Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Aust-Agder

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Ordinasjon og håndtering av medikamenter.
 • Oppbevaring av medikamenter.
 • Sikkerhet i forhold til medikamenthåndtering.
 • Kompetanse i forhold til medikamenthåndtering og –behandling.

Det ble ikke avdekket avvik ved dette tilsynet. Helsetilsynet fant grunnlag for to merknader

Merknad 1:

Avvikssystemet utnyttes ikke fullt ut i hele organisasjonen.

Merknad 2:

Virksomheten kan på en bedre måte sikre at virkning av medikament gitt ved behov blir dokumentert.

Dato:

Hallvard Kile
revisjonsleder
Elizabeth Bakke
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vegårshei bo- og omsorgssenter i perioden 23.09.2009 – 15.12.2009. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Aust-Agder gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vegårshei bo- og omsorgssenter ligger i kommunens sentrum. For langtidsopphold har omsorgssenteret 16 enerom fordelt på to avdelinger.

Avdelingen for korttid, avlastning og rehabilitering har fire enerom. Opphold i denne avdelingen strekker seg vanligvis over tre til fire uker.

Senteret har også avdeling med tilrettelagt tilbud for brukere med demens. Her er det åtte enerom.

For beboerne i de tre avdelingene finnes et utstrakt servicetilbud.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.09.2009.

Journalgjennomgang og befaring ble avholdt 11.12.2009.

Åpningsmøte og sluttmøte ble avholdt 15.12.2009.

Intervjuer

Syv personer ble intervjuet.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Ordinasjon og håndtering av medikamenter.
 • Oppbevaring av medikamenter.
 • Sikkerhet i forhold til medikamenthåndtering.
 • Kompetanse i forhold til medikamenthåndtering og –behandling.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik ved dette tilsynet. Helsetilsynet fant grunnlag for to merknader

Merknad 1:
Det kommer frem gjennom intervjuer at avvikssystemet ikke systematisk utnyttes fullt ut i hele organisasjonen.

Merknad 2:

Virksomheten kan på en bedre måte sikre at virkning av medikament gitt ved behov blir dokumentert.

Tilsynet har for øvrig merket seg at det i ledelsen og blant ansatte for øvrig er en god bevissthet omkring trygghet og forsvarlighet knyttet til medikamenthåndteringen i sykehjemmet.

6. Regelverk

 • Kommunehelsetjenesteloven §1-1 om kommunenes ansvar, § 1-3a om tilrettelegging og § 6-3 om tilsyn og veilledning.
 • Tilsynsloven § 2, første ledd.
 • Kvalitetsforskriften 3.
 • Forskrift om legemiddelhåndtering (2008-04-03 nr 320)
 • Journalforskriften §§ 4 og 5, samt § 8 d-f.
 • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie §§ 3 og 2. (1998-11-14- nr 932).
 • Helsepersonelloven.
 • Internkontrollforskriften (2002-12-20 nr 1731).

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Retningslinjer for legemiddelhåndtering, revidert november 2009
 • Opplæringsplan for pleie- og omsorgsavdelingen, 2009
 • Oversikt over registrerte avvik 2007-2009
 • Vaktplan for 15.12.2009
 • Oversikt over ansatte
 • Liste over ansatte som har bemyndigelse (medikamenthåndtering)
 • Stillingsbeskrivelser
 • Organisasjonskart og oversikt over årsverk
 • Virksomhetsmelding 2008

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rapport fra Farmasøytisk tilsyn 14.10.2009.
 • Avviksmeldinger 2009.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Aust-Agder:

 • Varselbrev om tilsyn datert 23.09.2009.
 • Dokumentasjon fra Vegårshei Bo- og Omsorgssenter, datert 01.12.2009.
 • Programbrev for tilsynet, datert 03.12.2009.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Kari B. Salvesen

Sykepleier

x

x

Ingrid Myhr Engebrethsen

Sykepleier

x

x

Bjørg Stebekk

Hjelpepleier

x

x

x

Olaug B. Thomassen

Hjelpepleier

x

x

x

Ole Petter Skjævestad

Kommunalsjef

x

x

x

Unni M. Johansen

Enhetsleder

x

x

x

Mahtab Ghanei

Tilsynslege

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Heidi Vige, revisor
Nora Løddesøl, revisor
Elizabeth Bakke, revisor
Hallvard Kile, revisjonsleder