Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Helsetilsynet i Aust-Agder har gjennomført en serie sjølmeldingstilsyn i flere kommuner i fylket.

Dette er ett av flere tilsyn med tjenestene til eldre. Sjølmeldingstilsyn er en ny metode for tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført ved at virksomhetene vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering etter tilsendt skjema fra Helsetilsynet. Dersom ikke alle krav i lovverket var oppfylt, skulle virksomhetene legge frem planer slik at rutiner og prosedyrer ble i samsvar med lov og forskrift.

Birkenes kommune sendte svar som Helsetilsynet mottok 5. desember 2011. Kommunen har vurdert sin praksis både i hjemmetjenestene og på sykehjemmet. I utgangspunktet var tilsynet rettet mot sykehjemmet, men det er veldig bra at dere også har revidert rutiner og praksis for legemiddelhåndteringen i hjemmebaserte tjenester.

Det er Liv Heidi Eines, institusjonsleder ved Birkenes sykehjem, som har svart på spørsmålene, og også laget plan for retting av avvik.

Kommunen har registrert en praksis som avviker fra krav i lovgivningen på 4 områder. Helsetilsynet ser at kommunen har grepet tak i disse avvikene, og har en konkret plan med datoer for når avvikene skal være rettet opp. Flere av avvikene handler om dokumentasjon, og Helsetilsynet forutsetter at dokumentasjonen i denne delen av tjenesteytelsen blir bedret med de grepene som nå planlegges. 

Helsetilsynet finner at planen for å rette opp avvikene er konkret og realistisk, og vi forutsetter at denne følges opp utfra egendefinerte frister. 

Tilsynet avsluttes.

Med hilsen

Ester Hassel
ass.dir
 
 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift