Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige

a) Opplysning, råd og veiledning

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere — praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

c) Midlertidig husvære

d) Individuell plan

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Under tilsynet ble følgende avvik påvist:

Avvik 1:

Asker kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet.

Avvik2:

Asker kommune sikrer ikke at avgjørelser fra Seksjon rustiltak om omfanget av praktisk bistand og opplæring fremgår av vedtaket.

Dato: 16. juni 2009

Karianne Arnkværn
revisjonsleder
Jeanette Kleven
revisor

 

 

Arnfinn Løvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Asker kommune i perioden 23.02.09 — 15.06.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Asker kommune har 53 756 innbyggere. Kommunen er organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer; rådmannen og resultatenhetsledere. For tiden er det 56 resultatenheter. Seksjon rustiltak er underlagt resultatenhetsleder for sosialtjenesten. Seksjonen har egen leder og består av konsulenttjenesten med 8 årsverk og Kraglund botiltak med 7 årsverk. Seksjonen har ansvaret for råd og veiledning, kartlegging, rehabilitering og oppfølging av rusmiddelavhengige. Kraglund botiltak er en døgnbemannet bolig for personer som har et alvorlig rusmiddelmisbruk og en psykisk lidelse. Botiltaket har plass til 8 personer med dobbeltdiagnoseproblematikk og har i tillegg 4 botreningsleiligheter. Beboerne har husleiekontrakt og mottar tjenester fra de ansatte ved Kraglund botiltak.

Nav kontoret fatter vedtak om midlertidig bolig. Vedtakskontoret, som er en støtteenhet, fatter vedtak etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a og c til rusmiddelavhengige som ikke mottar tjenester eller tiltak fra Seksjon rustiltak.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.02.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 19.05.09.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet  Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 20.05.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige

a) Opplysning, råd og veiledning

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-1, jf. § 2-1.

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere — praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-2 a, c og d, 4-3 jf. § 2-1 og 8-1.

c) Midlertidig husvære

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-5,jf. § 2-1 og 4-2 Det vises også til Sosialdepartementets rundskriv U-5/2003 “Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5.”

d) Individuelt plan

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester § 4-3a, samt forskrift av 23. desember 2004 om individuelt plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.

Det vises også til IS 1253 fra Sosial- og helsedirektoratet: Individuell plan 2007, Veileder til forskrift om individuelt plan.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd § 2-1 og 4-1.

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, § 2-1 og 4-1.

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (FOR 2002-12-20 nr. 1731), iverksatt 1. januar 2003 vil også være et hjemmelsgrunnlag.

5. Funn

Avvik 1:

Asker kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester m.v § 4-5 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Det er ikke boliger for akuttplasseringer i Asker kommune. I rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2011 foreslås etablering av et lavt bemannet hospitstilbud som et satsingsområde.
 • For rusmiddelavhengige brukes midlertidige boliger i Oslo uten kvalitetsavtale.
 • Asker kommune har ikke kvalitetskrav til midlertidige boliger og det foretas ikke en systematisk kvalitetssikring av disse boligene.
 • Rusmiddelavhengige kan bo i midlertidige boliger uten kvalitetssikring i flere uker.

Avvik 2:

Asker kommune sikrer ikke at avgjørelser om omfanget av praktisk bistand og opplæring fra Seksjon rustiltak fremgår av vedtaket.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester m.v § 8-1 jf 6-1 smh 4-3 og 4-2 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • I vedtak om praktisk bistand og opplæring fra Seksjon rustiltak fremgår ikke omfang av tjenesten og hva tjenesten konkret skal inneholde. Det vises til individuelt bo oppfølgingsavtale. Denne avtalen er ikke vedlagt vedtaket.
 • Vedtakene om praktisk bistand og opplæring ved Kraglund botiltak er standardisert til minimum I time pr. uke. Det har fremkommet at behovene for tjenester kan være større enn det som fremgår av vedtaket og at det ytes tjenester utover det som er innvilget i vedtak.
 • Kommunen har rutine “kort om saksbehandlingsprosessen.” Rutinen skal “sikre at saksbehandling blir utført i tråd med sosialtjenestelovens og forvaltningslovens regler, kontorets rutiner og god saksbehandlingsskikk “Det fremgår at avgjørelser om hjelpens form og innhold skal fattes som enkeltvedtak. Rutinen har ikke vært kjent og i bruk hos alle ansatte. Ledelsen har ikke et system som sikrer at rutinen blir gjort kjent for de ansatte og at ansatte følger den. Rutinen er ikke evaluert. Rutinen er imidlertid en del av en rutinehåndbok for sosialtjenesten som er under evaluering.
 • Muntlige søknader nedtegnes ikke og omfanget av ønsket hjelp fremgår ikke av sakene.

Kommentarer:
Avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal fattes i form av enkeltvedtak, jf lov om sosiale tjenester mv § 8-1. Tildeling av tjenester omfatter også omfanget og det må følgelig fremgå i enkeltvedtaket hva søkeren har fått innvilget hjelp til. Angivelse av omfanget er nødvendig for at søkeren bl.a. skal kunne vurdere om han ønsker å benytte seg av klageadgangen for å få overprøvd om innvilgede tjenester er i samsvar med det vedkommende etter loven har rett til. Likeledes er dette nødvendig for at kommunen skal kunne kontrollere at tjenester tildeles i samsvar med lovgivningen og at positive vedtak følges opp med tilsvarende tjenester.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsplan for Asker kommune
 • Organisasjonsplan for sosialtjenesten
 • Organisasjonskart for resultatområde arbeid, fritid og avlastning
 • Sosialtjenestens årsrapport 2008
 • Budsjett for Seksjon rustiltak
 • Sosialtjenestens virksomhetsplan 2009
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 — 2011
 • Stillingsbeskrivelser for seksjonsleder, sosialkonsulenter og miljøterapeuter/miljøarbeidere i Seksjon rustiltak
 • Oversikt over ansatte i Seksjon rustiltak, vedtakskontoret og Nav
 • Delegasjonsbestemmelser i Nav og sosialtjenesten
 • Rutinehåndbok for sosialtjenesten
 • Kartleggingsverktøy for Seksjon rustiltak
 • Rutiner for arbeidet i Seksjon rustiltak, herunder rutiner for:
 • mottak av klienter
  oppfølging
  behandling og rehabilitering av rusmiddelavhengige personer
  institusjonsbehandling for rusmisbrukere
  individuell plan/oppdatert IP (referat fra ansvarsgruppemøte)
  arbeid med rusmisbrukeres pårørende
  avslutning av klientsaker
 • Informasjon om og mal for individuell plan
 • Serviceerklæring for Kraglund botiltak
 • Serviceerklæring for råd, veiledning og støttetiltak til rusmiddelavhengige
 • Mal for fritak fra taushetsplikt
 • 15 vedtak på tjenester etter lov om sosiale tjenester m.v kapittel 4 og 5.
 • 9 individuelle planer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 18 saksmapper
 • Oversikt over resultatenhetene i Asker kommune
 • Søknadsskjema for Kraglund botiltak
 • Mai for booppfølgingsavtale ved Kraglund botiltak
 • Rutiner for inntak, individuell booppfølging og utflytting fra Kraglund botiltak
 • Mal for individuell boligoppfølging fra Seksjon rustiltak

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 23.02.09
 • Dokumenter fra Asker kommune, oversendt 02.04.09 og 30.04.09
 • Program for tilsynet, datert 05.05.09.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bente Hildre

Seksjonsleder, seksjon rustiltak

X

X

X

Paal Angerman

Sosialkonsulent, seksjon rustiltak

X

X

X

Monica Drangevåg

p>

Teamleder, Kraglund botiltak

X

X

X

Margit N. Willoch

Sosialkonsulent, Nav Asker

X

X

X

Tore Svendsgaard

Leder Nav Asker

X

X

X

Marianne Røed

Konsulent, vedtakskontoret

X

X

X

Liv T. Aronsen

Sosialkonsulent, seksjon rustiltak

X

X

 

Kari Madssen

Resultatenhetsleder for sosialtjenesten

X

X

X

Rigmor Hartvedt

Avdelingsleder, Nav Asker

X

 

X

Anne Lise Barø

Sosialkonsulent, seksjon rustiltak

X

 

X

Lena Gulbrandsen

Sosialkonsulent, seksjon rustiltak

X

   

Rune Arnestad

Sosialkonsulent, seksjon rustiltak

X

 

X

Carl Grydeland

Sosialkonsulent, seksjon rustiltak

X

   

Trude Hauge

Sosialkonsulent, seksjon rustiltak

X

   

Vigdis H. Huse

Fagansvarlig sosial, Nav Asker

   

X

Sten R. Bjørnstad

Økonomisk rådgiver, sosialtjenesten

   

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Karianne Arnkværn, revisjonsleder
Arnfinn Løvik, revisor
Jeanette Kleven, revisor