Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samarbeid med Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomført systemrevisjon ved Røverstien barnebolig i perioden 17.06.2010 – 07.10.2010.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Sosiale behov
 • Ernæringsbehov hos barn med særlige ernæringsmessige utfordringer
 • Pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes behov
 • Legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader innen de reviderte områdene.

Dato: 7.10.2010

Ingrid Engstad Risa
revisjonsleder

Gudny Fløttum
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Røverstien barnebolig i perioden 17.06.2010 -07.10.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Røverstien ble åpnet i 1992. Røverstien er en barne- og avlastningsbolig til 8 barn i alderen 0-18 år med store sammensatte funksjonshemninger. Barna har alt fra 50 til 100 % avlastning. Boligen har to stuer og alle barna har eget soverom. Rundt boligen er det en stor hage med blant annet huske og trampoline.

Personalgruppen ved Røverstien er stor og tverrfaglig sammensatt. Stor sett er det ett personell per barn. Om natten er det en våken og en hvilende vakt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.06.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 31.08.2010.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Røverstien barnebolig 31.08.2010.

Sluttmøte ble avholdt 2.09.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunen sikrer at barn i barneboligen får dekket sine behov for helse- og sosialtjenester innenfor fem ulike områder.

Vi undersøkte blant annet hvorvidt Bærum kommune og boligen planlegger og gjennomfører tiltak for å dekke barnas sosiale behov, herunder om tjenesteytingen er tilpasses barnets kommunikasjonsferdigheter

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av ernæringsbehov hos barn med særlige ernæringsmessige utfordringer, herunder om de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om barnas ernæringsbehov, og om måltidene planlegges og gjennomføres etter barnets behov.

Tilsynet omfattet også om pleie- og omsorgstilbudet var tilpasset den enkeltes behov. Vi så på hvorvidt boligen og kommunen vurderer behov for helsehjelp og sørger for nødvendig helsefaglig kompetanse. Dette innbærer også at boligen mottar informasjon om medisinsk behandling, avklarer ansvars- og oppgavefordeling og utfører nødvendig pleie- og omsorgstiltak.

Tilsynet undersøkte videre legemiddelhåndtering i boligen. Vi så blant annet på hvordan virksomheten organiserer og planlegger legemiddelhåndtering. I tillegg undersøkte vi hvordan virksomheten mottar medikamenter og registrerer barnets legemiddelbruk ved ankomst til boligen, samt hvordan virksomheten istandgjør og deler ut legemidler. Vi undersøkte også om virksomheten sørger for informasjonsflyt og sikrer at endring av legemiddelbehandling ved legevaktsbesøk og sykehusopphold følges opp.

Det siste tema for tilsynet var hvorvidt kommunen planlegger og gjennomfører tiltak som gjør boligen fysisk tilrettelagt for barnas behov.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik, eller gitt merknader.

6. Regelverk

 • Sosialtjenesteloven
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rådmannens mål for 2010
 • Pleie og omsorg mål for 2010
 • Resultatavtale, Anne Austveg, 2010
 • Målekart, Anne Austveg, 2010
 • Handlingsplan Røverstien 2010
 • Opplæringsplan Røverstien 2010
 • Informasjon om opplæring av nyansatt
 • Generelt opplæringshefte for Røverstien
 • Internt opplæringshefte for Røverstien
 • Liste over hvilke ansatte som har fått opplæring i forhold til hvilke barn
 • Organisasjonskart over Rådmannens ledergruppe
 • Organisasjonskart over Pleie og omsorg
 • Stillingsbeskrivelse for tjenesteleder
 • Stillingsbeskrivelse for avdelingsleder
 • Stilling for miljøarbeider
 • Stillingsoversikt
 • Turnus 2009
 • Turnus fra 1.09.2010
 • Prinsipper for bemanning
 • Internkontrollsystemet i Pleie- og omsorg
 • Kopi av forsiden på internkontrollpermen til Røverstien
 • Oppgaver og ansvarsfordeling på Røverstien
 • Revisjonsrapport for Røverstien fra vår 2007
 • Dokumentasjon på Røverstien. Kort beskrivelse av hvordan de gjør det på Røverstien
 • Prosedyrer innenfor ernæring og pleie og omsorg
 • Prosedyre for legemiddelhåndtering
 • Oversikt over ansatte på Røverstien med fullmakt til å dele ut legemidler
 • Interne rutiner for administrering av medikamenter
 • Saksmappe for hvert enkelt barn

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Avviksperm
 • Interkontrollperm
 • 3 mapper
 • Kontaktbok
 • Medisinoversikt

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel sendt 17.06.2010
 • Program sendt 17.08.2010
 • Diverse telefoner og mail korrespondanse

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Ingrid Engstad Risa, jurist – revisjonsleder
Gudny Fløttum, sykepleier – revisor
Inger Bøvre, jurist/vernepleier – revisor
Grete Kristin Nielsen, jurist – observatør