Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 7. november 2011- 5.januar 2012 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved spesialistpraksis i psykologi.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Det ble ved dette tilsynet ikke konstatert avvik. Det ble gitt en merknad.

Merknad 1:

Spesialisten kan forbedre samhandlingen med fastlege.

Dato: 5. januar 2012

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Grete Kristin Nielsen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med spesialistpraksis i psykologi i perioden 7. november 2011-5. januar 2012. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i 2011.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Psykologspesialisten har siden 2001 drevet privat psykologpraksis uten driftsavtale eller trygderefusjon. Hun arbeider for tiden halv tid i praksisen, og er ellers fast ansatt i kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste. Praksisen drives uten hjelpepersonell. Psykologspesialisten arbeider i et kontorfellesskap sammen med psykologspesialist, spesialist i psykiatri og yrkes/karriereveileder. Hun benytter journalsystemet Psykbase for pasientdokumentasjon.

Psykologspesialisten ble autorisert psykolog i 1983. Hun ble godkjent spesialist i samfunnspsykologi i 2007 og i klinisk psykologi med fordypning i klinisk samfunnspsykologi i 2008.

Praksisen har en samfunnspsykologisk faglig profil. Hun arbeider blant annet mye med stress og utbrenthet hos sykmeldte pasienter.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 7. november 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet "Dokumentunderlag".

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 16. desember 2011.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i spesialistpraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5.Funn

Merknad 1:

Spesialisten kan forbedre samhandlingen med fastlege. Merknaden bygger på følgende:

 • Spesialisten har ikke rutinemessig sendt epikrise til fastlege når behandling har blitt avsluttet.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • 10 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet
 • 11 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Alle mottatte henvisninger på pasienter tatt i behandling i 2010 og 2011

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 7. november 2011
 • Dokumentoversendelse av 24. november 2011 fra spesialisten
 • Programbrev av 5. desember 2011

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Revisor, rådgiver/jurist Grete Kristin Nielsen, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Revisor, avtalespesialist i psykologi, Ståle William Reigstad