Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 30. mars 2011 - 16. juni 2011 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved spesialistpraksis i psykologi. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen områdene for tilsynet.

 • Tilsynet omfattet følgende områder:
 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans

Lagring og oppbevaring av journalopplysninger Det ble ved dette tilsynet konstatert ett avvik.

Avvik 1:

Spesialisten sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasientene gjennom samhandling med fastlege/henvisende lege.

Dato: 16. juni 2011

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Nina Cecilie Dybhavn
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med spesialistpraksis i psykologi i perioden 30. mars 2011 - 16. juni 2011. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Psykologen arbeider i privat praksis i kontorfellesskap. Det er ikke samarbeid mellom praksisene om driften. Psykologen har trygdeavtale. Praksisen er en enepraksis uten hjelpepersonell. Hun benytter Promed for journaldokumentasjon.

Hun ble autorisert psykolog i 1995. Hun ble godkjent lærer og veileder ved Norsk

Karakteranalytisk Institutt i 2005 og godkjent spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi i 2007. Hun deltar i kollegial veiledningsgruppe. Psykologen driver en allmennpsykologisk praksis med psykoterapi, støtteterapi og psykologisk rådgivning og har variert sammensetning av pasienter.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsynet ble utsendt 30. mars 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 11. mai 2011.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte med spesialisten der tilsynet ble oppsummert og funnene presentert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i spesialistpraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5. Funn

Avvik 1:

Spesialisten sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasientene gjennom samhandling med fastlege/henvisende lege

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
 • Helsepersonelloven § 4
 • Helsepersonelloven § 45, jf. journalforskriften § 9
 • Helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften § 8

Avviket bygger på følgende:

Spesialisten opplyser at hun kun unntaksvis skriver epikrise

I ingen av de gjennomgåtte journalene var det tegn til at psykologen hadde hatt direkte kommunikasjon med fastlege/henvisende lege. Journalene omfattet tilfeller der psykologen hadde iverksatt tiltak for oppfølging av selvmordsfare utenat fastlegen var informert.

6. Regelverk

Lov av 30. mars 1984 nr. 15om statlig tilsyn med helsetjenesten

Lov av 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter

Lov av 18. mai 2001 nr. 24om helseregistre og behandling av helseopplysninger

Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten


7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket:

5 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet

5 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår

Alle mottatte henvisninger på pasienter tatt i behandling i 2010 og 2011

Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

Varselbrev av 30. mars 2011

Dokumentoversendelse av 25. april 2011 fra spesialisten

Programbrev av 28. april 2011

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus

Fagrevisor, avtalespesialist i psykologi, Ståle William Reigstad

Observatør, rådgiver/jurist Grete Kristin Nielsen, Helsetilsynet i Oslo og Akershus