Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Tilsynet omhandlet følgende emner:

Det ble funnet 1 avvik under tilsynet:

Bufetat Arendal ungdoms-og familiesenter sikrer ikke at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om rettighetsforskriften.

Det ble gitt 1 merknad under tilsynet:

Fylkesmannen mener at rutiner for bruk av politi og forholdet til taushetspliktbestemmelsene bør tydeliggjøres ytterligere i rutinene til institusjonen.

Dato: 22.06.10

Hans Ganes
revisjonsleder

Helene Frydenberg
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med institusjonen den 02.06.10. Tilsynet er en del av fylkesmannens ordinære tilsyn.

Tilsynet fokuserer på institusjonens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik om merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid med barn.

Tema for tilsynet var: Gjennomgang av rutiner og tvangsprotokoller knyttet til

 • Rettighetsforskriften § 18, Tvang i akutte faresituasjoner
 • Rettighetsforskriften § 13 Tvang som ledd i behandling, straff eller oppdragelse
 • Rettighetsforskriften § 23 begrensninger i adgangen til å bevege seg utenfor institusjonsområdet
 • Bruk av politi i barnevernsinstitusjonen
 • I forhold til rutiner og tvangssituasjoner vil vi ha særlig fokus på institusjonens bruk av såkalt skjerming eller utløfting

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverke som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter og ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

 • Avvik mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men der tilsynsmyndigheten påviser en utvikling i retning av et avvik.

2. Dokumentunderlag

Rammeverk for tilsynet var:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift omtilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

 • Korrespondanse mellom institusjonen og fylkesmannen.
 • Dokumentasjon fra institusjonen, jf. vedlegg 1
 • Tidligere tilsynsrapporter

3. Avvik

Det ble funnet ett avvik under tilsynet:

Bufetat Arendal ungdoms-og familiesenter sikrer ikke at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om rettighetsforskriften.

Dette er et avvik i forhold til barnevernslovens § 5-10, jfr forskrift av 10. juni 2008 nr 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 5, 3. ledd og § 12, 2.ledd bokstav b og c.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Den delen av rutinehåndboka som omhandler rettighetsforskriften er mangelfull 
  - Flere intervjuer tydet på at de ansatte ikke visste hvor de kunne finne rettighetsforskriften og merknadene til denne, samt aktuelle presiseringer til den fra departementet.
 • Opplæringen av de ansatte er mangelfull.

4. Merknader

Det ble gitt en merknad under tilsynet:

Fylkesmannen mener at rutiner for bruk av politi og forholdet til taushetspliktbestemmelsene bør tydeliggjøres ytterligere i rutinene til institusjonen.

Fylkesmannen mener at rutiner for bruk av politi på institusjonens ulike enheter kan oppfattes som forskjellige , og det bør arbeides med å få ned frekvensen på bruk av politi i institusjonen som helhet. En viser her til prseieringsbrev fra BLD til rettighetsforskriften datert 21.11.2005, samt rundskriv Q-24 om taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten kapittel 6-2-5, 3. avsnitt.

5. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Varsel ble utsendt 29.04.2010
 • Tilsynet ble gjennomført 02.06.10 med åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte samme dag.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

Vedlegg 1 Dokumentunderlag for fylkesmannens tilsyn

1. Oversikt over ansatte som var tilgjengelig for intervju på tilsynsdagen.

2. Utdrag av rutinehåndbok, tvangsprotokoller for de ulike enhetene fra nov 09, samt tiltaks og handlingsplaner for beboere på institusjonen på tilsynstidspunktet

Vedlegg 2 Oversikt over hvilke personer fra institusjonen som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra institusjonen under åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Dan Børge Amdal

Miljøterapeut

X

X

 

Elin Skeimo Løvasen

Miljøterapeut

X

X

 

Tone Vestøl Bråten

Enhetsleder

X

X

X

Ole Petter Nygaard

Seksjonssjef

X

 

X

Lin Anette Dalen

Seksjonssjef

X

X

X

Gunn

Seksjonssjef

   

X

Gunn K.V.Pedersen

Ledende miljøterapeut

   

X

Karsten Sandåker

Miljøarbeiderp>

 

X

 

Kenneth Olsen

Miljøterapeut

 

X

 

Espen Johnsen

Ledende miljøterapeut

 

X

 

Lars Stea

Miljøterapeut

 

X

 

Fra fylkesmannen deltok
Helene Frydenberg og Hans Ganes med sistnevnte som revisjonsleder.