Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har gjennomført systemrevisjon ved Bergertoppen avlastning i perioden 07.09.2010 – 17.11.2010

Dette er en oppfølging av tilsynet som ble gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i perioden 17.02.09 – 30.06.09. Med bakgrunn i de avvikene som da ble avdekket, har vi ved dette tilsynet valgt ut områder som kan få store konsekvenser for barna hvis det svikter:

 • Pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes behov, herunder kompetanse, bemanning og opplæring
 • Legemiddelhåndtering

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader ved tilsynet.

Dato: 17. november 2010

Seniorrådgiver Gudny Fløttum
revisjonsleder

Rådgiver Ingrid Engstad Risa
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bergertoppen avlastningsbolig, Nesodden kommune i perioden 07.09.2010 – 17.11.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bergertoppen avlastningsbolig er en institusjon som tilbyr avlastning til familier med funksjonshemmede barn og ungdom. En boenhet ligger i samme hus. Det er fem store rom i avlastningsdelen i tillegg til store fellesarealer. For tiden har de 12 barn til avlastning. Det er aldri mer enn fem barn der samtidig.

Det ble ansatt ny daglig leder 1. september 2010. Hun er sykepleier. I tillegg er det ansatt 3 sykepleiere og en vernepleier i 50% stilling.

Avlastningsboligen bruker fagsystemet CosDoc og opplysninger i barnas mapper blir nå overført til elektronisk journal.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.09.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 18.10.10.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 18.10.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunen sikrer at barna får dekket sine behov for helsetjenester innenfor områdene:

Pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes behov

 • Om kommunen sørger for nødvendig helsefaglig kompetanse.
 • Mottak av informasjon om medisinsk behandling og avklaring av ansvars- og oppgavefordeling.
 • Utføring av nødvendig pleie- og omsorgstiltak.

Legemiddelhåndtering

 • Hvordan legemiddelhåndteringen er organisert og planlagt.
 • Hvordan virksomheten mottar medikamenter og registrerer barnets legemiddelbruk ved ankomst til boligen.
 • Hvordan virksomheten istandgjør og utdeler legemidler.
 • Hvordan virksomheten sørger for informasjonsflyt og endring av legemiddelbehandling ved legevaktsbesøk og sykehusopphold.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik fra lov eller forskrift.

6. Regelverk

 • Tilsynsloven
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Internkontrollforskriften
 • Kvalitetsforskriften
 • Legemiddelhåndteringsforskriften

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Stillingsbeskrivelser for daglig leder, miljøterapeut og sykepleier fra 2000
 • Turnusplan, oversikt over ansatte med navn og stillingsstørrelse.
 • Oversikt over gjennomført opplæring i 2009 og 2010
 • Opplæringsplan/kompetanseplan
 • Aktuelle prosedyrer /retningslinjer innenfor området for tilsynet
 • Avviksmeldinger siste året
 • Oversikt over klager/ bekymringsmeldinger siste året
 • Eksempel på en aktivitetsplan for et barn

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsynet i brev av 07.09.10
 • Oversendelse av dokumentasjon, mottatt 06.10.10
 • Program ble sendt 12.10.10

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Helsetilsynet deltok:
Gudny Fløttum, seniorrådgiver/sykepleier – revisjonsleder
Ingrid Engstad Risa, rådgiver/jurist – revisor
Trine Grøslie Stavn, rådgiver/jurist- revisor