Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige

a) Opplysning, råd og veiledning

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere — praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

c) Midlertidig husvære

d) Individuell plan

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Under tilsynet ble følgende avvik påvist:

Avvik 1:

Nes kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige med behov for heldøgns bo- og omsorgstilbud får forsvarlige tjenester.

Avvik 2:

Nes kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengiges behov for støttekontakt blir tilstrekkelig dekket og at vedtakene iverksettes innen rimelig tid. Midlertidige tiltak vurderes ikke der tjenesten ikke iverksettes i samsvar med vedtaket.

Avvik 3:

Nes kommune sikrer ikke at alle rusmiddelavhengige får tildelt praktisk bistand til handling.

Dato: 28.01.10

Marit Thorseth
revisjonsleder
Karianne Arnkværn
revisor

 

Karianne Arnkværn
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nes kommune i perioden 03.08.09 – 02.02.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for 2009.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Nes kommune har 18.695 innbyggere. Kommunen er organisert i 4 etater. Etat for helse- og sosiale tjenester består av 12 virksomheter og lederne for disse utgjør helse- og sosialsjefens lederteam. Kommunen etablerte Nav kontor 01.09.09 og valgte å legge råd/veiledning, økonomisk sosialhjelp og midlertidig husvære som kommunale tjenester inn i Nav. Ansvaret for oppfølging av rusmiddelavhengige etter Lov om sosiale tjenester kapittel 6 ble overført til Avdeling for psykiatri og rus. Avdelingen har ruskonsulent i 100 % stilling som har ansvar for å yte råd/veiledning og følge opp rusmiddelavhengige i og utenfor institusjon. Avdelingen har også en boveiledertjeneste som gir støttesamtaler og praktisk bistand/opplæring i dagliglivets gjøremål. Andre sentrale oppgaver er koordinering av tiltak og arbeid med individuell plan. Vedtak på tjenestene fattes av Avdeling for psykiatri og rus.

Hjemmebaserte tjenester fatter vedtak om og yter bistand til rengjøring og handling.

Miljøarbeidertjenesten yter praktisk bistand og opplæring til bl.a funksjonshemmede som har et rusproblem. Forvaltningsenheten fatter vedtak om praktisk bistand og opplæring fra Miljøarbeidertjenesten, støttekontakt, IP og bolig med heldøgns omsorgstjenester. Søknader om IP blir behandlet i tverrfaglig team i forvaltningsenheten. Her bestemmes også hvem som skal være personlig koordinator. Etat for kultur og fritid har ansvaret for å iverksette vedtakene om støttekontakt.

Kommunen etablerte i februar 2008 prosjektet "Boligsosial oppfølging" med midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektet har som mål å få på plass en " systematisert og tverrfaglig boligsosial oppfølging med tjenestetildeling som er nødvendig for at den enkelte skal få en normalisert hverdag." Flere rusmiddelavhengige i kommunen følges opp av de 2 medarbeiderne i prosjektet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 03.08.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 27.10.2009.  

Intervjuer 11 personer ble intervjuet, se kapittel 8.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 28.10.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Område 1:

  • Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige
  • a) Opplysning, råd og veiledning

 

   Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-1, jf. § 2-1.

 

   b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere — praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

 

   Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. §§ 4-2 a, c og d, 4-3 jf. §§ 2-1 og 8-1.

 

   c) Midlertidig husvære

 

   Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-5, jf. §§ 2-1 og 4-2

 

   Det vises også til Sosialdepartementets rundskriv U-5/2003 "Veileder for kvalitetskrav

 

   til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5."

 

   d) Individuell plan

 

   Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester § 4-3a, samt forskrift av 23. desember 2004

 

   om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.

 

   Det vises også til IS 1253 fra Sosial- og helsedirektoratet: Individuell plan 2007,

 

  Veileder til forskrift om individuell plan.

Område 2:

  • Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering
  • a) Oppfølging i behandlingsopplegg

 

   Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd §§ 2-1 og 4-1.

 

   b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

 

   Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fierde ledd, jf. første ledd, §§ 2-1 og 4-1.

 

   Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (FOR 2002-12-20 nr. 1731), iverksatt 1.

 

  januar 2003 vil også være et hjemmelsgrunnlag.

5. Funn

Avvik 1:

Nes kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige med behov for heldøgns bo- og omsorgstilbud får forsvarlige tjenester

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 6-1, jf 4-3 og 4-2 a og d og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • I rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008-2011 fremgår at: ” 10-12 brukere av tjenesten er så dårlig fungerende og i så stort behov av tett oppfølging i forhold til å bo og mestre hverdagen sin at de trenger mer omfattende tjenester enn kommunen kan tilby i dag (hjemmebaserte tjenester, boveileder, oppfølging fra sosialkontor med mer)” ” Behovet for et varig botilbud med bemanning av fagpersonell er stort. Noen trenger det varig, noen er i en overgangsfase. Noen er også i behov av veiledning og støtte hele døgnet.”
 • Det fremgår av erfaringsrapporten for boligsosialt arbeid i Nes kommune i perioden 01.02.08 – 31.12.08 at ” enkelte med sammensatte behov har behov for en tettere oppfølging enn den som kan gis i en ordinær bolig. Utfordringen er fortsatt å skulle gi denne gruppen et godt tilbud.”
 • Kommunen har ikke fulgt opp behovet for heldøgns bo- og omsorgstjenester i planperioden for den rusmiddelpolitiske handlingsplanen. Ved revurdering av boligsosial handlingsplan er det uttrykt at behovene må utredes. Fra politisk utvalg er det kommet en viljeserklæring om å følge opp dette.
 • Flere brukere har behov for heldøgns bo- og omsorgstjenester som ikke blir dekket.
 • Det foreligger ikke vedtak om tildeling av plass i omsorgsinstitusjon etter lov om sosiale tjenester §§ 4-3, jf 4-2 d. Det er gitt føringer på at rusmiddelavhengige skal søkes inn i spesialisthelsetjenesten, selv om behovet er plass i omsorgsinstitusjon.

Kommentar:

Etter rusreformen har spesialisthelsetjenesten fått ansvaret for tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 nr. 5. Ansvaret for heldøgns bo- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige er lagt til kommunene, jf lov om sosiale tjenester §§ 4-3, jf 4-2 d. Kommunene må dermed ha et system som sikrer at det gis tilbud om heldøgns omsorgstjenester, enten i kommunale eller private institusjoner, når behovene oppstår.

Avvik 2:

Nes kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengiges behov for støttekontakt blir tilstrekkelig dekket og at vedtakene iverksettes innen rimelig tid. Midlertidige tiltak vurderes ikke der tjenesten ikke iverksettes i samsvar med vedtaket.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3, jf 4-2 c og forskrift om intemkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremgår av vedtakene om støttekontakt at tjenesten tildeles i 10 av 12 måneder.
 • Tildeling av tjenesten følger etablert praksis i kommunen og er ikke begrunnet i brukerens behov.
 • Ved henvendelser fra brukere eller andre kommunale tjenester innvilges tjenester i 11 eller 12 måneder. Forvaltningsenheten har svært få henvendelser om dette.
 • I mai 2009 var 48 vedtak om støttekontakt ikke iverksatt. Noen av disse vedtakene gjaldt støttekontakt til rusmiddelavhengige. Det kan ta flere måneder før vedtak om støttekontakt iverksettes.
 • Etat for kultur og fritid rapporterer ikke til forvaltningsenheten når vedtak om støttekontakt ikke iverksettes innen rimelig tid.
 • Kommunen vurderer ikke behov for midlertidige tiltak der vedtaket ikke iverksettes innen rimelig tid.

Avvik 3:

Nes kommune sikrer ikke at alle rusmiddelavhengige får tildelt praktisk bistand til handling

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3, jf 4-2 a og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen innvilger ikke hjelp til handling der behovet kan dekkes av butikker med hjemkjøringstjenester.
 • Kommunen betaler ikke utgifter til hjemkjøring. Dette må brukeren dekke selv.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding for 2008
 • Årsbudsjett 2009 for Etat for helse og sosiale tjenester
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan Nes kommune 2008-2011
 • Delegeringsreglement for Nes kommune
 • Prosjektrapport ” Boligsosial oppfølging”
 • Oversikt over ansatte i Avdeling psykiatri og rus, Nav, prosjekt boligsosial oppfølging og Hjemmebaserte tjenester Årnes
 • Arbeidsoppgaver for rusmiddelkonsulent i sosialtjenesten frem til 01.09.09
 • Informasjon fra kommunens internettside om sosialtjenesten psykiatri- og rustjenesten rusproblematikk
 • IP
 • Søknadskjema for IP m/ erklæring om samtykke
 • 5 enkeltvedtak
 • 2 individuelle planer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

  • 9 saksmapper
  • Utskrift fra deler av kommunens Kvalitetshåndbok for helse- og sosialetaten
  • Vedtak om midlertidig bolig
  • Informasjonsbrosjyre ” har du problemer med rus eller kjenner du noen som har det?”
  • Søknad om:
  • psykiatri-tjenester

 

   støttekontakt

 

   hjemmebaserte tjenester

 

   praktisk bistand og opplæring
  • Skjema for :
  • avvik og anmerkning i kommunen

 

   Skjema avvik ved brudd på samarbeidsavtalen mellom Akershus Universitetssykehus og kommunen

 

   vurdering av behov for psykiatrisk boveileder

 

   vurdering av behov for pleie- og omsorgstjenester i Nes kommune

 

   kartlegging av privatøkonomi

 

  henvendelse til familiekonsulent
 • Stillingsinstruks for psykiatrisk boveileder
 • Mal for kartlegging av tjenestebehovet og den tjenesten som skal gis av boveiledertjenesten.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 03.08.09
 • Oversendelse av dokumenter fra Nes kommune den 23.09.09 og 30.09.09

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:

Marit Thorseth, revisjonsleder

Karianne Arnkværn, revisor

Jeanette Kleven, revisor