Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn ved Nav Sørum.

Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom sin styring (internkontroll) sikrer at en søkers rett til økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav blir ivaretatt. Tilsynet omfattet kommunens behandling fra de mottar en henvendelse til vedtak er fattet. Det vil si håndtering av henvendelser, kartlegging og innhenting av relevante opplysninger og kommunens vurderinger og beslutninger. Det er spesielt undersøkt om kommunen sikrer at det foretas individuelle vurderinger.

Det ble ikke gitt avvik eller merknad under dette tilsynet.

Dato: 13.05.11

Revisjonsleder Karianne Arnkværn

Revisor Grete Nanna Finstad

Revisor Søren Rysstad

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nav i Sørum kommune i perioden 21.02.11- 13.05.11. Revisjonen inngår som en del av Statens Helsetilsyns landsomfattende tilsyn for 2011.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) § 9 og kommuneloven kapittel 10 A.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Definisjoner:

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Sørum kommune i Akershus hadde 15.686 innbygger pr. 31.12.10.

Nav Sørum ble etablert i februar 2008. Nav-leder er statlig ansatt, men underlagt Helse- og sosialsjefen når det gjelder den kommunale delen. Helse- og sosialsjefen er underlagt rådmannen. Nav-kontoret er organisert i en mottaks- og en oppfølgingsavdeling med egne avdelingsledere.

I mottaksavdelingen ligger publikumsmottaket med kompetanse fra flere tjenester. Oppfølgingsavdelingen inngår i en vaktordning og tar imot søkere som har behov for veiledning/samtale utover det som gis i publikumsmottaket. Saksbehandlingen utføres i oppfølgingsavdelingen.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 21.02.11

Åpningsmøte var 02.05.11.

Intervjuer

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 04.05.11.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var å undersøke om kommunen sikret at søknader om økonomisk stønad ble behandlet i henhold til lov- og forskriftskrav. Det ble særlig lagt vekt på å undersøke om kommunen sikret at det ble foretatt individuelle vurderinger.

Målsettingen med tilsynet var derfor å undersøke

 • Om kommunen sikrer at henvendelser håndteres i tråd med lov- og forskriftskrav
 • Om kommunen sikrer at det innhentes relevante opplysninger i henhold til lov- og forskriftskrav
 • Om kommunen sikrer at vurderinger og beslutninger om økonomisk stønad foretas i henhold til lov- og forskriftskrav

5. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - forvaltningsloven
 • Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

6. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Siste årsmelding fra Nav kontoret i Sørum kommune
 • Virksomhetsplan
 • Mål og styringsdokumenter, utviklingsplaner mv. på arbeids- og velferdsforvaltningens område, der de sosiale tjenestene er inkludert
 • Organisasjonsoversikt og andre dokumenter som viser hvem eller hvilke funksjoner som inntar ansvar, myndighet og oppgaver på tilsynsområdet
 • Delegasjonsreglement og andre dokumenter som viser hvordan vedtaksfullmakt er delegert, samt videredelegering
 • Oversikt over internkontrollen for tjenesten
 • Aktuelle prosedyrer/rutiner og retningslinjer - for eksempel rutiner for bruk i mottak, registreringsskjema for nye brukere, sjekklister og eventuelle rutiner for saksbehandling og avvikshåndtering
 • Serviceklager knyttet til Nav-kontoret
 • Oversikt over personell med navn, stilling/utdanning og hvor lenge de har vært ansatt
 • Oversikt over statlige og kommunalt ansatte med oppgaver i publikumsmottaket
 • Opplæringsplan for ansatte
 • 5 siste enkeltvedtak om tildeling av økonomisk stønad (2 innvilginger og 3 avslag) med dokumenter som ligger til grunn for vedtakene, herunder journalnotater
 • Reglement for videredelegering fra rådmannen og nedover
 • Oversikt over sosialhjelpsnormene i Sørum kommune
 • Brosjyre: ”Når alt annet er prøvd” Utgitt av Sosial- og helsedepartementet 1995

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 30 saksmapper vedrørende søknad om økonomisk sosialhjelp

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om landsomfattende tilsyn, lov om sosiale tjenester i Nav – økonomisk sosialhjelp datert 21.02.11
 • Oversendelse av dokumenter fra Sørum kommune, datert 28.03.11
 • Reglement for videredelegering fra rådmannen og nedover, mottatt 08.04.11.
 • Kommunens sosialhjelpssatser, mottatt 11.04.11
 • Program for tilsynet, sendt 14.04.11

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Marius Trana

Rådmann

x

 

x

Else Jørgensen

Seksjonsleder

x

x

 

Tove Reppen Brekke

Nav- leder

x

x

x

Lise Andersen

Avdelingsleder oppfølging

x

x

x

Siv T. J. Tomasgard

Avdelingsleder mottak

x

x

x

Tone Heggedal

Veileder mottak

x

x

x

Merete Stensrud

Veileder mottak

x

x

x

Kristin E. Barker

Veileder mottak

x

x

x

Eva Haugen

Veileder oppfølging

x

x

x

Helga Soldal

Leder servicesenteret /kvalitetskoordinator

x

 

x

Terje Kristiansen

Rådgiver

x

 

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Karianne Arnkværn, revisjonsleder
Seksjonssjef Grete Nanna Finstad, revisor
Rådgiver Søren Rysstad, revisor