Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2. mai 2013 til d.d. gjennomført elektronisk egenmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering i alle kommuner i Akershus og alle bydeler i Oslo. Tilsynet rettet seg mot kommunenes tjeneste som har ansvar for legemiddelhåndtering i kommunens boliger for mennesker med psykisl} utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi takker for retur av utfylt elektronisk rapporteringsskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at tjenesten selv har vurdert om deres egne rutiner for legemiddelhåndtering samsvarer med kravene i forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften) og forskift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften).

Hele tilsynet har foregått elektronisk, virksomhetene har fått umiddelbar tilbakemelding på om de oppfyller forskriftens krav. Virksomhetene som ikke oppfylte kravene ble bedt om å sende inn en elektronisk kvalitetsforbedringsplan.

Konklusjon

Det elektroniske spørreskjemaet ble i Frogn kommune besvart av Siv E. Engelien og Anikken Neraal i Enhet for rehabilitering. I besvarelsen fremkommer det at virksomhetsleder ikke har legemiddelkompetanse og at det ikke er utpekt en faglig rådgiver som har legemiddelkompetanse.

Det rapporterte forholdet er ikke i samsvar med legemiddelhåndteringsforskriftens § 3 kjf. samme forskrifts § 4 annet ledd. Legemiddelkompetanse er den kompetanse som innehas av lege eller farmasøyt. Hvis virksomhetsleder for eksempel er sykepleier, skal det være utpekt en faglig rådgiver med legemiddelkompetanse.

I kvalitetsforbedringsplanen har vi mottatt tjenestens redegjørelse for hvordan avviket vil bli rettet. Som korrigerende tiltak opplyser dere at kommuneoverlegen skal utnevnes som ansvarlig innen 20. juni 2013. For å kontrollere om tiltaket har hatt ønsket effekt har dere beskrevet at dere vil følge med på om forskriftens krav blir fulgt.

Under spørsmål om kontrollrutiner i besvarelsen, fremkommer det videre at virksomheten ikke utfører årlig kontroll av prosedyrene for legemiddelhåndtering.

Det rapporterte forholdet er ikke i samsvar med legemiddelhåndteringsforskriftens og internkontrollforskriftens krav. Internkontroll innebærer at virksomhetens prosedyrer kontrolleres og evalueres jf. internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav g), jf. legemiddelhåndteringsforskriften § 4 femte ledd bokstav b). Kontroll og evaluering av prosedyrene for legemiddelhåndtering skal utføres jevnlig og minst en gang i året jf. rundskriv IS-9/2008 pkt. 2.2 s. 10. Avtale om farmasøytisk tilsyn kan være en måte å ivareta dette kravet på. Virksomheten må i så fall sørge for at avtalen dekker alle områdene i legemiddelhåndteringsforskriften.

I kvalitetsforbedringsplanen har vi mottatt tjenestens redegjørelse for hvordan avviket vil bli rettet. Som korrigerende tiltak opplyser dere at aktiviteten vil bli doblet, innen 20. juni 2013, da praksis har vært kontroll hvert annet år.

For å kontrollere om tiltaket har hatt ønsket effekt har dere beskrevet at dere vil følge med på om boligene gjennomfører tilsynene, samt sjekke rapportene.

Fylkesmannen har vurdert at tiltakene for å rette opp avvikene er relevante. Vi forutsetter at kommunen selv følger opp sine tidsfrister og kontrollerer om gjennomførte tiltak har ført til at legemiddelhåndteringsforskriftens krav er oppfylt.

Tilsynet er med dette avsluttet fra Fylkesmannens side.

Øvrige resultater fra tilsynet

Tilsynet omfattet 22 kommuner i Akershus og 15 bydeler i Oslo, en bydel har ikke bevart.

I besvarelsene fra 20 av 36 kommuner/bydeler ble det ikke rapportert mangler ved legemiddelhåndteringen ved den virksomheten som gjennomførte tilsynet, herunder 11 av 22 kommuner i Akershus og 9 av 14 bydeler i Oslo.

I besvarelsene fra 16 av 36 kommuner/bydeler, ble det rapportert manglende samsvar mellom egne rutiner og kravene i legemiddelhåndteringsforskriften, herunder 11 av 22 kommuner i Akershus og 5 av 14 bydeler i Oslo. Fylkesmannen har mottatt utfylt kvalitetsforbedringsplan fra alle kommunene/bydelene som har rapportert inn manglende samsvar.

Hovedfunn i rapporterte forhold som ikke samsvarer med legemiddelforskriften:

  • Svikt i kravet til å vurdere personellets kvalifikasjoner før de får i oppgave å dele ut istandgjorte legemidler
  • Ikke utpekt faglig rådgiver med legemiddelkompetanse, der virksomhetsleder ikke innehar dette
  • Virksomhetens rutiner sikrer ikke at personellet observerer at pasienten inntar legemidlet
  • Ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen
  • Prosedyrer for legemiddelhåndtering samsvarer ikke med legemiddelforskriftens krav

Dato: 11.10.2013

Med hilsen

Petter Schou (etter fullmakt)
fylkeslege

Heidi Fugli
seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 DEP 0032 OSLO