Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Aust-Agder har gjennomført en serie sjølmeldingstilsyn i flere kommuner i fylket. Dette er ett av flere tilsyn med tjenestene til eldre.

Sjølmeldingstilsyn er en ny metode for tilsyn med tjenestene. Tilsynet ble gjennomført ved at tjenestene vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering etter tilsendt skjema fra Helsetilsynet. Dersom ikke alle krav i lovverket var oppfylt skulle virksomhetene legge frem planer slik at rutiner og prosedyrer ble i samsvar med lov og forskrift.

I Arendal kommune ble fire virksomheter gjenstand for tilsyn. Det var Nyskogen Bo- og omsorgssenter, Saltrød Bo- og omsorgssenter, Solhaug Bo- og omsorgssenter og Færvik Bo- og omsorgssenter. Vi har mottatt svar fra disse virksomhetene.

Det ble ikke funnet avvik fra lover og forskrifter ved noen av virksomhetene.

Tilsynet avsluttes med dette.
 

Med hilsen 


Anne-Sofie D. Syvertsen
fylkeslege
Hallvard Kile
rådgiver

 

Saksbehandler:  37017508

 
Kopi til:
Statens Helsetilsyn, Pb 8128 Dep, 0032 Oslo