Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet ble gjennomført av: Egil Nordlie og Nora Løddesøl.

Tilsynet snakket med: Ingunn Hansen Desmond og Bjørn Harald Hagen.

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Evje og Hornnes kommune den 06.05.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet for Helsetilsynet i Aust-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder i inneværende år. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsetjenester i kommunene § 6-3. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester § 2-3.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

  • Om beboernes rett til fritt å bevege seg var ivaretatt
  • Om det var fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A der det var iverksatt frihetsinnskrenkende tiltak

Gjennomføring

Et uanmeldt tilsyn gjennomføres ved granskning av virksomhetens styringsdokumenter, ved samtaler med de ansatte vi møtte og ved inspeksjon og kontroll av om utvalgte dører var låste eller åpne. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Tilsynet omfatter følgende aktiviteter:

  • generelt varsel fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder av 18.12.09 til alle kommunene i Aust-Agder hvor det varsles uanmeldte tilsyn gjennom 2010
  • telefonoppringning til virksomheten ca. ½ time før ankomst
  • gjennomgang av tilsynets innhold med den ansvarlige til stede
  • dører (les generell rapport) i alle virksomhetens avdelinger ble kontrollert for å sjekke tilgjengelighet
  • gjennomgang av resultatet av tilsynet med den ansvarlige, samt de som ønsket det
  • tilsynsrapport

Oppfølging av forhold som må rettes, vil bli gjennomført på den mest hensiktsmessige måten avviket foranledninger. I dette tilfellet vil det si en skriftlig tilbakemelding innen en frist.

Funn

Avvik 1:

Flere av virksomhetenes utgangsdører til verandaer, hager og uteplasser er låste. På enkelte avdelinger var det nødvendig med nøkkel for å låse opp fra innsiden. Det var ikke etablert faste rutiner for åpning/lukking av dørene.

Det rapporteres også om at ytterdør på Hornnesheimen ble låst opptil 1 time av gangen for å hindre at beboere ble borte.

Det var ikke fattet vedtak om bevegelseshindrende tiltak for noen av beboerene.

Dette er et avvik fra Pasientrettighetslovens kap 4A, jf 4A-4 andre ledd.

Avvik 2:

Det var installert alarm i en avdeling. Alarmen var aktivert, og var ikke godkjent med noe vedtak eller annen beskrivelse.

Dette er et avvik fra Pasientrettighetslovens kap 4A, jf 4A-4 tredje ledd.

Avvikene baserer seg på verifikasjon av dørene, samtale med de ansatte og manglende styringsdokumenter.

Merknad 1:

Det var varierende praksis med låsing av fellesstue og kjøkken. Det var ikke etablert faste rutiner for låsing eller åpning av disse dørene. Det var heller ingen ens oppfatning av hvorfor man skulle låse eller holde de åpne.

Oppfølging

Slik Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder ser det, vil kommunen forholdsvis enkelt kunne ordne forholdene rundt sykehjemmets dører. Det gis derfor en frist til 01.10.2010 for en tilbakemelding om hvordan forholdet er rettet.

Med hilsen

Anne-Sofie D. Syvertsen
Fylkeslege
Egil Nordlie
rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten underskrift.

Vedlegg: Generelle forhold, og observasjoner etter tilsyn med låste dører på 15 sykehjem i Aust-Agder våren 2010.