Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
Innledning
Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Gjennomføring
Hva tilsynet omfattet
Funn
Vurdering av virksomhetens styringssystem
Regelverk
Dokumentunderlag
Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket
Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige

a) Opplysning, råd og veiledning
b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere —praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
c) Midlertidig husvære
d) Individuell plan

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg
b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold  

Under tilsynet ble følgende avvik påvist:

Avvik 1:

Enebakk kommune ivaretar ikke rusmiddelavhengiges behov for boligtiltak med bo- og miljøarbeiderfienester, og sikrer ikke midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet

Avvik 2:

Enebakk kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige får dekket sitt behov for støttekontakt

Avvik 3:

Enebakk kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengiges rett til individuell plan blir ivaretatt

Dato: 23.10.09

Arnfinn Løvik
revisjonsleder
Marit Thorseth
revisor

 

 

Jeanette Kleven
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Enebakk kommune i perioden 03.08.09 - 23.10.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter Lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes
 •  

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Enebakk kommune har ca 10.000,- innbyggere. Kommunen består av sentraladministrasjonen og 3 fagavdelinger som ledes av hver sin kommunalsjef. Avdelingene er inndelt i ulike resultatenheter. Avdeling for Helse og omsorg består av 10 resultatenheter. Tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere etter lov om sosiale tjenester kapittel 4, er organisert i ulike enheter innenfor denne avdelingen. Nav-kontoret i Enebakk ble etablert 19.03.09 og rusomsorgen fulgte med som en del av sosialtjenesten inn i Nav. Nav-kontoret har ruskonsulent i 100 % stilling som har ansvaret for utarbeidelse av IP, råd og veiledning, hjelpetiltak og oppfølging av rusmiddelmisbrukere i og utenfor institusjon. Nav kontoret fatter vedtak om midlertidig husvære, institusjonsopphold og i enkelte tilfeller støttekontakt for rusmiddelmisbrukere. Tiltaksenheten fatter bl.a vedtak om individuell plan, praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Miljøarbeid i bolig utføres av Enhet for psykisk helsearbeid og hjemmehjelpsoppgaver utføres av Hjemmetjenesten, etter vedtak fra tiltaksenheten.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 03.08.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 22.09.2009.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet, se kapittel 9. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.09.2009.

Hva tilsynet omfattet

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige

a) Opplysning, råd og veiledning Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-1, jf. § 2-1.
b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere —praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. §§ 4-2 a, c og d, jf. §§ 2-1 og 8-1.
c) Midlertidig husvære Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-5, jf. §§ 2-1 og 4-2 Det vises også til Sosialdepartementets rundskriv U-5/2003 "Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5."
d) Individuell plan Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester § 4-3a, samt forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Det vises også til IS 1253 fra Sosial- og helsedirektoratet: Individuell plan 2007, Veileder til forskrift om individuell plan.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd §§ 2-1 og 4-1.
b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf første ledd, §§ 2-1 og 4-1.

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (FOR 2002-12-20 nr. 1731), iverksatt 1. januar 2003 vil også være et hjemmelsgrunnlag.

Funn

Avvik 1:

Enebakk kommune ivaretar ikke rusmiddelavhengiges behov for boligtiltak med bo- og miljøarbeidertjenester, og sikrer ikke midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet

Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester §§ 6-1, jf 4-3 og 4-2 bokstav d og 4-5 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • I rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008-2012 fremgår det at det er mangel på egnede boligtiltak for rusmiddelmisbrukere i Enebakk kommune. Videre fremgår det at behovet for boligtiltak med oppfølging av miljøarbeider/miljøterapeut er stort og udekket
 • Tilsynet bekreftet et udekket behov når det gjelder boliger med oppfølging, slik det fremgår av handlingsplanen
 • Flere rusmiddelmisbrukere bor i boliger som ikke er egnet og hvor deres behov for bistand og tilsyn ikke er ivaretatt
 • Enebakk kommune har ikke tilgjengelige midlertidige boliger til rusmiddelavhengige
 • Kommunen har ikke kvalitetskrav til midlertidige boliger, og det foretas ikke en systematisk kvalitetssikring av slike boliger
 • På grunn av manglende botilbud fra kommunen, har personer med behov for midlertidig bolig selv måttet finne løsninger på sitt boligbehov
 • Kommunen har Kvalitetslosen, men dette intemkontrollsystemet er ikke kjent og i bruk i alle enheter når det gjelder tjenesteutøvelsen

Avvik 2:

Enebakk kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige får dekket sitt behov for støttekontakt

Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester §§ 6-1, jf 4-3 og 4-2 bokstav c og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

I sosialtjenestens årsmelding fra 2008 står det at " Det er innvilget stottekontakt til kun et fåtall personer som har behov for det innenfor rusomsorgen."

 • Tilsynet avdekket at bare 1 person med rusmiddelavhengighet har støttekontakt, selv om det er vurdert at flere har behov for tjenesten
 • Alternative tiltak som f.eks gruppetilbud er lite tilpasset rusmiddelmisbrukernes særskilte behov, da det stilles krav om rusfrihet
 • Ansvarsfordelingen mellom Nav og Tiltaksenheten er uklar i forhold til behandling av søknader om støttekontakt
 • Kommunen har Kvalitetslosen, men dette internkontrollsystemet er ikke kjent og i bruk i alle enheter når det gjelder tjenesteutøvelsen

Avvik 3:

Enebakk kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengiges rett til individuell plan blir ivaretatt

Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester § 4-3 a, forskrift av 23. des. 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • I 2 av 10 saksmapper fra Nav og tiltaksenheten var det IP
 • Det var fattet vedtak på IP i 1 av 10 saker som ble gjennomgått
 • Flere rusmiddelavhengige som fyller vilkårene for IP har ikke fått tilbud om det
 • Det foreligger ikke skriftlige rutiner for bruk av IP
 • Kommunen har Kvalitetslosen, men dette internkontrollsystemet er ikke kjent og i bruk i alle enheter når det gjelder tjenesteutøvelsen

Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Enebakk kommune har de siste 4 årene prioritert opplæring og implementering av Kvalitetslosen og kommunen har en egen spesialkonsulent som arbeider spesielt med dette området. Kommunen opplyser at de også fremover vil jobbe målrettet med at alle ansatte i kommunen skal bruke internkontrollsystemet.

Kommunen skriver i årsmeldingen for sosialtjenesten i 2008 at det i løpet av 2009 bør vurderes om all støttekontaktvirksomhet skal overføres til tiltaksenheten. Ansvaret for tildeling av støttekontakt er fremdeles delt mellom Tiltaksenheten og Nav, og ansvarsforholdene er uklare. Det er ikke rutiner for samarbeid og samordning mellom Tiltaksenheten og Nav og det er ikke formaliserte møter mellom enhetene. Samlet medfører dette at rusmiddelmisbrukerne ikke sikres tilgang til støttekontakttjenesten.

Som det fremgår av revisjonsbevisene er kommunens internkontrollsystem ikke kjent og i bruk i alle enheter når det gjelder tjenesteutøvelsen. Det rapporteres avvik på HMS-området, men ikke alle enheter rapporterer svikt i tjenestene. Det foreligger ikke skriftlige rutiner/prosedyrer på alle tjenester innenfor det reviderte området. Kommunen har dermed ikke et tilstrekkelig system som sikrer at tjenestene til brukerne blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav.

Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsoversikt
 • Delegasjonsreglement i Enebakk kommune og delegasjonsskjema for Nav sosialtjenesten
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012
 • Metodebok for arbeid med gravide rusmiddelmisbrukere
 • Sosialtjenestens årsmelding for 2008
 • Handlingsplan for Enebakk sosialkontor 2008-2009
 • Virksomhetsplan for Nav Enebakk 2009/2010
 • Oversikt over ansatte i kommunen som arbeider med tjenester til rusmiddelmisbrukere
 • Stillingsbeskrivelser for sosialkonsulent og ruskonsulent i Nav
 • Rutiner for saksbehandling på rusområdet for sosialtjenesten
 • Tjenestebeskrivelse for saksbehandling i tiltaksenheten
 • Prosedyre for saksbehandling av pleie— og omsorgstjenester i tiltaksenheten 
 • Tjenestebeskrivelser i tiltaksenheten vedrørende:
  - praktisk bistand og opplæring til mennesker med nedsatt funksjonsevne
  - praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) i tiltaksenheten 
  -brukerstyrt personlig assistanse 
  -avlastning for funksjonshemmede - omsorgslønn
  -støttekontakt
 • 10 enkeltvedtak
 • 2 individuelle planer og 5 tiltaksplaner
 • 10 saksmapper

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 03.08.09
 • Dokumenter fra Enebakk kommune, oversendt 27.08.09, 08.09.09, 10.09.09
 • Program for tilsynet, datert 11.09.0

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Rune Hallingstad

Kommunalsjef, avd. Helse
og omsorg

X

X

X

Jorun Roaldset

Leder Nav Enebakk

X

X

X

Susann Foss Langkaas

Ruskonsulent Nav Enebakk

X

X

X

Tove Børsting

Enhetsleder Tiltaksenheten Sundvold

X

X

 

Jørgen Støttum

Spesialkonsulent Tiltaksenheten

 

X

 

Vigdis Frantsen

Spesialkonsulent Tiltaksenheten

   

X

Hege Steen Scott

Enhetsleder Hjemmetjenesten

 

X

 

Helen Bakken Baadsvik

Enhetsleder Psykisk helsearbeid

X

X

X

Ellen Skaar

Spesialkonsulent helse

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Amfinn Løvik, revisjonsleder Marit Thorseth, revisor Jeanette Kleven, revisor