Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Tildeling av plass i institusjon
 • Beboernes rettigheter i institusjon
 • Beboernes rett til individuell plan
 • Opplæring av institusjonens personell

Det ble avdekket 3 avvik:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler utføres etter gjeldende regelverk.

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke at forvaltningslovens regler om saksbehandling følges ved underretning om vedtaket.

Dato: 21. november 2008

Marit Thorseth
revisjonsleder
Arnfinn Løvik
revisor

 

 

1. Innledning

 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Østsiden Bo- og behandlingssenter i perioden 29. juli – 21. november 2008. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Østsiden bo- og behandlingssenter er et privat foretak som eies av Incita AS. Institusjonen ligger i naturskjønne omgivelser ved Hurdalssjøen i Hurdal kommune, og består av en hovedbygning og to bolighus med til sammen 52 døgnplasser. Driften startet 1. juli 2007. Oslo kommune ved Rusmiddeletaten har inngått en 2-årig avtale med institusjonen fra 1. juli 2007. Målgruppen er rusmiddelmisbrukere som faller utenfor de ordinære hjelpetilbudene på grunn av psykisk tilleggsproblematikk. Institusjonen gir et individualisert, integrert behandlingsopplegg til rusmisbrukere over 18 år med store atferdsproblemer, og som ofte faller utenfor de ordinære hjelpetiltakene. På tidspunktet for tilsynet hadde institusjonen 2 beboere fra Oslo kommune med opphold etter lov om sosiale tjenester, men har hatt til sammen 8 beboere fra Oslo. Østsiden Bo- og behandlingssenter tilbyr også behandling og avrusning etter helselovgivningen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 29. juli 2008.

Åpningsmøte ble avholdt 30. september 2008.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 2. oktober 2008.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Om tildeling av plass ved omsorgsinstitusjonen skjer i henhold til lov om sosiale tjenester § 4-3, jf. § 4-2 d.
 • Om beboernes rettigheter ivaretas i henhold til lov om sosiale tjenester § 7-11, jf. forskriftenes kap. 5.
 • Om beboernes rett til individuell plan ivaretas, jf. lov om sosiale tjenester § 4-3 a.
 • Om personalets opplæringsbehov ivaretas, jf. lov om sosiale tjenester § 2-3.

5. Funn

 

Beboernes rettigheter under opphold på institusjon for rusmiddelmisbrukere:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler utføres etter gjeldende regelverk.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 5, § 5-6 og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Det framgår ikke av prosedyrer eller av intervjuer at avgjørelse om kroppsvisitasjon og ransaking tas av styrer og stedfortreder på bakgrunn av begrunnet mistanke.
 • Beboer må underskrive skjema ”Samtykkeerklæring” til ransaking av kroppens flater, klær, rom og eiendeler etter permisjoner. Samtykket gis for hele behandlingsopplegget.
 • I prosedyre ”Mottak ny bruker” framgår at det skal utføres kroppsvisitasjon og ransaking av beboers eiendeler ved inntak i institusjonen.

Kommentar:
Etter forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 5, § 5-6, kan styrer og stedfortreder ved inntak eller under oppholdet i institusjonen bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon og ransaking av beboerens rom og eiendeler dersom det er begrunnet mistanke om at beboeren oppbevarer rusmidler, medikamenter eller farlige gjenstander. Institusjonen har ikke anledning til å be om samtykke fra beboerne om rutinemessig kroppsvisitasjon og ransaking, for eksempel ved tilbakekomst fra permisjoner.

Tildeling av plass i institusjon for rusmiddelmisbrukere:

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at vedtakene om plass i institusjon og utskriving før forutsatt tid for oppholdet fattes med hjemmel i riktig lovbestemmelse.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 4-3, jf. § 4-2 d, forvaltningsloven § 35, 5. ledd og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • I 16 tilsendte vedtak og i 10 beboermapper gjennomgått på institusjonen, framgår det at innvilgelse av og avslag på plass i institusjon samt utskrivning før forutsatt tid for oppholdet er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 7-6.

Kommentar:
Lov om sosiale tjenester § 7-6 gjelder boliger med heldøgns omsorgstjenester og er opphevet i forhold til institusjoner for omsorg for rusmiddelmisbrukere.

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke at forvaltningslovens regler om saksbehandling følges ved underretning om vedtaket.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 8-1, jf. forvaltningsloven § 27, 3. og 4. ledd og internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:
Ved gjennomgang av 16 tilsendte vedtak og 10 beboermapper gjennomgått på institusjonen, framgår det at det ikke gis opplysning om retten den enkelte beboer har til innsyn i sakens dokumenter.

Det framgår av 7 vedtak om utskrivning før forutsatt tid for oppholdet at det ikke gis opplysninger om adgang til å søke utsatt iverksetting og adgang til å søke dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. I et vedtak om avslag på søknad om plass er det ikke opplyst om adgangen til å søke dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36.

Beboernes rett til individuell plan:

Ingen avvik.

Opplæring av personalet:

Ingen avvik.

6. Regelverk

 • Lov av 131291 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov av 100267 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 5, Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere.
 • Forskrift av 201202 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift av 231204 om individuell plan etter helsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte ved institusjonen
 • Årsberetning 2007
 • Virksomhetsplan 2008
 • Innholdsfortegnelse fag- og metodebok
 • Foreløpig undervisningsplan for høsten 2008
 • Stillingsbeskrivelser for daglig leder, faglig leder, miljøarbeider, miljøterapeut og enhetsleder/miljøterapeut.
 • Instruks ”Opplæring og trening”.
 • Informasjon om husregler ved Østsiden og utvelgelse av søkere.
 • Informasjon om inntak og utskrivning
 • Skriv ”Velkommen til Østsiden.”
 • Informasjonsskriv ”Dagen på Østsiden”.
 • Rutiner for uskrivelse.
 • Rutiner for mottak av ny beboer.
 • Vedtak og planer for 10 beboere.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Mapper/journaler på 10 beboere
 • Tvangsprotokoll
 • Fag- og metodebok for virksomheten

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Revisjonsvarsel datert 29. juli 2008
 • Dokumentasjon oversendt fra Østsiden Bo- og behandlingssenter datert 26. august 2008.
 • Program datert 17. september 2008.

8. Deltakere ved tilsynet

 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Lise Teigen

Faglig rådgiver, Incita

X

X

X

Siri Skogvold Isaksen

Daglig leder, Prosum

X

 

X

Tom Øystein Liudalen

Enhetsleder

X

X

X

Finn-Harald Pettersen

Rådgiver

X

X

X

Bente Tømte

Prosjektleder, Incita

X

 

X

Edle Rogneby

Enhetsleder

X

X

 

Lars-Christian Aaserød

Nattevakt/miljøarbeider

X

X

 

Asgeir Kolberg

Konsulent

X

X

 

Rolf Nicolaysen

Økonomisjef

X

 

X

Lillian Hansen

Merkantil konsulent, Incita

   

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver/revisor Arnfinn Løvik
Rådgiver/revisjonsleder Marit Thorseth