Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Tilsynet omhandlet følgende emner:

 • Gjennomgang av rutiner og tvangsprotokoller knyttet til: 
  - Rettighetsforskriften § 13 
  - Rettighetsforskriften § 18 
  - Rettighetsforskriften § 23 
  - Bruk av politi i barnevernsinstitusjonen 
  - Institusjonens bruk av utIøfting

Det ble ikke gitt avvik eller merknader under tilsynet.

Dato: Arendal 21.09.10

Helene Frydenberg
Revisjonsleder

Hans Ganes
revisor

 

Vedlegg:

Vedlegg 1: Dokumentunderlag for fylkesmannen sitt tilsyn
Vedlegg 2: Deltakere ved fylkesmannen sitt tilsyn

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Tiltaksgruppen avd. Lundaas bofellesskap, den 07.09.10. Tilsynet er utført etter systemrevisjonsmetoden med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 5-7, samt forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 9.

Tilsynet fokuserer på institusjonens kjennskap og kunnskap om rettighetsforskriften, med særlig fokus på §§ 13, 18 og 23.

Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid med barn.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Tiltaksgruppen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

 • Avvik blir definert som brudd på regler gitt i gjeldende lover og forskrifter
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for at kommunen kan forbedre tjenestene

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneveminstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneveminstitusjoner

Korrespondanse mellom institusjonen og fylkesmannen.

 • Innsendt dokumentasjon er listet opp vedlegg 1

3. Avvik

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet

4. Merknader

Det ble ikke gitt merknader under tilsynet

5. Særlige forhold

Institusjonen er ISO-sertifisert, og vi fikk tilsendt utdrag av aktuelle rutiner og prosedyrer knyttet til denne. De har etablert et elektronisk system, TQM der hendelser registreres og oversendes automatisk til den ansvarlige. Alle ansatte har sin brukerprofil, og systemet virket godt innarbeidet hos de ansatte.

6. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble utsendt 23.03.10 Tilsynet var først planlagt gjennomført den 27. april, men ble utsatt, først til 15.06.10 og måtte så utsettes enda en gang.

Åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte ble gjennomført den 07.09.10.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

Vedlegg 1 Dokumentasjonsunderlag for fylkesmannens tilsyn

 1. Skriftlige rutiner knyttet til de temaene som revisjonen omfattet
 2. Prosedyrer inntatt i Tiltaksgruppens prosedyrer i henhold til NS-EN ISO 9001
 3. Vedtak, tiltaksplaner og handlingsplaner for ungdommene i institusjonen
 4. Tvangsprotokoller for perioden november -09 til tilsynstidspunktet, som gjaldt en eller flere av de aktuelle bestemmelsene i Rettighetsfroskriften

Vedlegg 2 Oversikt over hvilke personer fra Tiltaksgruppen som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra Tiltaksgruppen under åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NamnFunksjon / stillingOpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kamilla Kvamme

Avdelingsleder

X

X

X

Terje Smevold

Avd. leder Birkenlund

X

X

X

Christine Gundersen

Miljøterapeut

X

X

X

Kathrine Myrland

Miljøterapeut

X

X

 

Tina Rosén

Miljøterapeut

X

X

X

Christian Dahl

Miljøarbeider

     

Fra Fylkesmannen deltok Hans Ganes og Helene Frydenberg, sistnevnte som revisjonsleder