Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Helene Frydenberg og Hans Ganes med sistnevnte som revisjonsleder

KONTAKTPERSON I INSTITUSJONEN: Martita Lien

Regelverk: 

  • Lov om barneverntjenester
  • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
  • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
  • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner
  • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

Tilsynet omhandlet følgende emner:

  • Rutiner for innhenting og oppbevaring av politiattester for de ansatte på avd Furukollen
  • Rutiner for opplæring i og bruk av rettighetsforskriften overfor ungdom i institusjonen

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet:

Det ble ikke gitt merknader under tilsynet:

Dato: 14.12.10

Hans Ganes
revisjonsleder 

Helene Frydenberg
revisor

 

 

1. Innledning

Rapportener utarbeidet etter tilsyn med institusjonen den 23.11.10. Tilsynet er en del av fylkesmannens ordinære tilsyn.

Tilsynet fokuserer på institusjonens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid med barn.

Tema for tilsynet var: Rutiner for innhenting og oppbevaring av politiattester for de ansatte på Furukollens Rutiner for opplæring i og bruk av rettighetsforskriften overfor ungdom i institusjonen

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen hartilfredsstillendestyring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

  • Aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt institusjonendriver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter og ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

  • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
  • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men der tilsynsmyndighetenpåviser en utvikling i retning av et avvik

2. Dokumentunderlag

Rammeverkfor tilsynet var: Lovom barneverntjenester Forskriftom politiattest Forskriftom rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon Forskriftom tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling Forskriftom krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

Dokumentunderlaget for tilsynet var: Korrespondansemellom institusjonen og fylkesmannen. Dokumentasjonfra institusjonen, jf. vedlegg 1 Tidligeretilsynsrapporter

Om institusjonen Avdeling Furukollen er en av to akuttinstitusjoner underBUFetat Agder ungdoms og familiesenter.Institusjonen ligger sentralt i Arendal kommune.

3. Avvik

Ingen avvik funnet

4. Merknader

Ingen merknader gitt

5. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Varsel ble utsendt 04.11.10 , men med foregående muntlig varsel til seksjonsleder. Dokumentasjon med bla a politiattester fra institusjonen ble mottatt 16.11.10. Tilsynet ble gjennomført 23.11.10 med åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte samme dag.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

VEDLEGG 1

Dokumentunderlag for fylkesmannens tilsyn

Oversikt over ansatte med ansettelsestidspunkt

Utdrag av rutinehåndbok og opplæringsplaner

Politiattester for alle ansatte

VEDLEGG 2

Oversikt over hvilke personer fra institusjonen som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra institusjonen under åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Stig Kristensson

Miljøterapeut

x

x

x

Berit Ottøy Olsen

Miljøterapeut

x

x

x

Jørn Vevstad

miljøterapeut

x

x

x

Liv mari Høgset

Miljøterapeut 1

x

x

x

Martita Lien

Seksjonssjef

x

x

x

Fra Fylkesmannen deltok Helene Frydenberg og Hans Ganes, med sistnevnte som revisjonsleder.