Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn i Fet kommune.

Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom sin styring (internkontroll) sikrer at tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastningstiltak og barnebolig ytes til rett tid.

Det ble ikke gitt avvik eller merknader under tilsynet.

Jeanette Kleven
revisjonsleder

Marit Thorseth
revisor

 

 

Karianne Arnkværn
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Fet kommune i perioden 24.09.12 – 09.11.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3 og kommuneloven kapittel 10 A.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fet kommune har ca 10.500,- innbyggere. Kommunen er organisert etter en to-nivå modell med rådmann og enhetsledere for 23 tjenesteytende enheter. Tildelingskontoret har ansvar for å tildele omsorgstjenestene og iverksette vedtak om støttekontakt. Tjenesten for funksjonshemmede har ansvar for å iverksette vedtak om avlastning og barnebolig. Ansvaret for å iverksette vedtak om brukerstyrt personlig assistanse er lagt til Hjemmetjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.09.12

Åpningsmøte ble avholdt 05.11.12

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 09.11.12.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer at tjenestene ytes til rett tid. Det som ble undersøkt under tilsynet var:

 • Om kommunen sikrer at vedtak fattes uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid
 • Om kommunen sikrer at innvilgede tjenester iverksettes til rett tid og at tjenesten ytes i det omfang som er bestemt i hele vedtaksperioden.
 • Om kommunen sikrer at det foretas midlertidige vurderinger av om det er behov for kompenserende tiltak der vedtak ikke blir iverksatt innen rimelig tid.

I Fet kommune undersøkte Fylkesmannen følgende tjenester:

 • Støttekontakt
 • Barnebolig
 • Avlastningstiltak herunder institusjonsavlastning, boligavlastning og individuell avlastning
 • Brukerstyrt personlig assistanse.

5. Regelverk

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter.
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker – forvaltningsloven Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

6. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Fet kommune
 • Oversikt over gjennomsnittlig saksbehandlingstid
 • Oversikt over vedtak som ikke er iverksatt/ventelister på tjenester
 • Oversikt over ansatte som har ansvar for å fatte vedtak og for å iverksette tjenestene tilsynet omfatter
 • Stillingsbeskrivelser
 • Rutine for
  - saksbehandling ved søknader/henvisninger om helse- og omsorgstjenester
  - iverksettelse av enkeltvedtak
  - Brukerstyrt personlig assistanse
  - BPA-iverksettelse av vedtak
 • 10 siste vedtak om støttekontakt fattet før 01.09.2012 m/søknad og dokumentasjon på når vedtakene ble iverksatt
 • 10 siste vedtak om avlastning fattet før 01.09.2012 m/søknad og dokumentasjon på når vedtakene ble iverksatt
 • 5 siste vedtak brukerstyrt personlig assistanse m/søknad og dokumentasjon på når vedtakene ble iverksatt
 • Innvilgede vedtak om barnebolig og aldershjem fattet etter 01.01.11 m/søknad og dokumentasjon på når vedtakene ble iverksatt

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 saksmapper om individuell støttekontakt
 • 5 saker om individuell avlastning
 • 5 saker om boligavlastning

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel av 24.09.12.12 tilsyn
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Fet kommune kommune mottatt her 15.10.12
 • Program datert 19.10.12
 • Informasjon om hvilke saksmapper som skulle gjennomgås under tilsynet 19.10.12

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Jeanette Kleven, sosionom – revisjonsleder
Karianne Arnkværn, jurist – revisor
Marit Thorseth, statsviter - revisor