Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 25. januar 2011 - 16. juni 2011 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved spesialistpraksis i psykiatri. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen områdene for tilsynet.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Det ble ved dette tilsynet konstatert to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1:

Spesialisten sikrer ikke at alle deler av utredning og behandling utføres forsvarlig.

Avvik 2:

Spesialisten samhandler ikke tilstrekkelig med fastleger/henvisende leger.

Dato: 16. juni 2011

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Nina Cecilie Dybhavn
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med spesialistpraksis i psykiatri i perioden 25. januar 2011 - 16. juni 2011. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykiateren har siden 2003 drevet privat spesialistpraksis i psykiatri uten driftsavtale eller trygderefusjon. Praksisen er en enepraksis og drives uten hjelpepersonell. Spesialisten har utviklet sitt eget journalsystem med utgangspunkt i Macintosh PowerBook.

Hun ble autorisert lege i Finland i 1978 og i Norge i 1982. Hun ble godkjent spesialist i psykiatri i 1999. De fleste pasientene i praksisen har lettere psykiske forstyrrelser. Psykiateren har ca. 400-450 konsultasjoner i året.

 

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsynet ble utsendt 25. januar 2011. Oversikt over dokumenter spesialisten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 24. mars 2011.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte med spesialisten der tilsynet ble oppsummert og funnene presentert.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i spesialistpraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5.Funn

Avvik 1:

Spesialisten sikrer ikke at alle deler av utredning og behandling utføres forsvarlig

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
 • Helsepersonelloven § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Spesialisten kartlegger ikke rutinemessig selvmordsrisiko hos alle pasienter med depresjon
 • Spesialisten kartlegger ikke rutinemessig bruk av rusmidler hos pasientene
 • Ved journalgjennomgangen ble det i to journaler funnet at spesialisten forskrev vanedannende legemidler til pasientene uten klar indikasjon, på en måte som virket pasientstyrt og utenat dette ble fulgt tilstrekkelig opp. Til en av disse pasientene forskrev spesialisten vanedannende legemidler i langt mer enn anbefalt dosering uten at det var dokumentert noen begrunnelse for dette.

Avvik 2:

Spesialisten samhandler ikke tilstrekkelig med fastleger/henvisende leger. Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
 • Helsepersonelloven § 4
 • Helsepersonelloven § 45
 • Journalforskriften § 9

Avviket bygger på følgende:

 • Spesialisten svarer vanligvis ikke henvisende leger på henvisninger
 • Spesialisten har ikke rutine for å varsle pasientenes fastleger om forskrivning av legemidler (herunder vanedannende legemidler), sykmeldinger eller forhøyet selvmordsrisiko
 • Spesialisten sender ikke tilbakemelding til fastleger undervegs i langvarige behandlingsløp, med mindre hun spesielt blir oppfordret til det
 • Spesialisten sender vanligvis ikke epikrise til fastlegelhenvisende lege når behandling avsluttes

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet
 • 12 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Alle de 8 mottatte henvisningene på pasienter tatt i behandling i 2010 og 2011.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 25. januar 2011
 • Dokumentoversendelse av 13. februar 2011 fra spesialisten
 • Programbrev av 15. mars 2011
 • Utveksling av eposter vedrørende gjennomføringen av tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Fagrevisor, avdelingssjef og spesialist i psykiatri Jan Fredrik Andresen, DPS Vinderen
 • Observatør, rådgiver/jurist Grete Kristin Nielsen, Helsetilsynet i Oslo og Akershus