Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
Innledning
Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Gjennomføring
Hva tilsynet omfattet
Funn
Regelverk
Dokumentunderlag
Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte i perioden 19.02.09 - tilsyn med Vestby kommunes tjenestetilbud til rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven kap. 4.

Tilsynet ble gjennomført på to områder med utgangpunkt i følgende myndighetskrav:

Område 1:

Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

a) Opplysning, råd og veiledning

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

c) Midlertidig husvære

d) Individuell plan

Område 2:

Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Det ble under tilsynet avdekket 3 avvik.

Avvik 1

Vestby kommune sikrer ikke at sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak følges ved tildeling av bo- og miljøarbeidertjenester og individuell plan til rusmiddelmisbrukere.

Avvik 2

Vestby kommune sikrer ikke at rusmiddelmisbrukeres rett til individuell plan blir ivaretatt.

Avvik 3

Vestby kommune sikrer ikke at alle rusmiddelmisbrukere får iverksatt bo- og miljøarbeidertjenester ved ferier og annet fravær.

Dato: 11.06.09

Arnfinn Løvik
revisjonsleder
Marit Thorseth
revisor

 

 

Jeanette Kleven
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Vestby kommune i perioden 19.02.09 - 11.06.09 gjennomført av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler de avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vestby kommune har vel 14.000 innbyggere. Vestby kommune er organisert i 10 resultatområder i tillegg til sentraladministrasjonen. Ett av resultatområdene er Rehabilitering, som bl.a. yter praktisk bistand og opplæring/miljøarbeid i egen bolig, dagtilbud, hjelp til fritids-/sosiale aktiviteter – støttekontakt, bistand til mennesker med rusproblemer, utarbeidelse og veiledning i forhold til individuell plan, samt tildeling av plass på institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester. Sosialseksjonen er underlagt resultatområdet Rehabilitering. Nav Vestby etableres 3. kvartal 2009, og prosjektleder Nav har deltatt på åpningsmøte og sluttmøte. Rusforebyggende tiltak vil være en del av de kommunale tjenestene i Nav. Kommunen har organisert et eget rusteam som en del av sosialseksjonen med 3,5 stillingshjemler. Sosialseksjonen er delegert myndighet til å fatte vedtak om bl.a. hjelpetiltak og særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere, midlertidig husvære, booppfølging, og koordineringsansvar og oppfølging av individuell plan. Underlagt resultatområde Rehabilitering er også Forvaltningsenheten, som bl.a. fatter vedtak om støttekontakt. Kommunen har krisebolig med 4 enheter, og som disponeres av sosialseksjonen.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.02.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16.04.09.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 17.04.09.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om og i tilfelle hvordan kommunen sikrer at relevante tjenester etter kapittel 4 gjøres tilgjengelig for og ytes rusmiddelmisbrukere. Innenfor sosialtjenestelovens rammer for tilsynet er det de sentrale oppgavene kommunen skal ivareta overfor rusmiddelmisbrukere etter kapittel 4 og § 6-1 som er vektlagt.

Tilsynet omfattet to områder som samlet ville kunne avdekke om kommunen hadde en forsvarlig praksis i forhold til å sikre rusmiddelmisbrukere tilbud om tjenester hjemlet i §§ 4-1, 4-2, 4-3a og 4-5 i sosialtjenesteloven, samt sikring av nødvendige tjenester under og etter rehabiliteringstiltak, jfr. §§ 2-1 og 6-1.

Område 1:

Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

a) Opplysning, råd og veiledning

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-1, jfr. § 2-1

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. §§ 4-2 a, c og d, 4-3 jfr. §§ 2-1 og 8-1

c) Midlertidig husvære

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-5, jfr. §§ 2-1 og 4-2.

Det vises også til Sosialdepartementets rundskriv U–5/2003 ”Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5.’

d) Individuell plan

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester § 4-3a, samt Forskrift av 23. des. 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.

Det vises også til IS 1253 fra Sosial- og helsedirektoratet: Individuell plan 2007, Veileder til forskrift om individuell plan.

Område 2:

Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 6-1 fjerde ledd, jfr. første ledd, §§ 2-1 og 4-1.

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 6-1 fjerde ledd, jfr. første ledd, §§ 2-1 og 4-1.

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (FOR 2002-12-20 nr. 1731), iverksatt 1. januar 2003 vil også være et hjemmelsgrunnlag.

Funn

 

Avvik 1

Vestby kommune sikrer ikke at sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak følges ved tildeling av bo- og miljøarbeidertjenester og individuell plan til rusmiddelmisbrukere

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3, jfr. 4-2a, 4-3a og 8-1.

Avviket bygger på:

 • Ansatte har ikke fått nødvendig opplæring i saksbehandling av søknader om sosiale tjenester og arbeidet med individuell plan
 • Det foreligger ingen plan for systematisk opplæring
 • Det fattes ikke vedtak til alle rusmiddelmisbrukere som mottar bo- og miljøarbeidertjenester fra kommunens rusteam
 • De vedtakene om bo- og miljøarbeidertjenester som fattes fyller ikke sosialtjenestelovens krav til enkeltvedtak. Det fremgår ikke av vedtakene omfang av tjenesten og hva tjenesten konkret skal inneholde. Vedtaksperiodens lengde fremgår heller ikke.
 • Det fattes ikke vedtak i samsvar med sosialtjenestelovens krav om rett til å få utarbeidet individuell plan
 • Kommunen har rutiner for saksbehandling datert 01.12.03. Denne synes å være knyttet opp mot sosialtjenestelovens kapittel 5 og er ikke innrettet mot behandling av søknader om sosiale tjenester etter kapittel 4.
 • Kommunen behandler ikke alltid muntlige søknader om sosiale tjenester fra rusmiddelmisbrukere

Avvik 2

Vestby kommune sikrer ikke at rusmiddelmisbrukeres rett til individuell plan blir ivaretatt

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester § 4-3 a
 • Forskrift av 23. des 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

Avviket bygger på:

 • I kommunens virksomhetsplan for 2008 fremgår det at: ”ressurser er ikke i samsvar med behov for individuelle planer.” Videre at : ”utfordringene fremover blir å prioritere ressurser og gi ansatte kompetanse i arbeidet med individuell plan.”
 • Under revisjonen fremkom det at arbeidet med individuell plan ikke er et prioritert område i kommunen
 • Ansatte har ikke fått opplæring i bruk av individuell plan
 • Kommunen har ikke skriftlige rutiner/prosedyrer for arbeidet med individuell plan
 • Det gis ikke systematisk informasjon om retten til individuell plan
 • Det drives ikke systematisk motivasjonsarbeid overfor den enkelte rusmiddelmisbruker i forhold til bruk av individuell plan
 • Det fremgår av årsmelding for 2008 at sosialtjenesten har 41 rusklienter og at 5 av disse har individuell plan
 • Under revisjonen fremkom det at av 50 rusmiddelmisbrukere er det utarbeidet mellom 10-15 individuelle planer de siste 3 årene
 • De fleste individuelle planene er mangelfulle når det gjelder krav til planens innhold

Avvik 3

Vestby kommune sikrer ikke at alle rusmiddelmisbrukere får iverksatt bo- og miljøarbeidertjenester ved ferier og annet fravær

Brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3, jfr. 4-2 a

Avviket bygger på:

 • Rusmiddelmisbrukere i kommunen får ikke alltid innvilgede bo- og miljøarbeidertjenester ved ferier, sykdom og annet fravær
 • Kommunen har ikke tilstrekkelig beredskap slik at rusmiddelmisbrukernes krav på bo- og miljøarbeidertjenester alltid blir oppfylt ved ansattes fravær
 • Det er ikke samarbeid mellom sosialtjenesten v/rusteamet og den ordinære hjemmetjenesten som kan sikre nødvendige tjenester til rusmiddelmisbrukere under ferieavvikling, sykefravær og lignende

Regelverk

 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sosialtjenesteloven)
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 23. desember 2004 nr. 1837
 • forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene av 27. juni 2003 nr. 792

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding for sosialseksjonen 2008
 • Budsjettoversikt, midler til rusmiddeltiltak
 • Politisk handlingsplan for rusomsorg Vestby kommune 2008-2013
 • Forenklet handlingsplan for rusomsorg Vestby kommune 2007-2012
 • Virksomhetsplan for rehabiliteringsavdelingen 2008
 • Organisasjonskart for rehabiliteringsavdelingen 2009
 • 3 stillingsbeskrivelser for de som jobber i rusteamet
 • Ansatte i rusteamet
 • Beskrivelse av forvaltningsenheten
 • Ansatte i sosialsekjsonen
 • Resultatområde Rehabilitering. intern delegasjon
 • Rutinebeskrivelser for opplysning, råd og veiledning, tildeling av tjenester, oppfølging under behandling
 • Husordensregler for Sånergrenda 16. Leiekontrakt
 • Serviceerklæring for sosialtjenesten
 • 10 enkeltvedtak om tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven kap 4
 • 5 individuelle planer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 saksmapper
 • 6 individuelle planer

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn av 19.02.09
 • Dokumenter fra Vestby kommune 27.03.09
 • Program datert 02.04.09
 • Diverse E-mailer om den praktiske gjennomføringen

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Trine Dreyer

Rehabiliteringssjef

X

X

X

Susanne Lindaas

Seksjonsleder

X

X

X

Anita Ravna

Enhetsleder, Nav

X

 

X

Heidi M. Sørensen

Ruskonsulent

X

X

X

Stein Roger Jørgensen

Rehabiliteringskoordinator

X

X

 

Bodil Helene Solli

Sosialkonsulent

X

X

X

Aina Hagen

Sosialkonsulent

X

X

X

Cecilie Sæterhagen

Miljøterapeut

X

X

X

Bjørg Huseby

Miljøterapeut

X

   

Cathrine Lindberg

Konsulent

X

 

X

Hilde Holden

Økonomisk rådgiver

   

X

Fra fylkesmannen deltok:
Rådgiver Marit Thorseth, revisor
Rådgiver Jeanette Kleven, revisor
Seniorrådgiver Arnfinn Løvik, revisjonsleder<