Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

 • Kommunens praksis ved tildeling av midlertidig bolig til personer som er bostedsløse.
 • Om midlertidig husvære tilfredsstiller kvalitetskrav til midlertidig bolig.
 • Om kommunen har et forsvarlig tjenestetilbud til personer som er bostedsløse.

Tilsynet er en del av Fylkesmannens planlagte virksomhet for 2008. Ved planlegging av tilsyn søker en å legge en risiko og sårbarhetsanalyse til grunn. På bakgrunn av medieoppslag, innkomne klagesaker og andre henvendelser har en vurdert at midlertidig botilbud er et område med stor risiko for svikt.

Ved tilsynet ble det konstatert at Lillesand kommune har betydelige utfordringer med å skaffe til veie boliger for utsatte grupper.

Sosialtjenesten i Lillesand har god oversikt over personer som er bostedsløse i kommunen, men den enkeltes boligbehov blir ikke registrert som en søknad, før kommunen er i stand til å tilby husvære. Dette medfører at den enkelte ikke rar vurdert sin rett på midlertidig bolig.

En stor majoritet av de personer som er bostedsløse har omfattende rusmiddelproblematikk og til dels alvorlig psykisk sykdom. Nordgården er ett av Lillesands midlertidige botilbud. Det er ansatt personale i tilknytning til botilbudet. Det har hersket ulike oppfatninger i organisasjonen om hva tilbudet ved Nordgården skal inneholde. Deltagelse i tilbud ved Nordgården har i enkelte tilfeller blitt satt som vilkår for tildeling av midlertidig bolig, noe lovverket ikke gir anledning til. På grunn av vakanser har det vært fattet vedtak om oppfølgingstjenester til bostedsløse som ikke har samsvart med hva kommunen har kunnet tilby.

Ved tilsynet ble det konstatert et avvik:

Lillesand kommune sikrer ikke at tjenestemottakere som er i behov av midlertidig husvære får tilbud om et forsvarlig botilbud etter sosialtjenestelovens § 4-5.

Dato: 10.juni 2008.

Bjørn Vidar Gundersen
revisjonsleder
Anne Sofie Syvertsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lillesand kommune i tidsrommet 11.03. — 30.04.08.

Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Aust-Agder gjennomfører i inneværende år

Fylkesmannen i fylket er etter lov omsosiale tjenester § 2-6 gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lillesand kommune består av kystbygda Høvåg, jord- og skogbruksbygda Vestre Moland og småbyen Lillesand. Inntil 1962 var disse tre egne kommuner.

Siden kommunesammenslåingen i 1962 har folketallet i Lillesand vokst fra 4847 til 9238 innbyggere pr. 1. januar 2008. 68 % er bosatt i tettbygd strøk. Kommunen er ca 188 km2 i utstrekning.

Utbygging av E-18, samt etablering av til dels store private og offentlige virksomheter har bidratt til et press i boligmarkedet de siste årene, som gir seg utslag i høye priser og svært få utleieobjekter.

Kommunen har utarbeidet en boligsosialhandlingsplan, og det er planlagt bygging av permanente boliger for vanskeligstilte grupper. Av ulike årsaker er disse planene blitt utsatt og det har vært vanskelig å fa plassert boligene.

Lillesand kommune er organisert i ulike sektorer. Sosialtjenesten i kommunen er organisert under “Sektor for helse og kultur”. Denne sektoren er inndelt i 5 ulike enheter og sosialtjenesten er en avdeling i “Familie og oppvekst”-enheten. Miljøtjenesten (Nordgården) er etter en omorganisering administrativt plassert som en del av sosialtjenesten, og fagleder for sosialtjenesten har delegert ansvar for daglig oppfølging i avdelingen og personalet på Nordgården. Lillesan kommune har egen ruskonsulent. Denne er også en del av sosialtjenesten. Fagleder og dennes stedfortreder har

delegert vedtak- og anvisningsmyndighet etter Lov om sosiale tjenester. Miljøtjenesten har i en periode hatt ubesatte stillinger, og har på grunn av dette ikke vært i stand til å yte tjenester som forutsatt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.03.08.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 24.04.08.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Befaring

Det ble foretatt befaring til Lillesand Appartement og Nordgården.

Dokumentasjon:
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24.04.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsyn var kommunes praksis ved tildeling av midlertidig husvære til personer som er bostedsløse. Oversikt over bostedsløse personer i Lillesand og erfaringer fra andre kommuner viser at bostedsløse i all hovedsak er personer som er godt kjent av ulike tjenester i kommunen og at dette er brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Viktige perspektiver i vurderingen har derfor vært om personer ved tildeling av midlertidig husvære får et bosted som er av tilfredsstillende kvalitet og et forsvarlig tjenestetilbud, herunder tilbud om individuell plan. En har videre hatt et fokus på om tiltak og tjenester vedtaksfestes slik at viktige rettsikkerhetsprinsipper blir ivaretatt.

5. Funn

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Ingen aktive individuelle planer i saksmappene.
 • Intervjuer bekrefter at IP i liten grad har blitt tilbudt til målgruppen.
 • Lillesand Appartement tilfredsstiller kravene til midlertidig (og permanent) bolig.
 • Befaring bekrefter at Nordgården er et midlertidig botilbud som tilfredsstiller lovens minstekrav.
 • Nordgården er utfra sin praktiske utforming ikke egnet til å drive botrening og lignende oppfølgingstjenester.
 • Det har vært, og er til dels fremdeles, ulike oppfatninger i organisasjonen om hva tilbudet ved Nordgåreden skal være. Vedtak bekrefter uklarhet om hva slags tilbud Nordgården er/skal være
 • Det stilles ulovlige vilkår ved tildeling av midlertidig bolig. (Nordgården)
 • Feil lovanvendelse ved tildeling av midlertidig bolig.
 • Vedtak om oppfølging (miljøtjenesten) er ufullstendig utformet både hva gjelder tjenestens innhold og hvilke fakta vedtaket bygger på.
 • Vedtak om oppfølgingstjenester har ikke vært i samsvar med hva kommunen faktisk kan tilby.
 • Boligbehov blir identifisert, men disse resulterer i liten grad at behovene blir registrert som søknader, og at den enkelte får vurdert sin rett på midlertidig bolig.
 • Vedtak fattes først når det er mulig å tildele bolig.
 • Kommunen har ikke et styrings system som sikrer at tjenestemottakere kommer i posisjon til å f behandlet sin søknad om midlertidig bolig.

Ovenstående leder til følgende avvik:

Lillesand kommune sikrer ikke at tjenestemottakere som er i behov av midlertidig husvære får tilbud om et forsvarlig botilbud etter sosialtjenestelovens § 4-5.

6. Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv.
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Rundskriv U-5/2003, Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunen.
 • Organisasjonskart over sosialtjenesten.
 • Oversikt over ansatte i enheten og psykiatrien.
 • Delegasjon.
 • Boligpolitisk handlingsplan.
 • Prosjektplan boligpolitisk handlingsplan.
 • Rutiner for midlertidig bolig.
 • Oversikt over personer uten tilfredsstillende bolig.
 • Vedtak om tildeling av midlertidig bolig.
 • Diverse informasjon vedr. tjenestetilbudet.

I tillegg ble følgende dokumentasjon fremvist tilsynsteamet på tilsynsdagen:

 • Forslag til rutiner for inntak og oppfølging av beboere ved Nordgården.
 • Forslag til nye rutiner for avvikshåndtering.
 • 8 saksrnapper. Disse innholdt informasjon fra sosialtjenesten, psykiatrisk sykepleie og miljøtjenesten.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Aust-Agder:

 • Revisjonsvarsel.
 • Dokumentasjon mottatt.
 • Intervjuplan, dagsorden og anmodning om journaler oversendt.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Geir Jenssen

Tjenestesjef

X

X

X

Tone Kylland

Enhetsleder

X

X

X

Guri Slungård sos.tj

Fagleder/saksbehandler

X

X

X

Eva Helgesen

Saksbehandler sos.tj

 

X

X

Tore Gunnar Rosef

Miljøterapeut Nordgården

X

X

X

Kari Kjetså

Miljøterapeut Nordgården

X

X

X

Erika Fredriksen

Saksbehandler sos.tj

   

X

Geir Gabrielsen

Enhetsleder omsorg

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Bjørn Vidar Gundersen, revisjonsleder
Anne Sofie Syvertsen, revisor
Anne Stiansen, observatør