Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

1. Om kommunen sikrer at tiltak rettes mot alle rusmiddelavhengige, som

 • opplysning, råd og veiledning, jf sosialtjenesteloven § 4-1
 • sosiale tjenester, jf sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 a-d
 • midlertidig husvære, jf sosialtjenesteloven § 4-5
 • individuell plan, jf sosialtjenesteloven § 4-3a

2. Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

 • gis det oppfølging i behandlingsopplegg, jf sosialtjenesteloven § 6-1, 4. ledd
 • gis det nødvendige tiltak ved avslutning av et institusjonsopphold, jf sosialtjenesteloven § 6-1, 4. ledd

Under tilsynet ble følgende avvik påvist:

Avvik 1:
Rælingen kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige får dekket sine behov for praktisk bistand og opplæring i form av bo- og miljøarbeidertjenester.

Avvik 2:
Rælingen kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengiges behov for støttekontakt blir dekket.

Dato: 2. februar 2010

Marit Thorseth
revisjonsleder
Arnfinn Løvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Rælingen kommune i perioden 301009 280110.

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2009.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Rælingen kommune har 15 300 innbyggere. Avdeling psykisk helse og rus er underlagt Enhet for hjemmebaserte tjenester med en pleie- og omsorgsleder, direkte underlagt rådmannen.

Avdeling psykisk helse og rus har en avdelingsleder. Avdelingen har et rusteam med to ruskonsulenter og en psykiatrisk sykepleier. Rusteamet er lokalisert på en annen adresse, Seterveien 3, enn Avdeling for psykisk helse og rus. I Seterveien 3 er det Åpent hus på fredager der brukere og andre aktuelle kan møte. Dovre ressurssenter er underlagt Avdeling psykisk helse og rus. Senteret skal være en sosial treningsarena med meningsfylte aktiviteter for voksne personer som har eller står i fare for å utvikle psykisk sykdom/rusrelaterte problemer. Fjerdingby distrikt og Løvenstad distrikt som yter hjemmesykepleie og praktisk bistand er underlagt Enhet for hjemmebaserte tjenester. Distriktene har egne ledere. Et Mottaks- og utredningskontor er direkte underlagt pleie- og omsorgsleder og behandler saker som gjelder praktisk bistand og hjemmesykepleie. Boenheten Norumlia som yter bo- og oppfølgingstjenester for voksne med alvorlige og langvarige psykiske lidelser er også underlagt denne enheten. Nav-kontoret fatter vedtak om midlertidig husvære.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 301009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 081209.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet, herunder 3 personer på telefon.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 101209.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige etter lov om sosiale tjenester kapittel 4.

1. Om kommunen sikrer at tiltak rettes mot alle rusmiddelavhengige, som

 • opplysning, råd og veiledning, jf sosialtjenesteloven § 4-1
 • sosiale tjenester, jf sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 a-d
 • midlertidig husvære, jf sosialtjenesteloven § 4-5
 • individuell plan, jf sosialtjenesteloven § 4-3a

2. Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

 • gis det oppfølging i behandlingsopplegg, jf sosialtjenesteloven § 6-1, 4. ledd
 • gis det nødvendige tiltak ved avslutning av et institusjonsopphold, jf sosialtjenesteloven § 6-1, 4. ledd

5. Funn

Avvik 1:

Rælingen kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige får dekket sine behov for praktisk bistand og opplæring i form av bo- og miljøarbeidertjenester.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 6-1, jf 4-3 og 4-2 bokstav a og d
 • Internkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen har ikke bolig med heldøgns omsorgstjenester til rusmiddelavhengige, og kjøper heller ikke plass i slik bolig
 • Flere rusmiddelavhengige har behov for bolig med heldøgns omsorgstjenester
 • I Ruspolitisk plan fra oktober 2005 angis tiltak for å sikre en helhetlig oppfølging av rusmisbrukere, herunder: ”Oppretting av et botilbud med døgnbemanning for rusmisbrukere med psykiatriske tilleggslidelser med dårlig boevne” og ”Utvide miljøarbeidertjenesten ved sosialtjenesten for oppfølging av rusmisbrukere med omfattende hjelpebehov."
 • I forslag til plan for Rusteamet i Rælingen kommune fra juni 2009 heter det at ”Rælingen kommune har ingen tilrettelagte boliger for rusmisbrukere og få ressurser til bo-oppfølging.” I samme plan framgår at ”I Rælingen kommune er det et fåtall rusmisbrukere som er bostedsløse og det benyttes sjelden hospits. De som i perioder er uten bolig oppholder seg stort sett rundt omkring hos venner og familie. Dette dreier seg om personer som hovedsakelig har behov for vernede botilbud eller er i akutt bolignød.” I planen uttrykkes det behov for en utvidelse av rusteamet med bl.a. en miljøarbeider: ”Ofte trenger brukere hjelp til handling/veiledning, kjøring til diverse avtaler, henting av medisiner, boveiledning o.l. Dette er tidkrevende men ofte helt nødvendig for å få til en helhetlig rehabilitering.”
 • Ved gjennomgang av 10 saksmapper var det ingen vedtak om praktisk bistand og opplæring i form av boveiledning. I mange av vedtakene var det innvilget hjelp til følge til avtaler.
 • Ingen rusmiddelavhengige har hjemmehjelp pr. d.d., bortsett fra noen få eldre over 60 år med fysiske funksjonsnedsettelser.
 • Nav-kontoret har en miljøarbeider som gir boveiledning, og som kan bistå rusmiddelavhengige etter avtale med rusteamet.
 • Kommunen har ikke et overordnet internkontrollsystem, og det er ikke et godt nok system for rapportering av svikt i tjenestene. Kommunen skal innføre styringssystemet Kvalitetslosen i 2010.

Kommentar:
Rusmiddelavhengige som har behov for praktisk bistand og opplæring etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 a, i form av hjemmehjelp/rengjøring og/eller boveiledning/ miljøarbeidertjeneste, har samme rett på denne tjenesten som andre personer med slike behov.

Muligheten for å få slike tjenester avgjøres av behovet til den enkelte, og er ikke begrenset i forhold til alder, bestemte funksjonshemninger eller diagnoser.

Etter rusreformen har spesialisthelsetjenesten fått ansvaret for tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 nr. 5. Ansvaret for heldøgns bo- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige er lagt til kommunen, jf lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 d. Kommunene må dermed ha et system som sikrer at det gis tilbud om heldøgns omsorgstjenester, enten i kommunale eller private institusjoner, når behov for slike tjenester oppstår.

Avvik 2:

Rælingen kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengiges behov for støttekontakt blir dekket.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3, jf 4-2 c
 • Internkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Ingen rusmiddelavhengige har vedtak om støttekontakt pr. d.d.
 • Ved gjennomgang av 10 saksmapper var det ingen vedtak om støttekontakt.
 • Ingen av de 10 tilsendte vedtak omhandlet støttekontakt
 • Det er forskjellige oppfatninger i organisasjonen om hvilken enhet, Nav eller Enhet for tilrettelagte tjenester, som har ansvaret for å behandle søknader om støttekontakt til rusmiddelavhengige
 • Kommunen har ikke et overordnet internkontrollsystem, og det er ikke et godt nok system for rapportering av svikt i tjenestene. Kommunen skal innføre styringssystemet Kvalitetslosen i 2010

Kommentar:
Støttekontakt etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 c, kan være et egnet hjelpetiltak for rusmiddelavhengige etter sosialtjenesteloven § 6-1. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene vil kunne innebære sosialt samvær og å følge vedkommende til ulike fritidsaktiviteter. Tyngdepunktet i rollen som støttekontakt skal imidlertid ligge på kontakt og støtte på brukerens prinsipper og etter dennes ønsker. Rusmiddelavhengige som har behov for støttekontakt har samme rett på denne tjenesten som andre personer med dette behovet. Muligheten for å få støttekontakt avgjøres av behovet, og er ikke begrenset i forhold til bestemte funksjonshemninger eller diagnoser.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Etter lov om sosiale tjenester § 2-1 skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen skal innrette seg slik at saksbehandlingen og tjenestene etter ovennevnte kapitler i sosialtjenesteloven er forsvarlige. Dette betyr at kommunen må planlegge, utføre, kontrollere og korrigere virksomhetens aktiviteter.

Rælingen kommune har ikke et fullstendig styringssystem på området for Fylkesmannens tilsyn. Kommunen har prosedyrer/rutinebeskrivelser på noen områder. Prosedyrer/ rutinebeskrivelser er en viktig del av et samlet styringssystem for å sikre lik saksbehandling og unngå vilkårlig praksis. I Rælingen kommune meldes det avvik på enkelte områder, som for eksempel vold og trusler og medisinhåndtering. Det meldes i liten grad avvik på tjenesteutøvelsen. Det meldes også avvik på ulike måter, ved å fylle ut avviksskjema og ved å gi muntlig melding til leder. I varierende grad får ansatte tilbakemelding på meldte avvik.

Kommunen er innforstått med at et mangelfullt styringssystem ikke ivaretar virksomhetens behov for å sikre forsvarlige tjenester. Fylkesmannen fikk opplyst at kommunen i 2010 skal innføre styringssystemet Kvalitetslosen.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over Rælingen kommune, kommuneadministrasjonen
 • Organisasjonskart over Rælingen kommune, Enhet for hjemmebaserte tjenester
 • Ruspolitisk plan, oktober 2005
 • Årsberetning 2008
 • Årsbudsjett for 2009 Handlingsprogram 2009 – 2012 vedtatt 171208
 • Tjenestebeskrivelse for Rustjenesten i Setervegen 3
 • Rutinebeskrivelser for Rusteamet i Rælingen kommune
 • Forslag til plan for Rusteamet i Rælingen kommune, juni 2009
 • Avsluttende prosjektrapport for Ambulerende helsetilbud for rusmisbrukere i
 • Rælingen kommune 2008
 • Arbeidsavtale engasjement for stilling som prosjektleder/sykepleier
 • Konsekvensutredning for de respektive instansene vedrørende opphør av stillingen som spesialsykepleier i Rusteamet, Rælingen kommune, i forhold til tjenesten "ambulerende helsetjenester"
 • Budsjett 2009 for Avdeling psykisk helse og rus og Avdeling Norumlia
 • Avtale om samarbeid mellom kommunal helsetjeneste i Rælingen – politiet ved lensmannen i Fet og Rælingen
 • Samarbeidsavtale mellom barnevernet og avdeling psykisk helse og rus (02.10.08)
 • Samarbeidsavtale mellom Avdeling psykisk helse og rus og Forebyggende helsetjenester i Rælingen kommune
 • Samarbeidsavtale mellom Nav Rælingen og Rælingen kommune, avdeling psykisk helse og rus  
 • Informasjonsbrosjyre om Rusteamet i Rælingen kommune
 • 10 vedtak
 • 10 individuelle planer
 • Skjema søknad om tildeling av tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 saksmapper
 • Prosjektbeskrivelse – Utvikling av organisatorisk forpliktende modell for tett samhandling for mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen det psykiske helsefeltet – et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene Skedsmo, Fet, Rælingen, Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll og Gjerdrum
 • Forslag til Prosedyrebeskrivelse individuell plan del 1 av 3 – Når behov oppdages
 • Forslag til Prosedyrebeskrivelse individuell plan del 2 av 3 – Behandling av henvendelse
 • Forslag til prosedyrebeskrivelse individuell plan del 3 av 3 – Utarbeidelse av planen og koordinators ansvar
 • Forslag til mal for Referat fra ansvarsgruppemøte/evalueringsmøte individuell plan
 • Forslag til skjema for samtykke i utarbeidelse av individuell plan
 • Forslag til mal for Invitasjon til ansvarsgruppemøte/evalueringsmøte individuell plan
 • Forslag til mal for individuell plan
 • Forslag til skjema for oversikt ansvarspersoner for individuell plan

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 301009
 • Dokumenter fra Rælingen kommune av 231109
 • Program datert 301109

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ellen Frosterød

Leder Avdeling psykisk helse og rus

X

X

X

Lasse Fure

Pleie- og omsorgsleder

X

X

X

Janne B. Frydenlund

Ruskonsulent

X

X

X

Sissel Barbakken

Saksbehandler

X

X

 

Torni Rogdo

Psykiatrikonsulent/saksbehandler

X

X

X

Unni Bjørseth X X

Nav-leder

 

X

X

Siv Feie Stevensen*

Leder enhet for tilrettelagte tjenester

 

X

 

Cecilie Storbakk*

Sosialfaglig ansvarlig, Nav

 

X

 

Bjarne Holt*

Miljøarbeider, Nav

 

X

 

Line V. Lyng

Ruskonsulent

X

   

Aina Nymoen

Psykiatrisk sykepleier

X

 

X

*telefonintervju

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Arnfinn Løvik, revisor
Marit Thorseth, revisjonsleder
Terje Hermansen, observatør