Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet ble gjennomført av: Egil Nordlie og Nora Løddesøl.

Tilsynet snakket med: Marianne Strømne, Silje Vik, Kirsten Hagen, Sølvi Iren Grestad, Vigdis Langemyr.

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Arendal kommune den 20. og 21. april 2010. Det blir levert en samlet rapport etter tilsynene, da kommunen er ansett som ansvarlig myndighet. Brukeres rettssikkerhet skal være sikret uavhengig av institusjon. Der hvor ikke annet er angitt, er observasjonene og funnene sammenfalne ved kontrollene.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet for Helsetilsynet i Aust-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsetjenester i kommunene § 6-3. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester § 2-3.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

  • beboernes rett til fritt å bevege seg var ivaretatt
  • det var fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A der det var iverksatt frihetsinnskrenkende tiltak

Gjennomføring

Et uanmeldt tilsyn gjennomføres ved granskning av virksomhetens styringsdokumenter, ved samtaler med de ansatte vi møtte og ved inspeksjon og kontroll av om utvalgte dører var låste eller åpne. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

 

Tilsynet omfatter følgende aktiviteter:

  • generelt varsel fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder av 18.12.09 til alle kommunene i Aust-Agder hvor det varsles uanmeldte tilsyn gjennom 2010
  • telefonoppringning til virksomheten ca. ½ time før ankomst
  • gjennomgang av tilsynets innhold med den ansvarlige til stede
  • dører (les generell rapport) i alle virksomhetens avdelinger ble kontrollert for å sjekke tilgjengelighet
  • gjennomgang av resultatet av tilsynet med den ansvarlige, samt de som ønsket det
  • tilsynsrapport

Oppfølging av forhold som må rettes, vil bli gjennomført på den mest hensiktsmessige måten avviket foranledninger. I dette tilfellet vil det si en skriftlig tilbakemelding innen en frist.

Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad til virksomheten på Saltrød bo- og omsorgssenter. Dette senteret har så langt i dette tilsynet vært det eneste som kunne fremvise skriftlige rutiner for låsing om kvelden og åpning om morgenen som en del av sin internkontroll. Saltrød bo- og omsorgssenter fremstår som et sted hvor kultur og holdninger rundt temaet låsing, er drøftet og integrert i stedets arbeid, særlig med demente. Tilsynet er av den oppfatning at Saltrød bo- og omsorgssenter kan fremstå som et eksempel for andre sykehjem på dette området.

De følgende avvik fremkommer derfor etter kontroll på de andre virksomhetene.

Avvik 1:

Flere av virksomhetenes utgangsdører til verandaer, hager og uteplasser er låste. Det ble også observert hasper som var forsøkt gjemt bak gardiner. Det var ikke etablert faste rutiner for åpning/lukking av dørene.

Avviket baserer seg på verifikasjon av dørene, samtale med de ansatte og manglende styringsdokumenter.

Det var ikke fattet vedtak om bevegelseshindrende tiltak for noen av beboerne.

Dette er et avvik fra Pasientrettighetslovens kap 4A, jf 4A-4 andre ledd.

Merknad 1:

Det var varierende praksis med låsing av fellesstue og kjøkken. Det var ikke etablert faste rutiner for låsing eller åpning av disse dørene. Det var heller ingen ens oppfatning av hvorfor man skulle låse eller holde de åpne.

Oppfølging

Slik Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder ser det, vil kommunen forholdsvis enkelt kunne rette forholdene rundt sykehjemmets dører, alternativt fattes vedtak om tilbakeholdelse jf reglene i kap 4A. Vi minner i denne sammenhengen om at det kun er for personer med gyldig vedtak om tilbakeholdelse at slikt kan utføres, uavhengig av måte (låst dør, fysisk tilbakeholdelse, kompliserte låsekoder mv). Det gis derfor en frist til 01.10.2010 for en tilbakemelding om hvordan forholdet er rettet.

Med hilsen

Anne-Sofie D. Syvertsen
Fylkeslege
Egil Nordlie
rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten underskrift.

Vedlegg: Generelle forhold, og observasjoner etter tilsyn med låste dører på 15 sykehjem i Aust-Agder våren 2010.