Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder gjennomførte i perioden 11.02.08 – 02.07.08 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Tvedestrand kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Tilsynet fant ett avvik under tilsynet:

Avvik:

Kommunens samarbeid rundt barn og unge er ikke tilstrekkelig planlagt, tilrettelagt eller fulgt opp. Tjenestene er ikke alltid tilgjengelige. Det er risiko for at enkelte barn ikke får rett tjeneste til rett tid.

Det ble ikke gitt merknader.

Dato: 02.07.08

Lasse Svenstrup Andersen
revisjonsleder
Ellen J. Grunnsvoll
revisor

 

 

Hans G. Ganes
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 11.02.08 - 02.07.08 og gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnede tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Det bor om lag 6000 mennesker i Tvedestrand.

Kommunen er organisert i en to-nivåmodell, med rådmann og to kommunalsjefer i et rådmannsteam.

Helsestasjonstjenesten har siden 01.01.08 vært organisert under Ressursenhet for barn og unge, og skolehelsetjenesten er en del av denne enheten. Tvedestrand har 3 timer legeressurs tilknyttet skolehelsetjenesten, og Helsestasjon for ungdom anses for en viktig brikke i oppfølgingen av barn og unge i skolepliktig alder.

Ressursenhet for barn og unge omfatter også Barnevernet. Faglig leder for Barnvernet er delert myndighet til å fatte de nødvendige beslutninger og vedtak ihh. til barnevernloven. Kommunen har gjennom mange år hatt mange tiltak i barnevernet i forhold til antall innbyggere. Undersøkelsessaker kan gjøres gjennom barnevernssamarbeidet i Øst-regionen og består av Gjerstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei kommuner. Tvedestrand er vertskommune.

Sosialtjenesten er organisert som en del av Nav, og man satser på en fullskala /integrert teammodell, som skal kunne imøtegå brukernes behov for alle Nav-tjenester. Tvedestrand har vært pilotkommune i Aust-Agder i Nav prosessen. Nav-sosial er fremdeles inne i en omstillingsperiode der mye ressurser går til opplæring og tilpasning til organisasjonsmodell.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.02.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 29.04.08.

Åpningsmøte ble avholdt 0.05.08.

Intervjuer

18 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt22.05.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik:

Kommunens samarbeid rundt barn og unge er ikke tilstrekkelig planlagt, tilrettelagt eller fulgt opp. Tjenestene er ikke alltid tilgjengelige. Det er risiko for at enkelte barn ikke får rett tjeneste til rett tid.

Hjemmel:

 • Barnevernloven § 3-2 og § 4-3 flg.
 • Sosialtjenesteloven § 3-2, og §§ 4-1til 4-3.
 • Kommunehelsetjenesteloven §§1-3a jf 6-3 siste ledd (forsvarlig omfang og innhold)
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen § 2-1, jf Kommunehelsetjenesteloven § 2-1
 • Kommunehelsetjenesteloven § 1-3a ( jf Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen)
 • Forskrift om internkontroll i Sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll i barneverntjenesten: § 4

Avviket baserer seg på følgende:

 • Kommunestyret bestemte i eget vedtak i 2000 at ”Helseteam” skal fange opp og ivareta utsatte barn og unge. Helseteamet skal driftes gjennom skolene i kommunen, og dette fungerer ikke i alle deler av kommunen.
 • Skolehelsetjenesten er/har ikke vært tilgjengelig på enkelte barneskoler pga sykmeldinger / jobbskifte osv.
 • Nav deltar ikke i noen faste samarbeidsfora (helseteam), og får få henvendelser fra tilstøtende tjenester ang barnefamilier.
 • Nav har lite oppmerksomhet rundt barna i de familiene det jobbes med.
 • Nav mangler rutiner for meldinger til barnevernet, det gjøres av og til muntlig – virker tilfeldig.
 • Barnevernet har ikke rutiner for tilbakemeldinger til meldere.
 • Psykiatritjenesten krever diagnose eller legehenvisning for psykiatrisk sykepleietjenester: tjenesten gjøres vanskelig tilgjengelig og i verste fall utilgjengelig.
 • Nav har ingen rutiner for kartlegging eller samarbeid med andre tjenester
 • Fastleger: Rammeavtalen følges ikke opp av kommunen med møter og kontakt. Flere fastleger svarer ikke på brev og purringer i konkrete saker, selv om de har opplysningsplikt f eks etter barnevernloven § 6-4, tredje ledd og hpl. 33

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over organisasjonen og beskrivelse av oppgavefordeling i kommunen
 • Oversikt over ansvarlige/ansatte innen helse-, Nav sosial- og barnevern samt psykisk helsetjeneste som er i kontakt med voksne som har ansvar for barn
 • Delegasjonsreglement
 • Årsmeldinger og virksomhetsplaner for de reviderte områder
 • Samarbeidsavtaler og prosedyrer for de reviderte områder
 • Henvisningsrutiner for de reviderte områder
 • Internkontrollrutiner, psykiatriplan, rutiner for brukerråd
 • Opplæringsplaner for de reviderte områder
 • Rutiner for samarbeid med fastleger og rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening
 • Avvikssystem
 • Psykiatritilbud til barn (Morildgrupper)
 • Brukerundersøkelser fra helsestasjonen
 • Handlingsplan kriminalitetsforebyggende arbeid

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Skolehelsetjenesten: 10 siste saker der det er/har vært samarbeid med barnevernet
 • Sosialtjenesten (Nav - der tildeling av økonomisk sosialhjelp foregår): 5 siste sakene der klienten enten har psykisk lidelse og/eller rusproblematikk og som har daglig omsorg for egne barn i skolepliktig alder.
 • Sosialtjenesten (Nav): 5 saker der det er etablert samarbeid med barneverntjenesten
 • Sosialtjenesten (Nav): 5 relevante saker ang. overganger (fra barneverntjenesten)
 • Psykisk helsearbeid organisert i egen enhet for voksne: 10 saker fra tjenester som gir hjelp til foreldre med daglig omsorg for barn i skolepliktig alder
 • Helseteam: Referat fra 5 saker/møter
 • Morildgruppe: Evaluering fra gruppene
 • Barneverntjenesten: 15 siste saker der det er etablert samarbeid med en av de andre deltjenestene sosial / helse, 10 saker der det er utarbeidet tiltaksplan/omsorgsplan.
 • Barneverntjenesten: 5 saker som gjelder overgangen mellom barn/voksen, inntil 23 år dvs. overgang til Nav-sosial.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn, datert 11.02.08
 • Svar på varsel, e-post datert 01.04.08
 • Program for tilsynet datert 18.04.08

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Hege Holte Ausland

Nav sosialtjenesten

x

x

Kari Witnes

Leder barneverntjenesten

x

x

x

Sigfrid Baasland

Nav leder

x

x

Reidun Grødum

Helsesøster

x

x

x

Hege Bjerkseth

Psykisk helsetjeneste

x

x

x

Ingrid Ulstein

Nav sosial

x

x

x

Christel Nantz

Skolelege

x

Harald Martin Nilsen

Leder barnvernsamarbeidet ØST-regionen

x

Unni Bendiksen

Helsesøster

x

x

Grete Lamøy

Nav sosial

x

x

x

Ellinor Sundsdal

Barnevern

x

x

x

Fredrik Sørwig

Nav sosial

x

Trygve Aanjesen

Kommunelege

x

x

x

Aslaug Steinslett,

Psykisk heletjeneste voksne

x

x

Inger Homme

Fys.terapeut voksne/rehab.

x

Helene Tveide

Oppfølgingstjenesten

x

Tine Bang

Barnefysioterapeut

x

x

Grete Øyen

Enhetsleder

x

x

x

Jarle Hanken

Rådmann

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Lasse Svenstrup Andersen, revisjonsleder
Ellen Jacobsen Grunnsvoll
Hans G. Ganes