Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 8. februar 2012-28. mars 2012 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved spesialistpraksis i psykiatri.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Det ble ved dette tilsynet ikke konstatert avvik eller gitt merknader.

Dato: 28. mars 2012

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Grete Kristin Nielsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med spesialistpraksis i psykiatri i perioden 8. februar 2012-28. mars 2012. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller I medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykiateren  startet nåværende avtalepraksis i psykiatri i februar 2009 og har drevet fulltids praksis siden 1. mars samme år. Nåværende avtale av 13. januar 2009 innebærer 100 % avtalehjemmel med normtall på 1050 konsultasjoner per år. Praksisen er en enepraksis og drives uten hjelpepersonell. Spesialisten benytter Psykbase Online for joumaldokumentasjon.

Psykiateren er utdannet lege i Polen og ble autorisert lege i Norge i 2001. Han ble godkjent spesialist i psykiatri i 2006. Psykiateren driver en generell allmennpsykiatrisk praksis og har særlig interesse for langtids psykodynamisk psykoterapi.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 8. februar 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 22. mars 2012.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av joumaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i spesialistpraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik eller gi merknader på de områdene som var underlagt tilsyn.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 2.juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v, herunder § 4 om krav til forsvarlighet og§ 39 om plikt til å føre journal
 • Lov av 7. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 7. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 20.desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet
 • 10 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Alle mottatte henvisninger på pasienter tatt i behandling i 2010 og 2011

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 8. februar 2012
 • Dokumentoversendelse av 16. februar 2012 fra spesialisten
 • Programbrev av 7. mars 2012

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Revisor, rådgiver/jurist Grete Kristin Nielsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fagrevisor, avdelingssjef og spesialist i psykiatri Jan Fredrik Andresen, DPS Vindern