Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 5.april 2011 der vi ba om 20 saker der formålet var avlastning til eldre.

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter lov om sosiale tjenester eller om avlastning var en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Tilsynet har blitt ivaretatt ved et team i vår avdeling. Temaet har bestått av Marit Kufaas, Marit Thorseth, Gunn M. Rolland og Grete N. Finstad.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

I forbindelse med gjennomgangen har vi samtidig vurdert om det er tatt egenbetaling for avlastningsopphold og om søker er innvilget rett tjeneste- avlastning eller korttidsopphold.

Fra Ullensaker kommune mottok vi 2 saker om avlastning og 5 saker om avlastning og korttidsopphold.  Sakene gjaldt 7 personer.

Resultatet av gjennomgangen  av de tilsendte sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

1. Utredningsplikten i forvaltningslovens § 17, herunder brukermedvirkning

Av 7 saker om avlastning fant Fylkesmannen at i 4 saker var kravet om bruker­ medvirkning ivaretatt ved at både hjelpetrengende og omsorgsyter var hørt.

I de øvrige 3 sakene var omsorgsyter hørt, men vi finner ikke spor av at den hjelpetrengende  var hørt.

Mange hjelpetrengende er demente, har dårlig hukommelse og er glemske. Fylkesmannen mener likevel at hjelpetrengende skal informeres og høres. Hvis den hjelpetrengende  ikke er i stand til å ta imot informasjonen skal dette gå fram av saksdokumentene.

2.   Individuell vurdering

jf. lov om sosiale tjenester § 4-3 jf. § 4-2 b /lov om kommunal helse og omsorgstjeneste § 3-2 første ledd nr 6, forvaltningslovens kap. IV og V, jf.
lov om sosiale tjenester § 8-1 / lov om Kommunal helse- og omsorgstjeneste § 2-2 og pasient og brukerrettighetsloven §§ 2-7 og 7-6.

Fylkesmannen fant at alle 7 sakene var konkret og individuelt vurdert.

3.   Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang jf. fvl. § 23

I alle 7 sakene mener vi at forvaltningslovens krav til vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon er ivaretatt.

4.   Egenbetaling,

jf. forskrift om vederlag for opphold i institusjon/ nå lov om kommunal helse og omsorgstjeneste  § 11-2 og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  § l, 2.ledd pkt. a

Det er ikke krevd egenbetaling for avlastning i noen av sakene.

Når det gjelder endringer i lovverket fra 2011 ti12012 er det få reelle endringer i regelverket i gammel sotjl. og nå helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven for så vidt gjelder området for tilsynet.

Som det fremgår av oversikten har vi funnet at det i 3 saker ikke er dokumentert brukermedvirkning. Vi anmoder kommunen om å sjekke egne rutiner og slik sikre at brukermedvirkning dokumenteres i alle saker. I de saker der bruker ikke kan gi uttrykk for sin mening bør dette fremgå av vedtaket. For øvrig er vi av den oppfatning at sakene som er gjennomgått her er behandlet i tråd gjeldende lovverk.

Vi finner med dette å avslutte stikkprøvetilsynet  i Ullensaker kommune. Vi beklager for øvrig den sene tilbakemeldingen.

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør  

Grete Finstad
seksjonssjef

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.