Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 1.4.20 Il der vi ba om å få tilsendt 20 saker der formålet var avlastning til eldre.

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter lov om sosiale tjenester eller om avlastning var en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Tilsynet har blitt ivaretatt ved et team i vår avdeling. Temaet har bestått av Marit Kufaas, Marit Thorseth, Gunn M. Rolland og Grete N. Finstad.

Dette tilsynet er som nevnt et stikkkprøvetilsyn og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

I forbindelse med gjennomgangen har vi samtidig vurdert om det er tatt egenbetaling for avlastningopphold og om søker er innvilget rett tjeneste- avlastning eller korttidsopphold.

Fra Nittedal kommune mottok vi 10 saker om avlastning og 10 saker om korttidsopphold. Sakene gjelder for 16 personer.

Resultatet av gjennomgangen av de tilsendte sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

1. Utredningsplikten § 17, herunder brukermedvirkning

Av 10 saker om avlastning fant Fylkesmannen at i 7 av sakene var brukermedvirkningen ikke godt nok ivaretatt. Omsorgsyter var hørt i alle sakene og fikk uttrykke sine synspunkter, men i bare 3 av sakene har vi funnet spor av at den hjelpetrengende er hørt.

Av 10 saker om korttidsopphold fant vi at kravet om brukermedvirkning ikke var ivaretatt i 4 saker. Som i sakene om avlastning var omsorgsyter hørt i alle sakene, men i 4 saker har vi ikke funnet spor av at den hjelpetrengende er hørt.

Mange hjelpetrengende er demente, de har alzheimer, dårlig hukommelse og er glemske. Fylkesmannen mener likevel at hjelpetrengende skal informeres og høres. Om det ikke er mulig å nå fram til vedkommende, må dette gå fram av saksdokumentene.

I 3 av 10 saker om korttidsopphold vurderer Fylkesmannen på grunnlag av saksdokumentene at rett tjeneste er avlastning. Vi viser til at utgangspunktet er at avlastning gis ut fra omsorgsyter behov, mens korttidsopphold innvilges på bakgrunn tjenestemottakers behov.

Ut over dette fant vi utredingen og behovskartleggingen forsvarlig.

2. Individuell vurdering, jf. lov om sosiale tjenester § 4-3 jf. § 4-2 b, forvaltningslovens kap. IV og V, jf. lov om sosiale tjenester § 8-1

Fylkesmannen fant at alle 20 sakene var konkret og individuelt vurdert.

3. Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang jf. fvl. § 23

I alle 20 sakene mener vi at forvaltningslovens krav til vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon er ivaretatt.

4. Egenbetaling, jf. forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Ikke i noen av sakene er det krevet betaling for avlastning.

Som det fremgår av oversikten er det påvist forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk.

Punkter til oppfølging:

  1. Brukermedvirkning, jf. forvaltningsloven § 17, pasientrettighetsloven § 3-1, sosialtjenesteloven § 8-4 og kvalitetsforskriften § 3 første ledd.
  2. Utredning- behovskartlegging- rett tjeneste, jf. forvaltningsloven § 17, sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 b

Fylkesmannen vil be om at kommunen gir en nærmere redegjørelse for hvordan dere vil følge opp de punktene som er listet opp ovenfor. Kommunen må rette opp saksbehandlingen på en slik måte at det gir varig endring og slik at saksbehandlingen blir i samsvar med lov og forskrift.

Fylkesmannen ber om en slik redegjørelse innen 15. februar 2012.

21.12.2011

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør  

Grete Finstad
seksjonssjef

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi: Statens Helsetilsyn