Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med rapporten

Formålet med rapporten er å beskrive hva det er ført tilsyn med, hvordan tilsynet er gjennomført og hvilke funn som er gjort i tilsynet.

Formål og regelverk

Fylkesmannen skal føre tilsyn med hvert senter så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn.

I følge forskriften skal tilsynet ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret.

Senterets navn og besøksadresse Gullhella barne- og familiesenter, Korpåsen 172, 1386 Asker

Eier Staten

Dato for tilsynsbesøket: 02.03.2012

Til stede fra senteret
Leder Bente Hage
Avdelingsleder Kate Kogstad
Psykolog Ingrid Solumsmoen
Miljøterapeut Marianne Schjølberg
Miljøarbeider Torild Damsleth

Tilsynet ble utført av
Rådgiver Nina Opland
Rådgiver Kristin Andersen

1. Beboere

Senteret er kvalitetssikret for antall familier 5

Kvalitetssikret for plassering iht. barnevernlovens paragraf § 4-4 annet ledd

Målgruppe (alder) 0-6 år

På tidspunktet for innsending av dokumentasjonen til Fylkesmannen, hadde senteret tre familier plassert. To av familiene var plassert i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4 annet ledd, og en familie var plassert etter samme lov § 4-4 femte ledd. Se punkt 5, 6 og 7.

2. Hva det er ført tilsyn med

Fylkesmannens ansvar er å føre tilsyn med at lov- og forskriftskrav overholdes, herunder at senteret har et internkontrollsystem som sikrer at det etterlever myndighetskravene, jfr. § 14 i Forskrift for sentre for foreldre og barn.

Dette var det første tilsynet ved senteret etter at ovennevnte forskrift trådte i kraft 25. november 2010.

Tilsynet omfattet følgende områder: målgruppe, målsetting og metodikk, jfr. § 11 hvor det fremgår:

Senteret skal ha en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. De metoder som anvendes ved senteret skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset senterets målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori.

For å drive forsvarlig virksomhet må senteret ha en definert målgruppe og en målsetting for sin faglige virksomet. Ansvar og oppgaver skal være fordelt og det skal være klart hvem ansvar og oppgaver er fordelt til, jf. forskriften § 15 og §§ 10 og 11.

3. Hvordan tilsynet er gjennomført

I forkant av tilsynet ba Fylkesmannen om å få tilsendt:

 • Senterets plan for virksomheten
 • Informasjonsdokumenter som utleveres til beboerne og evt. andre relevante dokumenter som kunne ha betydning for tilsynet
 • Plasseringsvedtak for den enkelte plassering og samtykke til plasseringene
 • Kommunenes mandat for den enkelte plassering
 • Kommunenes tiltaksplan for den enkelte plassering
 • Senterets handlingsplan for den enkelte plassering
 • Øvrige dokumenter som er styrende for arbeidet med familiene, eksempel ukeplaner
 • Eventuelle skriftlige rutiner som viser hvordan senteret sikrer at målsettinger i arbeidet med den enkelte familie nås, og at relevante metoder benyttes

I forkant av tilsynet mottok vi:

 • Senterplan 2011
 • Rutiner for kriser/akutte hendelser
 • Brukermedvirkning
 • Informasjon til beboere om tilsyn av senteret
 • Bokontrakt for foreldre boende ved familieenheten
 • Samarbeidsavtale ved opphold i familieavdelingen
 • Krav til bemanning og de ansattes kompetanse
 • Oversikt over alle ansatte
 • Opplæringsplan for familieavdelingen 2011
 • Evalueringsskjema etter endt opphold på familieavdelingen
 • Eksempel på ukeplan
 • Kommunenes mandat for tre plasseringer
 • Plasseringsvedtak for tre plasseringer
 • Kommunens tiltaksplan for en plassering
 • Under selve tilsynet mottok vi følgende dokumentasjon:
 • Hvordan er møte med familier fra andre kulturer?
 • Hva kan familieavdelingen tilby gravide før fødsel
 • Veiledningsnotat – Innholdet i barseltiden i familieutredningsplasseringer
 • Presentasjon av familieavdelingen ved senteret
 • Hvordan jobbes det på familieavdelingen – et arbeidsdokument for ansatte
 • Mentaliseringsbasert familieterapi
 • Mal for senterets handlingsplan
 • Mal for halvtidsevalueringsrapport på familieavdelingen
 • Mal for senterets sluttrapport veiledningsopphold
 • Oppsummering så langt – statistikk over antall familier/saker

Tilsynsdagen hadde følgende struktur:

 • Felles møte med representantene fra senteret. Informasjonsutveksling
 • Separate intervjuer med avdelingsleder, to familiekontakter, psykolog og senterets leder
 • Oppsummering og avsluttende møte

4. Kort om senteret

Gullhella barne- og familiesenter er et statlig senter tilhørende Bufetat, region øst, med beliggenhet i Asker kommune. Senteret har vært i drift med inntak av familier siden november 2010.

Senteret er kvalitetssikret for inntil 5 familier med barn i alderen 0 – 6 år, som er plassert i henhold til barnevernloven § 4-4 annet ledd. Senteret gir et heldøgnstilbud til familier hvor det er knyttet bekymring til barnets omsorgssituasjon, og som har behov for å styrkes i foreldrerollen. Senteret tar også inn gravide, 6 uker før termin for fødsel, oppfølging og veiledning under barseltid.

Foreldrene har selv ansvaret for egne barn under oppholdet. Familiene bor i egne leiligheter.

5. Fremkommet under tilsynet

Målgruppe

Målgruppen er familier med barn 0 - 6 år som har behov for å styrkes i foreldrerollen, samt gravide i siste del av svangerskapet. Plasseringene skal hjemles i henhold til barnevernloven § 4-4 annet ledd. Av de tre innsendte plasseringsvedtakene var ett av vedtakene hjemlet i § 4-4 femte ledd.

Aktuelle søknader gjennomgås og drøftes både internt og med eksterne samarbeidspartnere som barneverntjeneste, fagteam o.a i ulike fora, eksempelvis i inntaksmøter og avdelingsmøter.

Senteret har hatt mange plasseringer av familier fra andre land enn Norge. Familiene har hatt en annen kulturbakgrunn enn norsk, noe som stiller andre krav til kommunikasjon og kultursensitivitet. Noen av de ansatte hadde opplæring/kursing med henblikk på inntak av familier fra andre kulturer. Overføring av kunnskap fra den enkelte ansatte til andre ansatte var tilfeldig og personavhengig. Dette gjaldt både generell kunnskap, og spesielt ved bruk av tolk. Det fremkom at ingen av de ansatte hadde opplæring i tolkebruk. Senterets opplæringsplan omhandlet ikke systematisk kompetansebygging eller annen kunnskapsoverføring i kulturkunnskap/ kultursensitivitet. Det forelå ikke rutiner eller entydig praksis som omhandlet bruk av tolk.

Målsetting og metodikk

Senteret har en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. Senteret har redegjort for teoriforankring, oversikt over kartleggingsverktøy og rutinebeskrivelser på det metodiske arbeidet.

Det fremkom blant annet at senteret ikke lenger tar imot familier for utredning, slik som senterplanen beskriver. Senteret jobber nå med endringsarbeid for å styrke foreldrene i omsorgsrollen. Senterplanen var derfor under revidering.

Metodene som fremgår i senterplanen var tilpasset utrednings- og veiledningsopphold. Planen var sist revidert i juni 2011. Høsten 2011 besluttet Bufetat, region øst å endre målsettingen for sentrene. Familieavdelingen på Gullhella har primært drevet utredning med tanke på å avklare § 4-12 situasjoner. Dette skal ikke være senterets oppgave videre. Da senteret ikke lenger skal foreta utredninger vil de beskrevne verktøy og tester bli gjennomgått, og senterplanen vil bli revidert i forhold til endringene.

I forkant av tilsynet ba vi om å få tilsendt kommunenes tiltaksplaner og senterets handlingsplaner for de tre plasserte familiene. Det forelå tiltaksplan for en plassering, men manglet for to. Senteret hadde ikke utarbeidet handlingsplaner for de tre familiene. Det var imidlertid utarbeidet ukeplaner, og barneverntjenestens mandat forelå for alle tre plasseringene.

Gjennom hele oppholdet er det faste møtepunkter, både med familiene, internt på senteret og med eksterne samarbeidspartnere. Ledelsen deltar blant annet i daglige overlappinger og ukentlige avdelingsmøter. Senteret har formelle og uformelle møtepunkt som sikrer god informasjonsflyt.

6. Tilsynets vurdering og konklusjon

Fylkesmannen har foretatt en samlet vurdering ut fra gjennomgåtte dokumenter samt samtaler med fem av de ansatte. Følgende framkom:

Senteret har en definert målgruppe, og en praksis i forkant av inntak som bidrar til å avklare hvorvidt den aktuelle familien er i målgruppen.

De metoder som anvendes ved senteret er faglig og etisk forsvarlige, tilpasset senterets målgruppe og målsetting og er forankret i allment anerkjent fagteori.

Senteret sikrer at arbeidet med familiene er i tråd med oppdraget fra barneverntjenestene. Dette gjøres gjennom jevnlige møter og skriftlig dokumentasjon, som eksempelvis ukeplaner. Tilbakemelding til familiene sikres gjennom halvtids- og heltidsevalueringer, rapporter og møter.

Senteret ved ledelsen har god kontroll og styring. Ledelsen følger opp og påser at behandlingsforløpet er i tråd med målsetting og metodikk, jfr. internkontrollplikten.

Tilsynsmyndigheten har følgende bemerkninger:

 • Under tilsynet fremkom det at en av plasseringene hadde vedtak som var hjemlet i § 4-4 femte ledd, og ikke i henhold til § 4-4 annet ledd som senteret er kvalitetssikret for. Senteret må ha rutiner som sikrer at plasseringsvedtak er hjemlet i riktig lovparagraf. Se punkt 7 nr 1.
 • Under tilsynet fremkom det at det var mangler i forhold til tiltaksplaner og handlingsplaner. Senteret bør ha rutiner som sikrer at planene utarbeides, innhentes og evalueres. Se punkt 7 nr 2.
 • Tilsynsmyndigheten vurderer at det foreligger en risiko for svikt ved plassering av familier fra andre kulturer. Senteret jobber aktivt med å forstå og ha en respektfull holdning til familienes kulturelle bakgrunn. Se punkt 7 nr 3.
 • I arbeid med familier fra andre kulturer er språk sentralt, og det er vesentlig at man forstår hverandre og det vil av og til være behov for å benytte tolk. Både opplæring og bruk av tolk fremsto som tilfeldig, og ikke satt i system. Se punkt 7 nr 3.
 • Senterplanen må gjenspeile de faktiske forhold, spesielt med tanke på endring fra utrednings- til endringsarbeid.

7. Begrunnet melding og pålegg

Begrunnet melding, jf forskrift for sentre for foreldre og barn § 27 første ledd

 1. Senteret må utarbeide rutiner som sikrer at plasseringene er hjemlet i henhold til kvalitetssikringen.
 2. Senteret bes om å utarbeide rutiner som sikrer at gyldige tiltaks- og handlingsplaner foreligger til enhver tid.
 3. Senteret bes sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse/opplæring i arbeid med familier fra andre kulturer. Senteret anbefales å utarbeide rutine for tolkebruk.

Ovennevnte sendes Fylkesmannen innen 04.06.12.

Pålegg, jf forskrift for sentre for foreldre og barn § 27 annet ledd Ikke gitt

Dato: 08.05.12

Kristin Andersen
rådgiver 

Nina Opland
rådgiver