Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tilsynsområde 1

 • Om Rælingen kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d.

Det ble ikke gitt avvik eller merknader på dette området.

Tilsynsområde 2

Om Rælingen kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A benyttes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakere.

Det ble ikke gitt avvik eller merknader på dette området.

Dato: 24.08.11

Linn Kvinge
revisjonsleder

Øivind Pedersen og Jeanette Kleven
revisorer

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Rælingen kommune i perioden 21.02.11 – 24.08.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Rælingen kommune ligger i Akershus fylke og har 16.045 innbyggere (per 01.04.11). Administrativt er kommunen organisert som en tonivåmodell med rammestyring og selvstendige tjenesteproduserende enheter i direkte linje under rådmannsnivå.

Enhet for tilrettelagte tjenester har hovedansvaret for å tildele og utføre alle tjenester etter sosialtjenesteloven til personer med utviklingshemning. Enheten omfatter blant annet Rælingen aktivitetssenter, Bjørnholthagan boliger, Hauger boliger og Buholen boliger m/avlastning. Enhetsleder for tilrettelagte tjenester er utpekt som overordnet faglig ansvarlig for Lov om sosiale tjenester Kap. 4A i kommunen. Enhetsleder har også vedtaksmyndighet ved tildeling av sosiale tjenester fra enheten.

Enhet for hjemmebaserte tjenester gir heldøgnstjenester etter sosialtjenesteloven til tre personer med utviklingshemning med pleiebehov. Enheten har et eget mottak og utredningskontor med ansvar for tildeling av tjenester fra denne enheten. Mottak og utredningskontoret tar også i mot alle nye søknader om pleie- og omsorgstjenester.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.02.11.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 14.06.11.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Befaring

Det ble gjennomført befaring ved Hauger boliger og Buholen boliger (avlastningsdelen).

Sluttmøte ble avholdt 16.06.11.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Lov om sosiale tjenester Kap. 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Tilsynsområde 1

Om Rælingen kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d.

Tilsynsområde 2

Om Rælingen kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A benyttes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakere.

 

5. Funn

Tilsynsområde 1

Det ble ikke gitt avvik eller merknader.

Tilsynsområde 2

Det ble ikke gitt avvik eller merknader.

6. Vurdering av virksomheten og dens styringssystem

Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Tilsynsmyndigheten har undersøkt om Rælingen kommune sikrer at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2. Undersøkelsen er avgrenset til kommunens tildeling og gjennomføring av praktisk bistand og opplæring, samt avlastning i avlastningsbolig til personer med utviklingshemning.

Tilsynet har ikke avdekket svikt i virksomhetens styringssystem når det gjelder tildeling og gjennomføring av de aktuelle tjenestene.

Fylkesmannen vil trekke frem at kommunens vedtak om tjenester er oversiktlige, begrunnet ut fra den enkeltes behov og tjenestene er individuelt utmålt til hver enkelt tjenestemottaker. Vedtakene om praktisk bistand og opplæring inneholder en konkretisering av innholdet og omfanget av tjenestene som skal gis. Dette gjør at tjenestemottakeren, pårørende/hjelpeverge og tjenesteyterne vet hvilke tjenester som skal gis og omfanget av disse, samt at det er mulig for dem å vurdere om tjenestetilbudet dekker tjenestemottakerens behov. Behovsvurderingen foretas av personer med nødvendig kompetanse og med god kjennskap til tjenestemottakeren. Fylkesmannen vil også trekke frem at Rælingen kommune har innarbeidet rutiner for årlig fornyelse av vedtakene. I forbindelse med revurderingene utarbeides det årsrapporter hvor det fremgår en vurdering av tjenestemottakers situasjon og behov, samt tjenestemottakerens eller pårørendes syn på saken. Det gjøres også Iplos kartlegginger. Eventuelle endringer av tjenestemottakers behov for tjenester som oppstår i en vedtaksperiode fanges opp ved at alle tjenestemottakerne sine behov tas opp i teammøter, hvor avdelingsleder deltar. Ved endringer i behov for tjenester fattes det endringsvedtak.

Når det gjelder gjennomføringen av tjenestene vil Fylkesmannen trekke frem at Rælingen kommune har operasjonalisert vedtakene om tjenester gjennom planer for tjenesteytingen ute på tjenestestedene. Planene er utformet i samsvar med de gjøremål og det omfanget med bistand den enkelte tjenestemottaker skal ha i henhold til enkeltvedtaket sitt. På denne måten identifiserer tjenesteyterne situasjoner der en tjenestemottaker ikke får de tjenestene han eller hun skal ha. Tjenestestedene har også et system for å dokumentere når det ikke gis tjenester i henhold til vedtak, og dette rapporteres ved avviksmeldinger i Profil. Fylkesmannen vurderer at det foreligger god kontroll med egen virksomhet på dette området.

Tilsynsmyndigheten har videre undersøkt om Rælingen kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A benyttes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle tjenestemottakere. Det er ikke konkludert med svikt i virksomhetens styringssystem når det gjelder bruk av tvang og makt etter Kap. 4A.

Det fremkom under tilsynet at ikke alle ansatte har mottatt opplæring i Kap. 4A og noen ansatte hadde ikke mottatt opplæring på flere år. Rælingen kommune hadde imidlertid selv sett behovet for opplæring av alle tjenesteyterne. Det var derfor bestemt at alle tjenesteyterne skal gis grunnleggende opplæring i lovverket, og dette skal være obligatorisk for de ansatte. En del av tjenesteyterne som manglet opplæring har deltatt i vår og kommunen har planlagt kursing for resten i løpet av høsten 2011. Kommunen har utarbeidet en kunnskapstest som skal gjennomføres til høsten for å se om ansatte har tilstrekkelige kunnskaper om lovverket. Fylkesmannen vurderer at Rælingen kommune selv har avdekket manglene i egen virksomhet og iverksatt korrigerende tiltak.

Rælingen kommune har utarbeidet felles rutiner for å sikre at Kap. 4A brukes i henhold til lovverket. Videre har kommunen system for rapportering og korrigering av brudd på rutiner, prosedyrer, lovkrav etc. knyttet til Kap. 4A. Ved godkjent vedtak etter Kap. 4A føres det avvik der tiltakene ikke er gjennomført i samsvar med vedtaket. Det foreligger også overordnet og systematisk kontroll med at lovverket etterleves. Fylkesmannen vil i denne sammenheng trekke frem kommunens skjema for internkontroll som overordnet faglig ansvarlig for Kap. 4A etterspør fra alle tjenestesteder årlig. Fylkesmannen vurderer at det foreligger god kontroll med egen virksomhet når det gjelder Kap. 4A.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Lov om helsetjenesten i kommunene.

 

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Rælingen kommune
 • Organisasjonskart – Enhet for tilrettelagte tjenester
 • Organisasjonskart – Enhet for hjemmebaserte tjenester
 • Tjenesteoversikt Enhet for tilrettelagte tjenester
 • Oversikt over vedtaksmyndighet Enhet for tilrettelagte tjenester
 • Ansvars- og myndighetsoversikt Enhet for hjemmebaserte tjenester
 • Utdrag fra Rælingen kommune sine nettsider
 • Delegasjonsreglement
 • Handlingsprogram 2011-2014
 • Oversikt – Tjenestesteder som gir praktisk bistand og opplæring og/eller avlastning i bolig til utviklingshemmede
 • Oversikt over ansatte som arbeider på tjenestesteder der det ytes heldøgns tjenester til personer med utviklingshemning
 • Oversikt over ansatte som arbeider i avlastningsbolig med personer med utviklingshemning
 • Oversikt over ansatte som yter praktisk bistand og opplæring til personer med utviklingshemning utenfor heldøgnstjeneste
 • Oversikt over ansatte som jobber med tildeling av tjenester etter § 4-2 a-d til personer med utviklingshemning
 • Kurs og opplæringskatalog 2011
 • Opplæringsplan 2011 Enhet for tilrettelagte tjenester
 • Opplæringsplan 2011 Mottak og utredningskontoret
 • Opplæringsplan 2011 Samlokaliserte boliger
 • Opplæringsmateriell
 • HMS-håndbok
 • Kvalitetshåndbok
 • Brukerhåndbok – Kvalitetslosen
 • Avviksrapportering ETT
 • Avviksrapportering profil
 • Oppfølging av avvik
 • Oversikt over rapporterte avvik i Kvalitetslosen for ETT jan-mars 2011
 • Oversikt over avvik i profil 01.01.11 – 04.04.11
 • Grafer over type avvik per 06.04.11 Buholen boliger
 • Oversikt over rapporterte avvik i Kvalitetslosen for Bjørnholthagan boliger jan og feb 2011
 • Oversikt over avvik i profil 01.01.11 – 30.03.11 for Rælingen aktivitetssenter
 • Oversikt over avvik i profil 01.01.11 – 30.03.11 for Bjørnholthagan boliger
 • Grafer over type avvik i perioden 01.01.11 – 30.03.11 for Bjørnholthagan boliger
 • Oversikt over avvik i profil 01.01.11 – 30.03.11 for hjemmetjenesten
 • Grafer over type avvik i perioden 01.01.11 – 30.03.11 for hjemmetjenesten
 • 22 avviksmeldinger for Bjørnholthagan boliger
 • 4 avviksmeldinger for Buholen boliger
 • Vedtak etter sotjl 4A
 • Bruk av tvang – Sosialtjenesteloven kapittel 4A
 • Skjema – Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
 • Skjema – Vedtak som innbærer bruk av tvang og makt overfor enkelte personer psykisk utviklingshemning
 • Skjema – Fornyelse av vedtak som innebærer bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 • Skjema – Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
 • Internkontroll av tiltak etter sosialtjenestelovens § 4A
 • Skjema for internkontroll LOST Kap. 4A – tjenestestedet
 • Skjema for internkontroll LOST Kap. 4A – tjenestemottaker
 • Kunnskapstest om lov om sosiale tjenester kap. 4A
 • Utfylte skjemaer for internkontroll for de ulike tjenestestedene
 • Utfylte skjemaer for internkontroll for tjenestemottakere
 • Profil som fagdokumentasjonsverktøy i pleie og omsorgsenhetene
 • Elektronisk PasientJournal EPJ
 • Prosedyre for bestilling av tilganger i Profil
 • Avviksbehandling i Profil
 • Opplæring av ansatte i journalsystemet Profil
 • IPLOS registrering generelt
 • IPLOS registrering ved kartlegging og utredning av tjenestebehov fra pleie og omsorgstjenesten
 • Prosedyre for Innhenting av samtykke
 • Prosedyre for administrasjon av korttids og langtidsopphold i Profil
 • Systemkonsulent Stillingsbeskrivelse
 • Årlige oppgaver for systemansvarlig
 • Handlingsplan Profil og Iplos, Notus 2011
 • Den administrative delen i Profil
 • Plan/ rapport og skjema i pasientjournal (Profil)
 • IPLOS-registrering
 • 5 vedtak om heldøgns tjenester
 • 5 vedtak om avlastning i bolig
 • 3 vedtak om praktisk bistand og opplæring i eget hjem
 • ETT organisering og mål
 • Stillingsinstrukser og funksjonsbeskrivelser
 • Årshjul enhetsleder
 • Årlige avdelingslederoppgaver
 • Årshjul for fagleder deltjenesten
 • Oppgavefordeling konsulenter ETT
 • Møtestruktur
 • Årskalender personalmøter
 • Vedtaksmøte
 • Mal – Midlertidig melding (fvl § 11a)
 • Mal – Forhåndsvarsel - ny vurdering av vedtak om AA (fv1. § 16)
 • Mal – Samtykkeerklæring
 • Behandling av saker etter khl
 • Tvungen helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse
 • Retningslinjer for tildeling av plass på aktivitetssenter for utviklingshemmede
 • Skjema – Søknad om plass ved Rælingen aktivitetssenter
 • Kartleggingsskjema
 • Retningslinjer for tildeling av tjenester i bolig med heldøgns omsorg for utviklingshemmede
 • Søknad om bolig med miljøarbeidertjenester
 • Standard for miljøarbeidertjenesten
 • Nye tjenestemottakere i bolig
 • Tjenester fra andre enheter
 • Maler – Melding om vedtak
 • Klagebehandling
 • Følgeskriv for klagesak etter lov om sosiale tjenester m.v.
 • ETTs administrative system
 • Boligenes medikamentsystem
 • Forvaltning av tjenestemottakeres økonomi
 • Boligenes fagadministrative system
 • Planarbeid og rapportering
 • Mal – Årsrapport for tjenestemottaker
 • Årsberetning 2010 Enhet for tilrettelagte tjenester
 • Virksomhetsplan 2011 Enhet for tilrettelagte tjenester
 • Årsberetning 2010 Enhet for hjemmebaserte tjenester
 • Virksomhetsplan 2011 Enhet for hjemmebaserte tjenester
 • Fremdriftsplan ny bolig 2012
 • Huskeliste ved introduksjon av nyansatte ved avdelingene
 • ETT HMS rutiner
 • HMS-plan, Enhet for tilrettelagte tjenester
 • Kartlegging av arbeidsmiljø IK-runde (vernerunde)
 • Håndtering og dokumentasjon av vold og trusler
 • Rutiner for ekstraordinære hendelser
 • Skjema – Melding om personskade og/eller trussel om personskade utført/fremsatt av klient ovenfor ansatt i Rælingen kommune
 • Internkontroll av tiltak etter pasientrettighetslovens § 4A
 • Skjema for internkontroll pasl. kap. 4A – tjenestestedet
 • Skjema for internkontroll pasl. kap. 4A – tjenestemottaker
 • Oppretting og revisjon av interne rutiner
 • Iverksetting av avlastningsordning
 • Beregning av timer ved ulike former for avlastning
 • Skjema – Søknad om å bli avlastningshjem
 • Mal for intervju ved oppdrag som avlaster
 • Årsrapport privat avlastning
 • Iverksetting av støttekontaktordning
 • Informasjon om støttekontaktordningen i Rælingen kommune
 • Skjema – Søknad om oppdrag som støttekontakt
 • Mal intervju støttekontakt
 • Iverksetting av treningskontaktordning
 • Skjema – Søknad om oppdrag som treningskontakt
 • Treningsdagbok
 • Drift av støttekontaktgrupper
 • Halvårsrapport aktivitetsgruppe
 • Program for torsdagsgruppa
 • Oversikt ved sykdom i støttekontaktgruppene
 • Oppfølging av oppdragstakere
 • Invitasjon til temakveld
 • Materiell for informasjonskveld for støttekontakter og avlastere
 • Evaluering og videreføring av vedtak om støttekontakt og avlastning
 • Skjema – Brukers evaluering av avlastnings- og/eller støttekontaktoppdraget
 • Skjema – Oppdragstakers evaluering av avlastnings- og/eller støttekontaktoppdraget
 • Skjema – Oppsummering brukers evaluering
 • Skjema – Oppsummering oppdragstakers evaluering
 • Skjema – Evaluering av avlastningstjenesten Tiltaksplan
 • Skjema – Evaluering av støttekontakttjenesten Tiltaksplan
 • Behandling av søknad om brukerstyrt personlig assistanse
 • Rapport - brukerstyrt personlig assistanse
 • Behandling av søknad om omsorgslønn
 • Følgebrev — rapport for brukerstyrt personlig assistanseordning
 • Oppfølging av kjøpte heldøgnsplasser
 • Møtestruktur
 • Ansvarsvaktens oppgaver, Buholen boliger
 • Praktiske oppgaver turnushefte Buholen boliger
 • Avlastning
 • Sjekkliste for nyansatte Buholen boliger
 • Opplæring, Buholen boliger
 • Sikkerhetsinstruks, Buholen boliger
 • Arbeidsinstruks, Buholen boliger
 • Skjema – Opplæring
 • Skjema - Sjekk av praksis i forhold til miljøarbeid
 • Skjema – Veiledning
 • Dispensasjon fra utdanningskravet
 • Grafer med oversikt over bruk av tvang Buholen boliger
 • Nyansettelse Hauger boliger
 • Arbeidsinstruks, Hauger boliger
 • Sikkerhetsinstruks, Hauger boliger
 • Informasjon i forhold til Sosialtjenesteloven kapittel 4A, Hauger boliger
 • Etiske retningslinjer, Hauger boliger
 • Informasjonshefte om Haugerveien 21/23
 • Opplæring av nyansatte – Hauger boliger
 • Hauger boliger april 2010
 • Turnus for Hauger boliger april 2011
 • Oppgave- og ansvarsfordeling Hauger bolig
 • Ansvarsvakt Hauger boliger
 • Oppgaver per vakt
 • Nattevakten sine oppgaver
 • Mandag fordeling av personale i forhold til oppgaver/brukere
 • Nattevaktsrutiner på Hauger Bolig
 • Sjekkliste til teammøte ved Hauger boliger
 • Liste over hvilke ansatte som gjennomgått 4A-kurs 2010 på Hauger bolig
 • Eksempel på mål og tiltak
 • Eksempel på ukeplan
 • Eksempel på ukesforsterker
 • Liste over bonusforsterkere
 • Eksempel på bonusbank
 • Informasjonsskriv til nyansatte ved Bjørnholthagan boliger
 • Opplæringsliste
 • Sjekkliste for opplæring
 • Kontrollspørsmål til opplæringsliste
 • Beboerperm
 • Mal for teammøtereferat
 • Tjenestemottaker Månedskalender
 • Årshjul faste oppgaver
 • Hjelpeskjema for risikoanalyse
 • HAVA, gjennomføring av trening
 • Diverse oppsummeringer av protokoll, målatferd og avvik
 • Brev til arbeidstilsynet datert 17.02.11 med søknad om dispensasjon vedr. turnus
 • Oppsummering resultater av fors1ag tiltak arbeidsmiljøprosess Bjørnholthagan boliger 2010.
 • Oppsummering truende episoder pr. tjenestemottaker 2010
 • Vedrørende ny turnus Bjørnholthagan boliger 2011
 • Uttalelse fra verneombudet vedr. dispensasjon på langvakter helg
 • Informasjonshefte Rælingen aktivitetssenter
 • Orientering og opplæring ved Rælingen aktivitetssenter
 • Krav og forventninger
 • Opplæringsplan for vikarer og nyansatte ved Rælingen aktivitetssenter
 • Stasjonsopplæring for ansatte ved RAS
 • Avtaler mellom Buholen / Hauger og Aktivitetssenteret
 • Organisering Team miljøterapeuter, miljøarbeidere, aktivitører.
 • Stasjoner
 • Saksliste til personalmøte ved Rælingen aktivitetssenteret
 • Dagsplan
 • Lov om sosiale tjenester kapittel 4 A
 • Miljøregler
 • Beskrivelse av arbeidsdagen
 • Beskrivelse av tiltak
 • Tvangsprotokoll
 • Opplæring kap 4a på tjenestested: Rælingen aktivitetssenter
 • Deltakerliste kurs i LOST kap.4A
 • Graf med oversikt over bruk av tvang
 • Arbeidsrutiner for dagvakter, Løvenstadtunet samlokaliserte boliger
 • Arbeidsrutiner for kveldsvaktene, Løvenstadtunet samlokaliserte boliger
 • Arbeidsrutiner for nattevaktene, Løvenstadtunet samlokaliserte boliger
 • Primærkontakt
 • Innholdsfortegnelse av brukerperm
 • Ukeplan
 • Individuell Plan
 • Oversikt ansvarspersoner
 • Referat fra evalueringsmøte
 • Opplæringsrutine for bruk av tvang ved samlokaliserte boliger – sosialtjenestelovens § 4a og pasientrettighetslovens § 4a
 • Internkontroll av tiltak etter sosialtjenestelovens § 4A
 • Opplæringsprogram for nyansatte sykepleiere ved Løvenstadtunet samlokaliserte boliger
 • Opplæringsprogram for nyansatte hjelpepleier/fagarbeider ved Løvenstadtunet samlokaliserte boliger
 • Opplæringsprogram for nyansatte pleiemedarbeider ved Løvenstadtunet samlokaliserte boliger
 • Oversikt e-opplæring
 • Prosedyre for bruk av ansvarsgruppemøter
 • Skjema – Samtykke
 • Invitasjon til ansvarsgruppemøte
 • Referat fra ansvarsgruppemøte/evalueringsmøte individuell plan
 • Prosedyre IP
 • IS-1292/1207
 • Behov for individuell plan
 • Skjema – Samtykke
 • Svar på henvendelse om behov for individuell plan
 • Individuell Plan
 • Oversikt over ansvarspersoner
 • Rehabiliteringskoordinators rolle i arbeidet med individuelle planer
 • Rutine for intern varsling i Rælingen kommune
 • Skjema – Varsling av kritikkverdige forhold
 • Arbeidsgiver- og organisasjonsplattform 2007-2010

 

Dokumenter hos Fylkesmannen:

 • Oversikt over saker Kap. 4A fra Rælingen kommune, samt dokumenter knyttet til enkelte tjenestemottakere.
 • Kommuneprofil.
 • Tilsynsrapporter fra tidligere tilsyn.
 • Informasjon fra kommunens nettsider.
 • Dokumentasjon som ble mottatt under revisjonsbesøket
 • Deltakerliste kurs i Kap. 4A 24.05.11
 • Oppsummering av avvik meldt i Profil 2011
 • Retningslinjer for avlastning
 • Skjema – Søknad om avlastning
 • Retningslinjer for bruk av støttekontakt
 • Retningslinjer for støttekontakt i gruppe
 • Retningslinjer for treningskontakt
 • Skjema – Søknad om støttekontakt/treningskontakt
 • Retningslinjer for brukerstyrt personlig assistanse
 • Skjema – Søknad om brukerstyrt personlig assistent
 • Retningslinjer for omsorgslønn
 • Skjema – Søknad om omsorgslønn
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Saksmappene tilhørende de personene som får tjenester på Hauger boliger
 • Saksmappene tilhørende de personene som får avlastning på Buholen boliger
 • Elektroniske dokumenter i Kvalitetslosen og Profil
 • Dokumenter på tjenestestedene, herunder brukerpermer og permer med Kap. 4A

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 21.02.11
 • Varsel om endring av dato for tilsynet 04.03.11.
 • Oversendelse av saksdokumenter 13.04.11.
 • Diverse e-postkorrespondanse vedrørende saksdokumenter og praktiske forhold
 • Oversendelse av detaljert program for tilsynet 25.05.11.

 

9.Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Linn Kvinge, revisjonsleder
Seniorrådgiver Øivind Pedersen, revisor
Rådgiver Jeanette Kleven, revisor