Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 5.mai 2011 der vi ba om 20 saker der formålet var avlastning til eldre.

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter lov om sosiale tjenester eller om avlastning var en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Tilsynet har blitt ivaretatt ved et team i vår avdeling. Temaet har bestått av Marit Kufaas, Marit Thorseth, Gunn M. Rolland og Grete N. Finstad.

Dette tilsynet er som nevnt et stikkprøvetilsyn og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

I forbindelse med gjennomgangen har vi samtidig vurdert om det er tatt egenbetaling for avlastningsopphold og om søker er innvilget rett tjeneste; avlastning eller korttidsopphold.

Fra Asker kommune mottok vi 11 saker om avlastningsopphold og 9 saker om korttidsopphold.

Ut fra mottatt dokumentasjon finner Fylkesmannen at kommunens saksbehandling er i tråd med gjeldende regelverk og at det er tatt gode faglige vurderinger.

Vi avslutter med dette stikkprøvetilsynet i Asker kommune.

21.12.11

Med hilsen

Grete Finstad
seksjonssjef

Marit Kufaas
seniorrådgiver

 


Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi: Statens Helsetilsyn