Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet ble gjennomført av: Egil Nordlie og Nora Løddesøl.

Tilsynet snakket med: Anne Stølen.

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Iveland kommune den 06.05.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet for Helsetilsynet i Aust-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsetjenester i kommunene § 6-3. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester § 2-3. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen.

Tilsynet omfattet undersøkelse om:

  • beboernes rett til fritt å bevege seg var ivaretatt
  • det var fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A der det var iverksatt frihetsinnskrenkende tiltak

Gjennomføring

Et uanmeldt tilsyn gjennomføres ved granskning av virksomhetens styringsdokumenter, ved samtaler med de ansatte vi møtte og ved inspeksjon og kontroll av om utvalgte dører var låste eller åpne.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Tilsynet omfatter følgende aktiviteter:

  • generelt varsel av 18.12.09 til alle kommunene i Aust-Agder hvor det varsles uanmeldte tilsyn gjennom 2010
  • telefonoppringning til virksomheten ca. ½ time før ankomst
  • gjennomgang av tilsynets innhold med den ansvarlige til stede
  • dører (les generell rapport) i alle virksomhetens avdelinger ble testet for å sjekke tilgjengelighet
  • gjennomgang av resultatet av tilsynet med den ansvarlige, samt de som ønsket det
  • tilsynsrapport

Oppfølging av forhold som må rettes, vil bli gjennomført på den mest hensiktsmessige måten avviket avstedkommer. I dette tilfellet vil det si en skriftlig tilbakemelding innen en frist.

Funn

Avvik 1:

Flere av virksomhetens utgangsdører til uteplasser er låste. Spesielt nevnes dører ut til en passasje som fungerte som en runde å gå for enkelte brukere. Det ble også opplyst om at døren til avdelingen for demente med jevne mellomrom ble låst på ettermiddagen med den hensikt å hindre enkelte brukere å gå ut. Det var ikke etablert faste rutiner for åpning/lukking av dørene.

Avviket baserer seg på verifikasjon av dørene, samtale med de ansatte og manglende styringsdokumenter.

Det var ikke fattet vedtak om bevegelseshindrende tiltak for noen av beboerne.

Dette er et avvik fra Pasientrettighetslovens kap 4A, jf 4A-4 andre ledd.

Merknad 1:

Det er svært vanskelig for enkelte brukerne å komme seg til institusjonens hovedinngang. Avdelingene ligger i 2. etasje, og det må benyttes heis eller trapp for å komme ned. Det rapporteres om at brukere må ha hjelp til å komme seg ned.

Tilsynet møtte på dette besøket en dame i trappen. Hun dro med seg en rullator, og hadde problemer med å komme seg ned.

Oppfølging

Slik Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder ser det, vil kommunen forholdsvis enkelt kunne rette forholdene rundt sykehjemmets dører, alternativt fattes vedtak om tilbakeholdelse jf reglene i kap 4A. Vi minner i denne sammenhengen om at det kun er for personer med gyldig vedtak om tilbakeholdelse at slikt kan utføres, uavhengig av måte (låst dør, fysisk tilbakeholdelse, kompliserte låsekoder mv). Det gis derfor en frist til 01.10.2010 for en tilbakemelding om hvordan forholdet er rettet.

Med hilsen

Anne-Sofie D. Syvertsen
Fylkeslege
Egil Nordlie
rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten underskrift.

Vedlegg: Generelle forhold, og observasjoner etter tilsyn med låste dører på 15 sykehjem i Aust-Agder våren 2010.