.

Åpningsmøte ble avholdt 06.05.08.

Intervjuer
1 personer ble intervjuet 06.05.08 og 07.05.08.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Engløkka avlastning og Kirkeveien barnebolig 06.05.08 og 07.05.08.

Sluttmøte ble avholdt 09.05.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Lov om sosiale tjenester Kap. 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning.

Område 1.

Om Asker kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere ved Engløkka avlastning og Kirkeveien barnebolig mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Område 2.

Om Asker kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakerne.

5. Funn

 

Område 1

Avvik 1

Asker kommune sikrer ikke at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d i samsvar med endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 4-3, jamfør § 4-2 b.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 42 og ulovfestet forvaltningsrett.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremgår av dokumentgranskning og intervjuer at flere vedtak om økt avlastning ikke er blitt iverksatt innen rimelig tid, herunder vedtak fra sommer 2007.
 • Dokumentgranskning og intervjuer viser videre at for de fleste av de ovennevnte vedtakene er det ikke blitt foretatt en systematisk vurdering av midlertidige tiltak.
 • Gjennom dokumentgranskning, befaring og intervju fremgår det at kommunens ressurser og kapasitet ikke er innrett slik at alle de aktuelle tjenestemottakernes endrede behov for tjenester blir imøtekommet. Brukere ble satt på venteliste for å få økt avlastning.
 • Det fremgår av dokumentgranskning at kommunen ikke har skriftlige rutiner knyttet til iverksetting av vedtak.

Merknad 1

Asker kommune overholder ikke sin egen tidsfrist i forhold til ny vurdering av vedtakene for alle de aktuelle tjenestemottakerne.

Merknaden er basert på følgende:

 • Gjennom dokumentgranskning og intervju fremgår det at kommunens egne tidsfrister for ny vurdering ikke blir overholdt.
 • Intervjuer viser at det er mangelfull internkontroll i kommunen når det gjelder å påse at fristene overholdes.

Område 2

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader på dette tilsynsområde.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Tilsynsvirksomheten vurderer at det ved tilsynet er avdekket forhold som tilsier svakheter i styringssystemet i Asker kommune. Virksomheten mangler skriftlige rutiner og et system for å sikre at vedtak om tjenester planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosiallovgivningen.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift om individuell plan i helse- og sosialtjenesten.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for kommunen, herunder hvordan tjenester til personer med utviklingshemning er organisert.
 • Kommunenes delegasjonsreglement, deriblant utpeking av overordnet faglig ansvarlig for tjenesten knyttet til Kap. 4A.
 • Kompetanseutviklingsplan for ansatte i boliger til mennesker med utviklingshemning.
 • Blanda drops- 3 dagers kursinformasjonskonsept.
 • Kompetanseutviklingsplan for 2008 for avlastning, fritid og arbeid.
 • Introduksjonsprogram for nye medarbeidere i Asker kommune.
 • Opplæringsplan for nyansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemning.
 • Kommunens internkontrollsystem.
 • Virksomhetsplan 2008 for enhetene Boliger for mennesker med utviklingshemning og Arbeid, fritid og avlastning og for Bergmarksetra ressurssenter for utfordrende atferd og FOKUS,
 • Oversikt over alle ansatte ved de 2 tjenestestedene.
 • Anonymiserte vedtak om tildeling av tjenester for de aktuelle tjenestemottakerne.
 • Skjema for skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.
 • Rutiner, systemer og prosedyrer angående Kap. 4A ved de to tjenestestedene.
 • Informasjonsskriv om Bergmarksetra ressurssenter for utfordrende atferd.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksmapper vedrørende de aktuelle tjenestemottakerne.
 • Sakspapirer og dokumenter på tjenestestedene.
 • Kompetanseutviklingsplan 2008 for resultatenhet Boliger for mennesker med utviklingshemning.

Dokumenter hos Fylkesmannen:

 • Saksmapper knyttet til aktuelle tjenestemottakere og Kap. 4A.
 • Utdrag fra kommunens nettsider.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 10.03.08 og med rettelse av dato 31.03.08.
 • Program for revisjonen.
 • E-post fra Fylkesmannen vedrørende tilleggsopplysninger, samt svar fra kommunen.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Irene Westrum Lien

Rådgiver

X

 

X

Ive L. Gundersen

Miljøterapeut

X

X

X

Karianne Kristiansen

Fagkonsulent/daglig ansvarlig

X

 

X

Ragnhild Indset

Seksjonsleder

X

X

X

Gro Huseth

RE leder

X

X

X

Hanne Landsværk

Saksbehandler vedtakskontoret

X

X

X

Gyda Steinsdottir

RE leder

X

X

X

Kari Hagen

Spesialrådgiver

X

 

X

Siw Johnsen

Seksjonsleder

X

X

X

Ingfrid Finsrud

Miljøterapeut

X

X

X

Egle Lebrikaite

Assistent

X

X

X

Arne Hjemmen

Kommunelege

X

X

X

Tina Hermansen

Assistent

 

X

X

Kirsti Wisløff

Konstituert leder vedtakskontoret

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Inger Bøvre, revisjonsleder
Rådgiver Øivind Pedersen, revisor
Rådgiver Sunniva E. Holberg, revisor