Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.  

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:  

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige 

a) Opplysning, råd og veiledning

b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere —praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

c) Midlertidig husvære

d) Individuell plan  

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering  

a) Oppfølging i behandlingsopplegg

b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold  

Under tilsynet ble følgende avvik påvist:  

Avvik 1:

Skedsmo kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet.  

Dato: 18.01.10 

Arnfinn Løvik
revisjonsleder
Marit Thorseth
revisor

 

Grete Nanna Finstad
revisor

 

 

Innledning

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.  

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:  

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.  

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skedsmo kommune har 46 668 innbyggere. Kommunen er organisert i 4 fagsektorer direkte under rådmannen, hvorav en er sektor for helsevern og sosiale tjenester hvor avd. psykisk helse og rus er underlagt. Denne avdelingen har hovedansvaret for tjenester til rusmiddelavhengige etter lov om sosiale tjenester kapittel 4. Rusteamet, inkludert boveiledertjenesten, samt Salerudveien boliger, har hovedansvaret for oppfølging av rusmiddelavhengige. Rusteamet ble samorganisert med de psykiske helsetjenestene fra 01.03.09, i sammenheng med at sosialkontoret organisatorisk ble en del av Nav-kontoret.

Salerudveien boliger utgjør 18 leiligheter for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, og 5 av leilighetene er forbeholdt rusmiddelavhengige. Nav-kontoret er ansvarlig for tildeling av midlertidige boliger. Tjenestekontoret, som også er en avdeling under sektorsjef, fatter vedtak om støttekontakt og praktisk bistand. 

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.10.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.  

Åpningsmøte ble avholdt 01.12.09.  

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.  

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.  

Sluttmøte ble avholdt 03.12.09. 

Hva tilsynet omfattet  

Område 1:  

 • Tjenester rettet mot alle rusmiddelavhengige
 • a) Opplysning, råd og veiledning 
  Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-1, jf. § 2-1. 
  b) Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere — praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon  
  Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. §§ 4-2 a, c og d, 4-3 jf. §§ 2-1 og 8-1.  
  c) Midlertidig husvære  
  Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-5, jf. §§ 2-1 og 4-2  
  Det vises også til Sosialdepartementets rundskriv U-5/2003 "Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5."  
  d) Individuell plan  
  Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester § 4-3a, samt forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. 
  Det vises også til IS 1253 fra Sosial- og helsedirektoratet: Individuell plan 2007, Veileder til forskrift om individuell plan.  

Område 2:  

 • Tjenester overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering
 • a) Oppfølging i behandlingsopplegg
  Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd §§ 2-1 og 4-1.
  b) Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold
  Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv § 6-1 fierde ledd, jf. første ledd, §§ 2-1 og 4-1.  
  Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (FOR 2002-12-20 nr. 1731), iverksatt 1. januar 2003 vil også være et hjemmelsgrunnlag.

Funn  

Avvik 1:

Skedsmo kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet  

Brudd på følgende myndighetskrav:  

 • Lov om sosiale tjenester mv § 4-5
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4
 • Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5,
 • U/5-2003 fra Sosialdepartementet 

Avviket bygger på følgende funn:  

 • Det er ikke egne boliger for akuttplasseringer i Skedsmo kommune.
 • For rusmiddelavhengige benyttes pensjonat/hospits i Nes kommune (Gorolund) og Eidsvoll kommune (Dal bosenter).
 • Det er ikke inngått kvalitetsavtale med tilbudene.
 • Dal bosenter er besøkt av sosialtjenesten, nå Nav, men det er ikke gjennomført tilsyn i henhold til kvalitetskravene i U-512003.  
 • Kommunen har ikke egne kvalitetskrav til boliger som benyttes overfor rusmiddelavhengige, dog slik at personer som må skjermes fra rus får tilbud om hotellopphold i nærmiljøet.
 • Ingen fra Skedsmo kommune skal plasseres akutt i Oslo.  
 • Det er utarbeidet prosedyre i kommunens kvalitetshåndbok —Nivå 1. Prosedyren skal sørge for at sektoren får helhetlig oversikt over situasjoner der utførelsen av tjenester ikke har vært i tråd med fastsatte krav, at man behandler avvik på en slik måte at sektoren kan lære av egne erfaringer, samt at prosedyrer kan tilpasses og utvikles i tråd med erfaringene. Denne rutinen er mangelfullt implementert innen deler av organisasjonen.
 • Det rapporteres i varierende grad om eventuell svikt i tjenesteutøvelsen.

Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunen har prosedyrer for håndtering og oppfølging av avvik, men prosedyren var ikke like godt kjent i hele organisasjonen. Kommunen har mangler i internkontrollen i den praktiske hverdagen, men tjenestene synes ivaretatt ved tett dialog og møtevirksomhet. Det er utarbeidet et kvalitetssystem med 3 nivåer. Kommunen har kvalitetshåndbok med ulike prosedyrer, samt har gjennomført brukerundersøkelse knyttet til området for tilsynet.

Regelverk  

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:  

 • Årsberetning 2008 for Skedsmo kommune
 • Forslag til budsjett for rusteamet og Salerudveien boliger for 2010, med følgenotat
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2007, med referat fra behandling i kommunestyret 05.09.07
 • Virksomhetsplan 2008 for rustjenesten og forslag til 3 handlingsplanmål og årsmål for 2010
 • Organisasjonskart for sektor helsevern og sosiale tjenester
 • Organisasjonskart for Avd. for psykisk helse og rus, med beskrivelse av tjenesteområder
 • Mal for utarbeidelse av stillingsbeskrivelser i sektoren
 • Oversikt over personell i rusteamet og Salerudveien boliger
 • Delegasjonsfullmakt
 • Rutiner for rusteamet i Skedsmo, aktuelle prosedyrer og retningslinjer
 • Informasjonsmateriell vedr. rusteamet og boveiledertjenesten
 • 10 vedtak om tildeling av tjenester etter lov om sosiale tjenester kap. 4
 • 4 individuell planer og 3 tiltaksplaner

Følgende dokumenter ble ettersendt på anmodning:

 • 3 vedtak fra Tjenestekontoret ang. støttekontakt
 • Administrativ organisering og organisasjonskart med oversikt over de ulike tjenesteområdene under sektor for helsevern og sosiale tjenester
 • Oversikt over ansatte ved Tjenestekontoret, Avdeling for hjemmetjenester og Nav-kontoret.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Prosedyre vedr. rapportering og behandling av avviksmeldinger
 • Saksbehandlingsrutiner — ottak av henvendelser og behandling av søknad om tjenester
 • Prosedyre vedr. tildeling av kommunal bolig
 • Prosedyre for tverrfaglig arbeid med individuell plan i Skedsmo kommune
 • Oversikt over koordinerende enhet
 • Brukerundersøkelse — vd. for psykisk helse og rus — 2009
 • Ulike prosedyrer fra kvalitetshåndbok, bla. i forhold til LAR, gravide rusavhengige, bruk av tvang og legemiddelhåndtering

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 26.10.09
 • Dokumenter fra kommunen oversendt 16.11.09 og 23.11.09
 • E-mailer vedr. gjennomføringen av tilsynet
 • Program for tilsynet datert 20.11.09

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.  

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Trine Wikstrøm P>

Sektorsjef

x

x

x

Arild Hammerhaug

Konst. avd.sjef

x

x

x

Kristine Fasting

Avd.leder/ruskons.

x

 

x

Ingvild Aas Karlstad

Boveileder

x

x

x

Erik Holm

Pleiemedhjelper

x

x

x

Per Gjertsen

Avd.sjef

x

x

 

Else-Marie Grønlien

Avd.leder

x

x

x

Aud Rossow

Fagleder

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok: 
Arnfinn Løvik, revisjonsleder
Marit Thorseth, revisor
Grete Nanna Finstad, revisor