Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Aust-Agder har gjennomført en serie sjølmeldingstilsyn i flere kommuner i fylket. Dette er ett av flere tilsyn med tjenestene til eldre. Sjølmeldingstilsyn er en ny metode for tilsyn med tjenestene. Tilsynet ble gjennomført ved at tjenestene vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering etter tilsendt skjema fra Helsetilsynet. Dersom ikke alle krav i lovverket var oppfylt skulle virksomhetene legge frem planer slik at rutiner og prosedyrer ble i samsvar med lov og forskrift.

I Iveland kommune ble Iveland Bygdeheim gjenstand for tilsyn, og det ble avdekket to avvik:

  • Virksomheten har ikke oppdaterte prosedyrer etter siste forskrifter.
  • Kontroll av prosedyrene for legemiddelhåndtering utføres ikke minst én gang i året.

Helsetilsynet i Aust-Agder har mottatt plan for retting og lukking av de to avvikene. I planen går det frem at det skal være utført innen 1. desember 2010.

Vi ber om at de nye prosedyrene oversendes Helsetilsynet i Aust-Agder innen 31. desember 2010.

24.11.2010

Med hilsen

 

Anne-Sofie D. Syvertsen
fylkeslege 

Hallvard Kile
rådgiver 

 
   
  
Saksbehandler:  37017508 
Kopi til:
Statens Helsetilsyn, Pb 8128 Dep, 0032 Oslo