Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 15. juli 2010 — 21. oktober 2010 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved psykologspesialistpraksis. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de områdene tilsynet omfattet. Tilsynet omfattet:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Ved dette tilsynet ble det ikke konstatert avvik. Det ble gitt 2 merknader.

Merknad 1:

Avtalespesialisten har potensiale for forbedring når det gjelder kartlegging og vurdering av selvmordsfare.

Merknad 2:

Avtalespesialisten har potensiale for forbedring når det gjelder samhandling med fastlege/annen henvisende lege.

Dato: 21. oktober 2010

Kirsti Haakens
revisjonsleder
  Nina Cecilie Dybhavn
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med psykologspesialist i perioden 15. juli 2010 — 21. oktober 2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår i et regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern som helsetilsynet i fylkene i helseregion Sør-Øst fører i 2010.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten flnner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykologspesialisten har siden februar 2009 hatt 100 % driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF med normtall på 1050 konsultasjoner pr. år. Det fremgår av avtalen at han hovedsakelig skal arbeide med barn og ungdom, men også med voksne, par og familier. De fleste av de henviste pasientene har vært voksne. Han har siden februar 2009 drevet praksis i de aktuelle lokalene. Flere psykologspesialister og psykiatere har kontor i samme bygg. Det er ikke samarbeid mellom praksisene om driften og for tiden heller ikke strukturert faglig samarbeid. Praksisen har ikke hjelpepersonell. Til journaldokumentasjon benyttes PsykBase online.

Psykologspesialisten ble autorisert psykolog i 1989. Han ble godkjent spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 1997 og har senere fått fornyet spesialistgodkjenningen hvert 5. år. Han benytter flere psykologiske metoder og velger mellom disse i forhold til hva han mener er riktig for den enkelte klient, par eller familie. Han arbeider med varierte problemstillinger, men mange av pasientene har angst og depresjon. Han driver også en del par- og familiebehandling.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15. juli 2010. Oversikt over dokumenter spesialisten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 8. september 2010.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i avtalepraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik på de områdene som var underlagt tilsyn. Det ble gitt 2 merknader.

Merknad 1:

Avtalespesialisten har potensiale for forbedring når det gjelder kartlegging og vurdering av selvmordsfare.

Merknaden bygger på følgende:

 • Det ble ikke systematisk gjort kartlegging av selvmordsrisiko ved utredning av pasienter med depresjon.
 • Ved vurdering av selvmordsrisiko ble kjente risikofaktorer for selvmord ikke systematisk etterspurt.
 • Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511) var ikke kjent.

Merknad 2:

Avtalespesialisten har potensiale for forbedring når det gjelder samhandling med fastlege/annen henvisende instans.

Merknaden bygger på følgende:

 • Spesialisten sendte ikke epikrise til fastlege/henvisende instans når pasienter sluttet eller uteble fra behandlingen over lang tid.
 • Ved gjennomgang av pasientjournaler ble det ikke funnet svar på henvisninger til henvisende lege. Spesialisten bekreftet i intervjuet at det ikke hadde vært praksis å gi tilbakemelding til henvisende lege når søknad var vurdert eller når utredning/behandling ble startet, men opplyste at han nylig hadde begynt å besvare henvisningene.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til daglig drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av individuell avtale mellom spesialisten og Helse Sør-Øst RHF
 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil
 • Kopi av helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til Norsk Pasientregister for 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet i 2009
 • 5 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Alle mottatte henvisninger på pasienter tatt inn til utredning/behandling i 2009/2010

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 15. juli 2010
 • Telefonisk melding om tilleggsopplysninger fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus 31. august 2010
 • Dokumentoversendelser av 31. juli og 31. august 2010 fra spesialisten
 • Programbrev av 1. september 2010

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Fagrevisor, avtalespesialist i psykologi Inger Anita Brynestad
Observatør, rådgiver/jurist Grete Kristin Nielsen, HeIsetilsynet i Oslo og Akershus