Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige

a) Opplysning, råd og veiledning

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

c) Midlertidig husvære

d) Individuell plan

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Under tilsynet ble følgende avvik påvist:

Avvik 1:

Eidsvoll kommune sikrer ikke at alle rusmiddelavhengige får sosiale tjenester i samsvar med behovene.

Dato: 30.12.2009

Karianne Arnkværn
revisjonsleder
Jeanette Kleven
revisor

 

Arnfinn Løvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Eidsvoll kommune i perioden 06.08.09 – 30.12.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale

tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Eidsvoll kommune har ca 20 000 innbyggere. Kommunen er administrativ bygget opp med 4 fagetater og en samordnende sentraladministrasjon. Hver etat er igjen delt inn i flere avdelinger. Tilbudet til rusmiddelavhengige er organisert inn under Helse-og sosialetaten, avdeling for rusarbeid og psykisk helse. Avdelingen har ansvaret for praktisk bistand med opplæring, midlertidige boliger og institusjonsopphold. Avdelingen har en faglig koordinator med ansvar for rus. Miljøarbeidertjenesten har i overkant av 12 stillinger. Ansvaret for midlertidige boliger utføres av en rådgiver som er organisert i stab hos helse-og sosialsjefen.

Det er etablert samarbeidsrutiner mellom rådgiver og avdelingen. Vedtak på støttekontakt og praktisk bistand fattes av mottakskontoret. Praktisk bistand utføres av hjemmetjenesten. Både mottakskontoret og hjemmetjenesten er organisert under seksjon for pleie og omsorg, Helse- og sosialetaten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.08.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 20.10.09.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.10.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige

a) Opplysning, råd og veiledning

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-1, jf. § 2-1.

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. §§ 4-2 a, c og d, 4-3 jf. §§ 2-1 og 8-1.

c) Midlertidig husvære

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-5, jf. §§ 2-1 og 4-2

Det vises også til Sosialdepartementets rundskriv U-5/2003 "Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5."

d) Individuell plan

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester § 4-3a, samt forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.

Det vises også til IS 1253 fra Sosial-og helsedirektoratet: Individuell plan 2007, Veileder til forskrift om individuell plan.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd §§ 2-1 og 4-1.

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, §§ 2-1 og 4-1.

Forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten (FOR 2002-12-20 nr. 1731), iverksatt 1. januar 2003 vil også være et hjemmelsgrunnlag.

5. Funn

Avvik 1:

Eidsvoll kommune sikrer ikke at alle rusmiddelavhengige får sosiale tjenester i samsvar med behovene

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 6-1, jf 4-3 smh 4-2 og 4-1og forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen har ikke oppsøkende virksomhet mot innbyggere som ikke allerede har tjenestetilbud fra kommunen
 • Det er ikke informasjonsbrosjyrer e.l som beskriver kommunens tjenestetilbud til rusmiddelmisbrukere. Skriftlig informasjon er bare tilgjengelig på kommunens nettsider
 • Det er ikke opplæring om kommunens tjenestetilbud til de ansatte
 • Det foreligger en rutine om kartlegging og sikring av kommunale tjenester på rusområdet som inneholder punkter det skal informeres om, men ledelsen kontroller ikke at rutinen blir brukt
 • Det er opplyst at flere rusmiddelavhengige med behov for støttekontakt ikke har tjenesten
 • Det er opplyst at dersom rusmiddelmisbrukerne ikke er tilstede til avtalt tid for rengjøring, blir tjenesten ikke gjennomført den gangen
 • Det fattes ikke vedtak på søknader om institusjonsopphold etter lov om sosiale tjenester §§ 4-3 jf 4-2 d.
 • Miljøarbeidertjenesten fatter ikke vedtak til alle rusmiddelmisbrukere som mottar praktisk bistand og opplæring (bo-og miljøarbeidertjenester)
 • Det er opplyst at nye brukere i miljøarbeidertjenesten har vedtak om praktisk bistand og opplæring, men vedtakene er mangelfulle når det gjelder beskrivelse av søkerens behov, hva kommunen har vektlagt ved utmåling av tjenesten og det konkrete omfanget som er innvilget
 • Det er ikke systematisk evaluering av tjenesten til den enkelte rusmiddelmisbruker
 • Det er opplyst at iverksettelse av støttekontakt kan ta måneder. Kommunen vurderer midlertidige tiltak, men disse er ikke tilpasset og egnet for rusmiddelmisbrukerne.
 • Det er opplyst at det kan ta flere måneder før det fattes vedtak om hjemmetjenester ordi kommunen venter med å innvilge hjelp til de har personale til å utføre oppgavene
 • Det foreligger ikke rutiner e.l som viser at kommunen systematisk følger opp rusmiddelmisbrukere som er under rehabilitering
 • Det er ukentlige ledermøter der faglige problemstillinger tas opp, men det er ingen systematisk rapportering
 • Kommunen har et avvikssystem, men det skrives ikke avvik på dette området
 • Ved Nav reformen ble Kap 6 overført til avdeling for rusarbeid og psykiske helsearbeid. Det ble ikke foretatt ROS-analyse i forkant av omorganiseringen og det har fremkommet at rusarbeidet ikke er fullstendig integrert og samordnet med øvrige tjenester i avdelingen
 • Avdeling for rusarbeid og psykisk helsearbeid har prosedyrer for kartlegging, sikring av adekvate kommunale tjenester, arbeid før, under og etter institusjonsopphold, søknad om midlertidig bolig, støttekontakt og utarbeidelse av individuell plan. Det er ikke et system for å implementere og etterprøve at rutinene blir fulgt. Det er ikke vurdert hvilke rutiner som er nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester
 • Det er ikke et system for jevnlige evalueringer av tjenesteutøvelsen
 • Det er ikke foretatt brukerundersøkelser

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunen skal foreta en systematisk gjennomgang av sin internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt og at den bidrar til forbedring, jf Forskrift om internkontroll.

Kommunens internkontrollsystem er mangelfullt på det reviderte området både fordi det ikke er foretatt tilstrekkelige vurderinger av hva som er nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester og fordi det ikke er en systematisk kontroll og evaluering av kommunens tjenester. Det kan medføre at eventuelle feil/uforsvarlige forhold ikke blir oppdaget og de får anledning til å gjenta seg uten at det blir satt inn korrigerende tiltak. Kommunen har vedtatt prosedyrer knyttet til tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven og oppfølgingen av en person før og under institusjonsopphold, men kommunen har ikke et system for å implementereprosedyrene eller for å kontrollere om ansatte i den daglige praksis følger opp disse prosedyrene. Kommunens ledelse har heller ikke vurdert om prosedyrene er egnet til å ivareta forsvarlige tjenester til rusmiddelavhengige. Kommunen mangler prosedyrer for arbeidet med rusmiddelavhengige under rehabilitering utenfor institusjonsopphold. Kommunen har ikke et system for rapportering til ledelsen. Avvikssystemet som kommunen har utarbeidet brukes kke for å sikre forsvarlige tjenester til rusmiddelavhengige, og det er ikke meldt avvik på dette området.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial-og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding for avdeling for rusarbeid og psykisk helsearbeid 2008
 • Økonomiplan 2009
 • Alkoholpolitisk handlingsplan for Eidsvoll kommune 2008-2011
 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelser
 • Personelloversikt
 • Delegasjonsreglement
 • Prosedyrer
 • -informasjon om miljøarbeidertjenesten
  -kartleggingsprosedyre
  -prosedyre for innsøking og samarbeid LAR
  -prosedyre for risikogravide
  -prosedyre for søknad om midlertidig bolig -prosedyre for støttekontakt
  -prosedyre for å sikre tannbehandling til personer med rusmisbruk
  -prosedyre for individuell plan
  Informasjonsbrosjyre rusmestringsgruppe
  10 vedtak om tjenester og 3 individuelle planer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 16 saksmapper
 • Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:
 • Varsel om tilsyn datert 06.08.09
 • Dokumenter fra Asker kommune, oversendt 16.09.09
 • Program for tilsynet, datert 07.10.09.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte  

Intervju  

Sluttmøte

Olav Vold

Rådgiver, Helse og sosialetaten

X

X

X

Brynhild HovdeX

Rådmann

X

   

Monica Karlsen

Miljøterapeut, avd for rusarbeid og psykisk helse

X

X

X

Gro Rustad

Leder mottakskontoret

X

X

X

Wenche Bønna

Sosialkonsulent, avd for rusarbeid og psykisk helse og saksbehandler mottakskontoret

X

X

X

Helle Aasgaard

Kst leder avdeling for usarbeid og psykisk helse

X

X

X

Bjørg Kokaas

Faglig koordinator for rusfeltet, avdeling for rusarbeid og psykisk helse

X

X

X

Annbjørg Stokkenes

Leder miljøarbeidertjenesten, avd for rusarbeid og psykisk helse

X

X

X

Knut Viset

Helse og sosialsjef

X

X

X

Nina Falck-Ytter

Psykiatrisk sykepleier, avd rusarbeid og psykisk helse

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Karianne Arnkværn, revisjonsleder
Arnfinn Løvik, revisor
Jeanette Kleven, revisor